Vote for Animals
Djurskyddslöftet

Lantbruksdjur

Anta Djurskyddslöftet

Sträva mot att minimera transport av levande djur genom att ersätta transport till slakt med transport av kött och slaktkroppar

Varje år transporteras en miljard fjäderfän och 42 miljoner får, getter, hästar, grisar och nötdjur inom EU och till tredje land, de flesta av dem till slakt. Transport av levande djur medför allvarliga djurvälfärdsproblem i form av törst, hunger, värmestress, utmattning samt brist på utrymme för vila. Transport av levande djur kan också medföra allvarliga risker för folkhälsan genom att bidra till spridning av sjukdomar. Satsningar på transport av kött och slaktkroppar skulle minska djurs lidande avsevärt, medan handeln upprätthålls.

Främja en snabb utfasning av burhållningen av djur i livsmedelsindustrin

Inom EU hålls uppemot 700 miljoner lantbruksdjur, inklusive hönor, vaktlar, kaniner, suggor och ankor instängda i burar varje år. Många av dem hålls i bur hela sitt liv. Burhållningen gör att djurens möjligheter att röra sig och utföra andra viktiga naturliga beteenden begränsas starkt, vilket har en skadlig inverkan på deras fysiska och psykiska hälsa. Användningen av burar bör därför förbjudas och ersättas av bättre system ur djurvälfärdssynpunkt.

Verka för en omarbetning av EU:s kycklingdirektiv i syfte att förbättra djurvälfärden för kycklingar avsevärt

Intensiv kycklinguppfödning är dominerande och omfattar sju miljarder kycklingar varje år i EU. Produktionsformen medför mycket allvarliga djurskyddsproblem till följd av avel för snabb tillväxt, höga beläggningsgrader samt brist på såväl naturligt ljus och berikningar som möjligheter att bete sig naturligt. Kycklingdirektivet omfattar endast ett minimum av regleringar och är i stort behov av revidering av djurskyddsskäl, men också av miljö- och folkhälsoskäl. En sådan revidering begärdes nyligen av EU-parlamentets plenum.

Säkerställa att djurskydd prioriteras i genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken

Endast 1,54 procent av EU:s gemensamma jordbrukspolitik läggs idag på djurskydd. För att leva upp till EU-medborgarnas förväntningar är det mycket viktigt att djurskyddsfrågorna prioriteras i genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken. Hela 82 procent av medborgarna inom EU anser att djuren i livsmedelsindustrin borde ha det bättre än idag (Eurobarometer 2016).

Stoppa tvångsmatning av ankor och gäss för foie gras-produktion

Produktion av ank- och gåslever (foie gras) kräver idag tvångsmatning av ankor och gäss. Fettlever är ett tillstånd som försämrar leverns funktion och gör det svårt för fåglarna att andas. Utöver att det är smärtsamt kräver tvångsmatningen att fåglarna hålls trångt, ofta individuellt i bur, då fåglarna annars försöker undvika tvångsmatningen. Ank- och gåsleverproduktion leder också till att miljoner ankungar av honkön dödas eftersom det bara är hanarna som används. I 23 EU-medlemsländer tillämpas inte tvångsmatning och alternativ till tvångsmatning finns. Det behöver göras justeringar av marknadsstandarder för foie gras för att alternativa uppfödningssätt utan tvångsmatning ska kunna konkurrera på lika villkor.

Försäkra att alla djur alltid är bedövade innan slakt

EU:s slaktdirektiv innehåller minimiregler för djurskydd vid slakt. Bedövning innan slakt är obligatoriskt, men undantag tolereras av kulturella eller religiösa skäl. Vid avblodning utan föregående bedövning kan djuren vara vid medvetande och lida mycket svårt i flera minuter. Slakt utan bedövning avråds starkt av många aktörer, som Federation of Veterinarians of Europe. Bedövning och särskilt reversibel sådan (vilket innebär att djuret kan vakna upp ur bedövningen fullt återställt) torde vara förenlig med slakt utförd enligt religiösa föreskrifter och lindrar samtidigt djurens lidande.

Verka för införandet av nya regler om transport och slakt av fiskar

Antalet fiskar som föds upp i så kallade fiskodlingar överskrider med råge antalet landlevande djur som föds upp inom livsmedelsindustrin. Det saknas särskild djurskyddslagstiftning på EU-nivå om fiskar, trots vetenskaplig konsensus sedan omkring tjugo år om att fiskar är kännande individer. Införande av nya EU-regler är nödvändigt för att ge fiskarnas välfärd ett grundläggande skydd.