Vote for Animals
Djurskyddslöftet

Djurskyddslöftet

Anta Djurskyddslöftet

Eftersträva att djurs egenskaper som kännande varelser beaktas i alla relevanta lagförslag och politiska initiativ som läggs fram i parlamentet.

Med Lissabonfördraget infördes i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att djur ska erkännas som kännande varelser (Avdelning II, Artikel 13). Denna artikel bör nämnas i källhänvisningar i parlamentets rapporter samt i alla dokument som rör nya lagförslag och politiska initiativ av relevans för djurs välfärd, så att detta beaktas.

Främja och stötta utveckling av riktlinjer för bättre standarder för djurvälfärd

Många nya förslag som har möjlighet att antingen förbättra eller försämra djurens situation kommer troligen att läggas fram denna mandatperiod. Vi uppmanar parlamentets ledamöter att använda alla de verktyg som står till buds – egna rapporter, undersökningar, parlamentariska frågor, utställningar och konferenser – för att förbättra standarder för djurvälfärd.

Uppmana kommissionen att säkerställa effektiv efterlevnad och genomförande av djurskyddsrelaterad lagstiftning i alla medlemsstater

EU-lagstiftningen innehåller ett omfattande regelverk om djurvälfärd, utspritt i många olika lagar, men efterlevnad och upprätthållande brister alltför ofta. Kommissionens granskningar har till exempel funnit att mellan 95 och 100 % av alla grisar i Nederländerna, Italien, Spanien, Danmark och Tyskland får svansen kuperad, vilket går stick i stäv mot EU:s lagstiftning. Parlamentet har inom sitt mandat att granska kommissionens arbete möjlighet att säkerställa att kommissionen vidtar åtgärder i fall då djurskyddslagstiftningen inte tillämpas.

Stöd stiftandet av en övergripande ramlag för djurvälfärd för att säkerställa en lägsta nivå av skydd för alla djur, samtidigt som det nuvarande regelverket bevaras

Nuvarande EU-lagstiftning som rör djurs välfärd har ett begränsat tillämpningsområde. Införandet av en övergripande ramlag för djurvälfärd skulle syfta till att ge ett grundläggande skydd till alla djur som hålls eller hållits av människor, inklusive hemlösa djur av domesticerade djurslag, och på så sätt återspegla principen om att djur är kännande varelser, såsom artikel 13 i Lissabonfördraget anger. Lagen skall på intet sätt urvattna nuvarande regelverk för djurskydd utan tillhandahålla tydliga regler för hur existerande djurskyddslagstiftning kan efterlevas på en högre och mer noggrann nivå.

Om fördragen revideras; bidra till att djurs välfärd inkluderas som en delad kompetens

EU:s institutioner kan bara anta lagar som gynnar djurens välfärd utifrån EU:s gemensamma jordbrukspolitik, en fungerande inre marknad eller för att skydda mänsklig hälsa med hänsyn till sjukdomar överförbara mellan djur och människor. Det vill säga; lagar kan inte antas på EU-nivå enbart utifrån djurs välfärd, annat än för produktionsdjur som redan täcks av gällande EU-lagstiftning. Att göra djurs välfärd som en delad kompetens skulle göra det möjligt för unionens institutioner att stifta lagar gällande djurs välfärd direkt, på samma sätt som går att göra i enskilda medlemsländer. Detta motsvarar också EU-medborgarnas förväntningar då en majoritet av dem anser att beslut om djurs välfärd bör tas på EU-nivå (Eurobarometer, 2016).

Uppmana kommissionen att tillsätta en kommissionär för djurs välfärd

Djurs välfärd är en fråga som berör flera olika politiska områden i Europa. Idag har en fjärdedel av kommissionens avdelningar en direkt koppling till djurs intressen. Att lägga alla frågor om djurs välfärd under en kommissionär skulle vara ett sätt att säkerställa att ett samlat grepp tas om dessa frågor hos EU:s beslutsfattare. Detta skulle skicka en tydlig signal om varje kommissions ansvar för att förbättra djurens liv.