Vote for Animals
Mer om Djurskyddslöftet

Djurskyddslöftet

Detta val kommer att vara avgörande för Europas politiska prioriteringar under de kommande fem åren. Politiska framsteg för djuren kräver engagerade parlamentariker, därför uppmanar vi kandidaterna i EU-valet att visa sitt engagemang genom att anta detta detta löfte.

Anta Djurskyddslöftet

Djurskyddslöftet

 • Eftersträva att djurs egenskaper som kännande varelser beaktas i alla relevanta lagförslag och politiska initiativ som läggs fram i parlamentet.

  Med Lissabonfördraget infördes i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att djur ska erkännas som kännande varelser (Avdelning II, Artikel 13). Denna artikel bör nämnas i källhänvisningar i parlamentets rapporter samt i alla dokument som rör nya lagförslag och politiska initiativ av relevans för djurs välfärd, så att detta beaktas.


 • Om fördragen revideras; bidra till att djurs välfärd inkluderas som en delad kompetens

  EU:s institutioner kan bara anta lagar som gynnar djurens välfärd utifrån EU:s gemensamma jordbrukspolitik, en fungerande inre marknad eller för att skydda mänsklig hälsa med hänsyn till sjukdomar överförbara mellan djur och människor. Det vill säga; lagar kan inte antas på EU-nivå enbart utifrån djurs välfärd, annat än för produktionsdjur som redan täcks av gällande EU-lagstiftning. Att göra djurs välfärd som en delad kompetens skulle göra det möjligt för unionens institutioner att stifta lagar gällande djurs välfärd direkt, på samma sätt som går att göra i enskilda medlemsländer. Detta motsvarar också EU-medborgarnas förväntningar då en majoritet av dem anser att beslut om djurs välfärd bör tas på EU-nivå (Eurobarometer, 2016).


 • Uppmana kommissionen att säkerställa effektiv efterlevnad och genomförande av djurskyddsrelaterad lagstiftning i alla medlemsstater

  EU-lagstiftningen innehåller ett omfattande regelverk om djurvälfärd, utspritt i många olika lagar, men efterlevnad och upprätthållande brister alltför ofta. Kommissionens granskningar har till exempel funnit att mellan 95 och 100 % av alla grisar i Nederländerna, Italien, Spanien, Danmark och Tyskland får svansen kuperad, vilket går stick i stäv mot EU:s lagstiftning. Parlamentet har inom sitt mandat att granska kommissionens arbete möjlighet att säkerställa att kommissionen vidtar åtgärder i fall då djurskyddslagstiftningen inte tillämpas.


 • Stöd stiftandet av en övergripande ramlag för djurvälfärd för att säkerställa en lägsta nivå av skydd för alla djur, samtidigt som det nuvarande regelverket bevaras

  Nuvarande EU-lagstiftning som rör djurs välfärd har ett begränsat tillämpningsområde. Införandet av en övergripande ramlag för djurvälfärd skulle syfta till att ge ett grundläggande skydd till alla djur som hålls eller hållits av människor, inklusive hemlösa djur av domesticerade djurslag, och på så sätt återspegla principen om att djur är kännande varelser, såsom artikel 13 i Lissabonfördraget anger. Lagen skall på intet sätt urvattna nuvarande regelverk för djurskydd utan tillhandahålla tydliga regler för hur existerande djurskyddslagstiftning kan efterlevas på en högre och mer noggrann nivå.


 • Främja och stötta utveckling av riktlinjer för bättre standarder för djurvälfärd

  Många nya förslag som har möjlighet att antingen förbättra eller försämra djurens situation kommer troligen att läggas fram denna mandatperiod. Vi uppmanar parlamentets ledamöter att använda alla de verktyg som står till buds – egna rapporter, undersökningar, parlamentariska frågor, utställningar och konferenser – för att förbättra standarder för djurvälfärd.


 • Uppmana kommissionen att tillsätta en kommissionär för djurs välfärd

  Djurs välfärd är en fråga som berör flera olika politiska områden i Europa. Idag har en fjärdedel av kommissionens avdelningar en direkt koppling till djurs intressen. Att lägga alla frågor om djurs välfärd under en kommissionär skulle vara ett sätt att säkerställa att ett samlat grepp tas om dessa frågor hos EU:s beslutsfattare. Detta skulle skicka en tydlig signal om varje kommissions ansvar för att förbättra djurens liv.

Lantbruksdjur

 • Sträva mot att minimera transport av levande djur genom att ersätta transport till slakt med transport av kött och slaktkroppar

  Varje år transporteras en miljard fjäderfän och 42 miljoner får, getter, hästar, grisar och nötdjur inom EU och till tredje land, de flesta av dem till slakt. Transport av levande djur medför allvarliga djurvälfärdsproblem i form av törst, hunger, värmestress, utmattning samt brist på utrymme för vila. Transport av levande djur kan också medföra allvarliga risker för folkhälsan genom att bidra till spridning av sjukdomar. Satsningar på transport av kött och slaktkroppar skulle minska djurs lidande avsevärt, medan handeln upprätthålls.


 • Främja en snabb utfasning av burhållningen av djur i livsmedelsindustrin

  Inom EU hålls uppemot 700 miljoner lantbruksdjur, inklusive hönor, vaktlar, kaniner, suggor och ankor instängda i burar varje år. Många av dem hålls i bur hela sitt liv. Burhållningen gör att djurens möjligheter att röra sig och utföra andra viktiga naturliga beteenden begränsas starkt, vilket har en skadlig inverkan på deras fysiska och psykiska hälsa. Användningen av burar bör därför förbjudas och ersättas av bättre system ur djurvälfärdssynpunkt.


 • Verka för en omarbetning av EU:s kycklingdirektiv i syfte att förbättra djurvälfärden för kycklingar avsevärt

  Intensiv kycklinguppfödning är dominerande och omfattar sju miljarder kycklingar varje år i EU. Produktionsformen medför mycket allvarliga djurskyddsproblem till följd av avel för snabb tillväxt, höga beläggningsgrader samt brist på såväl naturligt ljus och berikningar som möjligheter att bete sig naturligt. Kycklingdirektivet omfattar endast ett minimum av regleringar och är i stort behov av revidering av djurskyddsskäl, men också av miljö- och folkhälsoskäl. En sådan revidering begärdes nyligen av EU-parlamentets plenum.


 • Säkerställa att djurskydd prioriteras i genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken

  Endast 1,54 procent av EU:s gemensamma jordbrukspolitik läggs idag på djurskydd. För att leva upp till EU-medborgarnas förväntningar är det mycket viktigt att djurskyddsfrågorna prioriteras i genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken. Hela 82 procent av medborgarna inom EU anser att djuren i livsmedelsindustrin borde ha det bättre än idag (Eurobarometer 2016).


 • Stoppa tvångsmatning av ankor och gäss för foie gras-produktion

  Produktion av ank- och gåslever (foie gras) kräver idag tvångsmatning av ankor och gäss. Fettlever är ett tillstånd som försämrar leverns funktion och gör det svårt för fåglarna att andas. Utöver att det är smärtsamt kräver tvångsmatningen att fåglarna hålls trångt, ofta individuellt i bur, då fåglarna annars försöker undvika tvångsmatningen. Ank- och gåsleverproduktion leder också till att miljoner ankungar av honkön dödas eftersom det bara är hanarna som används. I 23 EU-medlemsländer tillämpas inte tvångsmatning och alternativ till tvångsmatning finns. Det behöver göras justeringar av marknadsstandarder för foie gras för att alternativa uppfödningssätt utan tvångsmatning ska kunna konkurrera på lika villkor.


 • Försäkra att alla djur alltid är bedövade innan slakt

  EU:s slaktdirektiv innehåller minimiregler för djurskydd vid slakt. Bedövning innan slakt är obligatoriskt, men undantag tolereras av kulturella eller religiösa skäl. Vid avblodning utan föregående bedövning kan djuren vara vid medvetande och lida mycket svårt i flera minuter. Slakt utan bedövning avråds starkt av många aktörer, som Federation of Veterinarians of Europe. Bedövning och särskilt reversibel sådan (vilket innebär att djuret kan vakna upp ur bedövningen fullt återställt) torde vara förenlig med slakt utförd enligt religiösa föreskrifter och lindrar samtidigt djurens lidande.


 • Verka för införandet av nya regler om transport och slakt av fiskar

  Antalet fiskar som föds upp i så kallade fiskodlingar överskrider med råge antalet landlevande djur som föds upp inom livsmedelsindustrin. Det saknas särskild djurskyddslagstiftning på EU-nivå om fiskar, trots vetenskaplig konsensus sedan omkring tjugo år om att fiskar är kännande individer. Införande av nya EU-regler är nödvändigt för att ge fiskarnas välfärd ett grundläggande skydd.

Vilda djur och växter

 • Stötta implementerandet av en positiv lista över exotiska sällskapsdjur för att reglera vilka arter som får handlas med och hållas inom EU

  Under de senaste åren har det blivit allt populärare att hålla exotiska djur istället för mer traditionella sällskapsdjur. Det har gjort EU till en av de största importörerna av tropiska fiskar, reptiler, fåglar och däggdjur. Detta trots att de flesta arter som klassas som exotiska djur inte är lämpade för ett liv i fångenskap och att det är extremt svårt för människor att ge dem den omvårdnad, foder och klimat som djuren behöver. Exotiska djurarter kan också utgöra ett hot mot den lokala biologiska mångfalden samt påverka folkhälsan negativt. En positiv lista från EU skulle fastställa vilka djurarter som får handlas med och hållas som sällskapsdjur inom EU på ett tydligt och omfattande sätt och se till att alla arter som inte finns med på listan blir förbjudna.


 • Införa ett förbud mot vilda djur på cirkus inom hela EU

  Cirkusar misslyckas med att tillfredsställa de mest basala sociala, rörelsemässiga och hälsorelaterade behoven för vilda djur. Dessa djur tvingas att utföra onaturliga beteenden och träningsprocessen innehåller i många fall fysisk bestraffning som stressar dem. De utsätts för trånga utrymmen, stora och högljudda grupper av människor, återkommande transporter, dåligt sammansatta sociala grupper och brytningar av viktiga sociala band mellan djur. 24 medlemsländer har hittills infört begränsningar i användandet av vilda djur på cirkusar. Ett samlat grepp behövs nu från medlemsländerna på EU-nivå för att stänga ner den här föråldrade formen av underhållning.


 • Främja samexistens med vilda djur och viltvård med icke-dödlig utgång inom EU

  I tätbefolkade kontinenter som Europa tvingas vilda djur att samexistera och integreras med människans aktiviteter. Ansträngningar för att lösa konflikter med vilda djurs intressen borde börja med att ifrågasätta konfliktens orsaker och att utveckla en kultur där samlevnad med människors verksamhet blir möjlig. Användning av icke-dödliga metoder och minimering av lidande för djuren för att uppnå en fredlig samexistens bör främjas på EU-nivå.


 • Support the adoption of national bans on fur farming and oppose initiatives which provide EU endorsement to the fur industry.

  The breeding of animals for the purposes of fur production is opposed by the majority of EU citizens who believe that it is unacceptable, unnecessary and immoral to keep and kill animals for the production of a luxury product for which there are many more humane alternatives.
  In a context in which Member States are moving towards the banning of this cruel industry, the European Commission has recently announced that it will establish a second EU Reference Centre to focus also on the welfare of fur animals. This kind of initiatives give legitimacy to a cruel industry, are totally ineffective in improving the welfare of the animals and use the money of EU taxpayers for something that the majority of them consider unacceptable.

Hästar

 • Främja välfärd och ansvarsfullt omhändertagande av hästar genom en seriös id-märkning och spårbarhet

  Okunskap är idag den största enskilda orsaken till dålig välfärd för hästar runt om Europa. Inget medlemsland är helt fritt från djurvälfärdsproblem. Därför bör kommissionen förespråka ansvarsfullt ägarskap av hästar, oavsett var hästen lever och oavsett vad syftet att ha hästen är. Åtgärder för ansvarsfullt ägarskap behöver åtföljas av ett fungerande system för id-märkning och registrering. Spårbarhet är en stor del av bra hästvälfärd och -hälsa. Utan ordentlig id-märkning och registrering kan inte hästar kopplas till de personer som är ansvariga för deras välfärd.

Sällskapsdjur

 • Främja införandet av system för identifiering och registrering av hundar och katter på EU-nivå för en mer effektiv spårbarhet av dessa djur

  Den illegala handeln med hundar är en blomstrande industri över hela Europa, och beräknas vara värd mer än 1 miljard euro. En illegal handel av katter är också på uppgång. Handel av sällskapsdjur via internet äventyrar djurens hälsa och välfärd. Det hotar även folkhälsan samtidigt som det underminerar konsumenträttigheter samt den inhemska marknaden genom en orättvis konkurrens och skatteflykt. För att stoppa den illegala handeln av sällskapsdjur behöver EU-kommissionen se till att det finns miniminivåer för identifiering och registrering av katter och hundar i varje medlemsland och att informationen finnas att tillgå för varje djur inom i hela unionen.

Djur inom forskningen

 • Främja implementering av en omfattande och konkret EU-strategi för att fasa ut användandet av djur inom forskning och utbildning

  Mer än 12 miljoner djur används varje år för vetenskapliga ändamål i Europa. Förutom de potentiellt smärtsamma försöken kan uppfödningen, hållandet och inhysningen av djuren också vara en källa till stress och lidande. Djurförsök har länge varit ett omtvistat område av etiska skäl. På senare tid har det också blivit omtvistat av vetenskapliga skäl då en stadigt växande skara forskare ifrågasätter pålitligheten i att använda djur. De poängterar att resultaten från djurförsök inte på ett självklart sätt kan föras över till människor. Med utvecklandet av alternativa metoder till djurförsök, vilket möjliggör att forskare ersätter och minskar antalet djur som används, bör EU-kommissionen främja en tydlig strategi med milstolpar och tidsplan för att fasa ut användandet av djur inom forskning, testning och utbildning.

Handel och djurskydd

 • Säkerställa att importen av animaliska produkter från tredje land uppfyller EU:s djurskyddslagstiftning

  Under det senaste årtiondet har handeln med djurprodukter mellan EU och andra länder nästan fördubblats. Den här handeln är ofta negativ för djurskyddet då de flesta av de internationella handelsavtalen inte tar hänsyn till djurskyddsfrågor. En liberaliseringen av handeln utan att säkerställa att djurskydd inkluderas innebär att den europeiska marknaden har öppnats upp för billiga produkter från djur som har behandlats dåligt. Dessa produkter konkurrerar sedan med produkter från europeiska producenter som måste följa en striktare djurskyddslagstiftning. Det är därför av stor vikt att handelsavtal innehåller krav som ser till att importerade animaliska produkter fullt ut uppfyller EU:s djurskyddslagstiftning. En obligatorisk märkning med produktionsmetod skulle hjälpa till att säkerställa att importen överensstämmer med EU:s lagstiftning och främjar utvecklingen av högre djurskydds nivåer både inom EU och i tredje land.

Intergrupp om djurens välfärd och bevarande

 • Med ambitionen att samarbeta med andra djurskyddsintresserade parlamentsledamöter kommer jag om jag blir invald att ansluta mig till EU-parlamentets Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals

  Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals är den drivande kraften för djuren inom EU-parlamentet. Det är den näst äldsta gruppen inom parlamentet och en av de med högst närvaro. Gruppen ger parlamentsledamöter från olika politiska grupperingar möjlighet att mötas, diskutera och nå enighet över partigränserna i djurskyddsfrågor.