Vote for Animals
O zavezi

Zaveza k delovanju za dobro počutje živali

Te volitve bodo določile politične prioritete Evrope za obdobje prihodnjih petih let. Politični napredek prizadevanj za dobro počutje živali je odvisen od zavzetosti poslancev v Parlamentu, zato prosimo kandidate, da pokažejo svojo pripravljenost tako, da sprejmejo to zavezo.

PRIJAŤ SĽUB

Zaveza na splošno

 • Prizadeval/-a si bom, da bo občutljivost živali z vsemi posledicami, ki izhajajo iz tega dejstva, zanesljivo priznana v ustreznih zakonodajnih predlogih in političnih pobudah, ki prihajajo pred Parlament.

  Z Lizbonsko pogodbo je bilo v Pogodbo o delovanju Evropske unije (člen 13 iz naslova II) sprejeto priznanje, da so živali čuteča bitja. Ta člen je treba navajati v besedilih parlamentarnih poročil in v dokumentih vsakega zakonodajnega predloga in politične pobude, povezane z dobrim počutjem živali, da bo to načelo vselej mogoče ustrezno upoštevati.


 • Podprl/-a bom vključitev zaščite živali med področja v deljeni pristojnosti, če pride do spremembe Pogodb.

  Institucije EU lahko sprejemajo zakone v dobrobit živali le na podlagi pravil skupne kmetijske politike, nemotenega delovanja notranjega trga ali varovanja zdravja ljudi pred prenosljivimi živalskimi boleznimi. Z vključitvijo dobrega počutja živali v deljeno pristojnost bi institucije Unije lahko oblikovale zakonodajo, kot jo lahko sprejemajo posamezne države članice. V tem se odražajo pričakovanja državljanov EU, saj večina med njimi meni, da bi nekatere ali večino odločitev za dobro počutje živali morali sprejemati na ravni EU (Evrobarometer, 2016).


 • Pozval/-a bom Komisijo, naj zagotovi učinkovito izvajanje in uresničevanje zakonodaje, povezane z zaščito živali, v vseh državah članicah.

  Obstaja vrsta pravnih standardov za zaščito dobrega počutja živali, ki so razpršeni po različnih delih zakonodaje, vendar spoštovanje standardov in nihovo izvajanje pogosto ne izpolnjujeta pričakovanj. Komisija je denimo z inšpekcijskimi pregledi ugotovila, da na Nizozemskem, v Italiji, Španiji, na Danskem in v Nemčiji prašičkom krajšajo rep v 95-100%, kar je v popolnem nasprotju z zakonodajo EU. Parlament ima možnost nadzora, ki zagotavlja, da Komisija sprejme ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti v primerih ko se zakonodaja, namenjena zaščiti živali, ne izvaja.


 • Podprl/-a bom sprejetje okvirne evropske zakonodaje za zaščito živali, ki bo zagotavljala minimalno raven zaščite vsem živalim in varovala obstoječi pravni red.

  Obseg sedanje zakonodaje EU, povezane z dobrim počutjem živali, je še vedno omejen. S sprejetjem okvirne evropske zakonodaje bi potrdili načelo, zajeto v členu 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da so živali čuteča bitja, in vsem gojenim in zapuščenim živalim, vključno s potepuškimi živalmi udomačenih vrst, zagotovili osnovno zaščito. Zakon vsekakor ne bi smel osiromašiti sedanje zakonodaje o zaščiti dobrega počutja živali, temveč bi moral postaviti jasna pravila, ki bodo spodbujala k boljši in temeljitejši stopnji skladnosti z veljavno zakonodajo o dobrem počutju živali.


 • Spodbujal/-a in podpiral/-a bom ustvarjanje politik, ki uvajajo boljše standarde za dobro počutje živali.

  V novem zakonodajnem obdobju bodo luč dneva verjetno ugledale mnoge pobude s potencialom, da napredek v zaščiti dobrega počutja živali bodisi pospešijo ali ga ogrozijo. Poslance EP vabimo, da se poslužujejo celotnega spektra pobud Parlamenta, ki jim bo na razpolago – od poročil o poslanskih pobudah, preiskav, parlamentarnih vprašanj, do razstav in konferenc – in jih uporabijo za spodbujanje k višjim standardom dobrega počutja živali.


 • Pozval/-a bom Komisijo, naj imenuje komisarja za zaščito živali.

  Zaščita živali je horizontalno vprašanje, ki se dotika različnih evropskih politik. Delo malone četrtine oddelkov v Komisiji je neposredno povezano s koristmi živali. Prenos zaščite živali pod okrilje enega komisarja je cilj, ki bo zagotavljal, da bo to področje deležno skupne obravnave evropskih izvršilnih organov. S tem bi poslali vsem jasno sporočilo o zavezanosti Komisije k izboljševanju dobrobiti živali.

Rejne živali

 • Prizadeval/-a si bom, da se bo prevoz živih živali za zakol zmanjšal na minimum; naj ga nadomesti trgovina z mesom in trupi rejnih živali.

  Vsako leto se znotraj EU in v tretje države, večinoma za zakol, prepelje 1 milijarda perutnine in 42 milijonov ovac, koz, konjev, prašičev in goveda. Prevoz živih živali poraja zaskrbljenost za dobrobit živali, saj so pogosto izpostavljene žeji, lakoti, hudi vročini, izčrpanosti, pomanjkanju prostora in počitka. Prevozi živih živali pomenijo tudi resno tveganje za javno zdravje, ker lahko prispevajo k širjenju bolezni. Z dajanjem prednosti prevozu mesa in trupov bi trpljenje živali bistveno zmanjšali, obenem pa ohranili trgovino.


 • Spodbujal/-a bom hitro opustitev rabe vseh vrst kletk za rejo in gojenje rejnih živali.

  V kletkah evropskih farm je vsako leto zaprtih do 700 milijonov živali – kokoši, jerebic, zajcev, svinj in rac. Mnoge med njimi preživijo v kletkah vse svoje življenje ali večji del le-tega. Živali v kletkah so močno prikrajšane za gibanje, onemogočeno jim je naravno obnašanje, kar škoduje njihovemu zdravju in dobremu počutju. Zato je treba uporabo kletk prepovedati, sočasno s prepovedjo pa spodbuditi višje standarde v reji in gojenju živali.


 • Podprl/-a bom revizijo Direktive o določitvi minimalnih pravil za zaščito dobrega počutja piščancev, ki se gojijo za proizvodnjo mesa, da se bo zaščita piščancev lahko znatno izboljšala.

  Prevladuje industrijsko gojenje piščancev za proizvodnjo mesa, ki v Evropski uniji dosega število sedem milijard. Sam sistem gojenja vzbuja velike skrbi, ki so posledica izbire hitro rastočih pasem z visoko gostoto naselitve, pomanjkanja naravne svetlobe, obogatitve oziroma omejenih možnosti naravnega obnašanja. Direktiva, ki je nujno potrebna revizije zaradi zaščite dobrega počutja, varovanja okolja in javnega zdravja, vsebuje samo minimalne standarde. Zahteva za izboljšave je bila nedavno podana na plenarnem zasedanju Parlamenta.


 • Poskrbel/-a bom, da bo postala zaščita rejnih živali prednostna skrb v izvajanju skupne kmetijske politike.

  Samo 1,54 % sredstev iz skupne kmetijske politike (SKP) Evropske unije se trenutno namenja za zaščito živali. Da bi pri uresničevanju SKP postala zaščita živali prednostna skrb, je ključnega pomena, da se odzovemo na pričakovanja evropskih državljanov, saj jih kar 82 % meni, da bi morale biti rejne živali deležne boljše zaščite, kot so je deležne zdaj (Eurobarometer, 2016).


 • Končal/-a bom prakso prisilnega pitanja rac in gosi za pridobivanje mastnih jeter.

  Pridobivanje mastnih jeter za ‘foie gras’ poteka s prisilnim pitanjem rac in gosi. Zamaščenost ovira normalno delovanje jeter in pticam otežuje dihanje. Prisilno pitanje ni zgolj boleče, postopek pitanja zahteva strogo omejen prostor (največkrat v individualnih kletkah), sicer se poskušajo živali prisilnemu pitanju izogibati. Razen tega se v tej panogi pobije milijone samičk, ker so za pridobivanje foie gras uporabni le samčki. 23 držav članic EU ne uporablja prisilnega pitanja ptic in alternative obstajajo. Standarde za trženje ‘foie gras’ je treba spremeniti tako, da bodo te alternative lahko enako konkurenčne.


 • Zagotovil/-a bom, da bodo pred zakolom vedno vse živali učinkovito omamljene.

  Uredba (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi določa minimalne standarde za zaščito živali pri zakolu. Omamljenje živali pred zakolom je obvezno, dovoljena pa so odstopanja iz kulturnih ali verskih razlogov. Brez omamljanja so živali lahko pri zavesti in hudo trpijo več minut, kar številne zainteresirane strani, med njimi Federacija veterinarjev Evrope, dosledno obsojajo. Povrnljivo omamljanje bi bilo združljivo z omamljanjem, ki se izvršuje v skladu z verskimi predpisi, medtem ko živalim nudi olajšanje.


 • Podprl/-a bom uvedbo novih pravil za zaščito dobrega počutja rib, zlasti pri usmrtitvi in med prevozom.

  Število gojenih rib daleč presega število vseh drugih čutečih bitij, ki jih gojimo za hrano. Sedanja evropska zakonodaja kljub soglasju znanosti iz l. 2000, da so tudi ribe čuteča bitja, dobrobiti rib ne naslavlja posebej. Potrebujemo nova pravila Evropske unije za zaščito osnovnih zahtev glede dobrobiti rib.

Prostoživeče živalske vrste

 • Podprl/-a bom sprejetje pozitivnega evropskega seznama eksotičnih živali, ki bo določal, katere eksotične živali je v EU dovoljeno prodajati in jih posedovati.

  Zadnja leta se krepi težnja po posedovanju eksotičnih živali namesto tradicionalnih hišnih ljubljenčkov, zato postaja Evropska unija ena glavnih uvoznic tropskih rib, plazilcev, ptic in sesalcev. Toda večina eksotičnih živali za življenje v ujetništvu ni primerna in njihovi lastniki nadvse težko primerno poskrbijo za takšno nego, hrano in bivalne razmere, kot jih te živali potrebujejo. Eksotične vrste lahko ogrozijo tudi krajevno biotsko raznovrstnost in bi lahko negativno vplivale na javno zdravje. Pozitivni seznam, vzpostavljen na ravni EU, bi jasno in izčrpno opredelil s katerimi vrstami je mogoče trgovati in jih imeti za hišne živali, ter zagotovil, da so vrste, ki jih na seznamu ni, prepovedane.


 • Sprejel/-a bom prepoved uporabe prostoživečih živali za nastopanje v cirkusih.

  Cirkusi divjim živalim ne morejo zagotavljati niti nekaterih najbolj osnovnih socialnih, bivanjskih in za zdravje potrebnih razmer. Živali morajo nastopati in se nenaravno obnašati, njihova dresura vključuje trpinčenje in ustrahovanje, zato doživljajo nenehen stres. Zapira se jih v tesne prostore, izpostavlja množicam ljudi in hrupu, pogosto se jih prevaža, trpeti morajo neprimerne socialne razmere in motnje svojih ustaljenih socialnih navad. 24 držav članic je že omejilo uporabo divjih živali v cirkusih. Zdaj je potreben usklajen pristop držav članic na ravni EU, da se ta preživeta oblika zabave dokončno odpravi.


 • Spodbujal/-a bom sožitje s prostoživečimi živalskimi vrstami in nesmrtonosno upravljanje živalskih vrst v Evropski uniji.

  Na zelo obljudenih celinah, kakršna je Evropa, so prostoživeče živalske vrste prisiljene v sobivanje in vključenost v človekove dejavnosti. Prizadevanja za razreševanje konfliktov s prostoživečimi živalmi bi se morala začenjati z razreševanjem vzrokov in razvijanjem kulture sožitja ljudi in živali. Za doseganje mirnega sobivanja je treba na ravni EU spodbujati razreševanje konfliktov na nesmrtonosne načine, ogrožanje dobrega počutja živali pa zmanjšati na najnižjo možno raven.


 • Support the adoption of national bans on fur farming and oppose initiatives which provide EU endorsement to the fur industry.

  The breeding of animals for the purposes of fur production is opposed by the majority of EU citizens who believe that it is unacceptable, unnecessary and immoral to keep and kill animals for the production of a luxury product for which there are many more humane alternatives.
  In a context in which Member States are moving towards the banning of this cruel industry, the European Commission has recently announced that it will establish a second EU Reference Centre to focus also on the welfare of fur animals. This kind of initiatives give legitimacy to a cruel industry, are totally ineffective in improving the welfare of the animals and use the money of EU taxpayers for something that the majority of them consider unacceptable.

Konji in drugi kopitarji

 • Spodbujal/-a bom dobro počutje konjev in drugih kopitarjev ter odgovorno skrb zanje, podprto z zanesljivo identifikacijo in sledljivostjo.

  Nepoučenost je dandanes glavni razlog za slabo dobrobit konjev in drugih kopitarjev v Evropi. Ni držav članic brez teh težav. Prav zato bi Komisija morala pomagati spodbujati odgovorno lastništvo konjev in drugih kopitarjev povsod kjer živijo, ne glede na njihovo vlogo. Pojem odgovornega lastništva mora biti poleg tega podprt z ustreznim sistemom identifikacije in registracije. Za dobro počutje in zdravje konjev in drugih kopitarjev so bistvenega pomena ukrepi, ki zagotavljajo sledljivost. Brez ustrezne identifikacije in registracije konjev in drugih kopitarjev ni mogoče povezati z osebo, ki je odgovorna za njihovo dobro počutje.

Hišne živali

 • Spodbujal/-a bom uvajanje združljivih sistemov za identifikacijo in registracijo psov in mačk na ravni EU, ki zagotavlja učinkovitejšo sledljivost teh živali.

  V Evropi se razrašča nezakonita trgovina s psi, vredna več kot 1 milijardo evrov. Narašča tudi nezakonita trgovina z mačkami. Spletno trgovanje s hišnimi živalmi ogroža zdravje živali in njihovo dobrobit. Trgovanje z živalmi je nevarno javnemu zdravju, spodkopava pravice potrošnikov, in z nepošteno konkurenco ter izogibanjem obdavčitvi tudi notranji trg. Da bi kruto in nezakonito trgovino s hišnimi živalmi preprečili, mora Evropska komisija poskrbeti za minimalne obvezne zahteve za identifikacijo in registracijo mačk in psov v vseh državah članicah ter za možnost dostopanja do podatkov o vsaki posamezni živali povsod v Uniji.

Živali v znanstvenih raziskavah

 • V želji, da združimo moči vsi živalim prijazni poslanci Evropskega parlamenta, se zavezujem, da se bom ob izvolitvi pridružil/-a Medskupini za dobro počutje in zaščito živali v Evropskem parlamentu.

  V znanstvene namene se v Evropi vsako leto uporablja več kot 12 milijonov živali. Poleg testiranj, ki so lahko boleča, so vir stiske in trpljenja živali lahko tudi načini njihovega gojenja, hranjenja in bivanja. Poskusi na živalih so že dolgo sporni iz etičnih razlogov. Zdaj se ta praksa izpodbija tudi na podlagi znanstvenih dokazov; vse več je znanstvenikov, ki dvomijo v zanesljivost uporabe živali in poudarjajo, da podatkov ni mogoče enostavno prenašati z živali na ljudi. Z razvojem alternativnih metod, ki omogočajo manjšo uporabo živali in le-te lahko nadomestijo, bi morala Evropska unija spodbuditi jasno strategijo z mejniki in časovnicami postopne opustitve živali v raziskavah, testiranju in izobraževanju.

Trgovina in zaščita dobrega počutja živali

 • Zagotovil/-a bom, da se bodo pri uvozu izdelkov iz tretjih držav, ki vključujejo živali, v celoti spoštovali standardi EU za dobro počutje živali.

  V zadnjem desetletju se je trgovina z živalskimi proizvodi med EU in tretjimi državami malone podvojila. Zaradi te trgovine dobrobit živali pogosto trpi, saj večina mednarodnih trgovinskih sporazumov zaščito živali ignorira. Liberalizacija trgovine brez zaščite živali pomeni, da se evropski trgi odpirajo cenenim – in z vidika zaščite živali, slabim – izdelkom, ki sočasno spodkopavajo konkurenčnost evropskih proizvajalcev, saj morajo ti upoštevati zahtevne standarde dobrega počutja živali. V trgovinske sporazume je zato nujno treba vnesti določila, ki naj zagotovijo, da bodo uvoženi živalski proizvodi v celoti skladni s standardi EU o dobrem počutju živali. Obvezen način označevanja bi pripomogel k boljši skladnosti uvoženih proizvodov in bi spodbudil razvoj boljših sistemov, ki zagotavljajo dobro počutje živali, tako v EU kot v tretjih državah.

Medskupina za dobro počutje in zaščito živali

 • V želji, da združimo moči vsi živalim prijazni poslanci Evropskega parlamenta, se zavezujem, da se bom ob izvolitvi pridružil/-a Medskupini za dobro počutje in zaščito živali v Evropskem parlamentu.

  Ta medskupina, druga najstarejša v Evropskem parlamentu in z največ udeleženci, je v Evropskem parlamentu gonilna sila prizadevanj za zaščito živali. Poslancem različnih političnih skupin v EP omogoča, da se v njej srečujejo, razpravljajo in v dobro zaščite živali dosegajo medstrankarsko soglasje.