Vote for Animals
Všetko o sľube

Sľub o welfare zvierat

Tieto voľby určia politické priority Európy na nasledujúcich päť rokov. Politický pokrok v oblasti welfare zvierat závisí od zodpovedných poslancov. Preto vyzývame kandidátov, aby prejavili svoju angažovanosť prijatím sľubu.

PRIJAŤ SĽUB

Verejný sľub

 • Vyvíjať úsilie, aby postavenie zvierat ako cítiacich tvorov bolo uznané vo všetkých relevantných legislatívnych návrhoch a politických iniciatívach predkladaných v parlamente


 • V prípade revízie Zmlúv podporiť začlenenia welfare zvierat ako zdieľanej kompetencie


 • Vyzvať Komisiu, aby zabezpečila účinné presadzovanie a vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa blaha zvierat vo všetkých členských štátoch

  EÚ disponuje širokou škálou právnych noriem týkajúcich sa welfare zvierat v mnohých právnych predpisoch. Ich dodržiavanie a presadzovanie však často nenapĺňa očakávania. Audity Komisie napríklad zistili, že v Holandsku, Taliansku, Španielsku, Dánsku a Nemecku má 95 až 100% prasiat skrátené chvosty, čo je v priamom rozpore s právnymi predpismi EÚ. Parlament má právomoc kontrolovať, či Komisia prijala nápravné opatrenia na riešenie prípadov, kedy sa právne predpisy na ochranu zvierat nedodržiavajú.


 • Podporiť prijatie všeobecného rámcového zákona o welfare zvierat, ktorý by zabezpečil minimálnu úroveň ochrany pre všetky zvieratá so zachovaním už dosiahnutého právneho stavu


 • Propagovať a podporovať politiku umožňujúcu zavádzanie vyšších štandardov welfare zvierat


 • Vyzvať Komisiu, aby menovala komisára pre welfare zvierat

Hospodárske zvieratá

 • Snažiť sa minimalizovať prepravu živých zvierat a nahradiť transporty živých zvierat na porážku obchodom s mäsom


 • Podporovať rýchle ukončenie používania všetkých druhov klietok na držanie a chov hospodárskych zvierat


 • Podporiť revíziu smernice o ochrane kurčiat na mäso s cieľom zásadne zlepšiť welfare brojlerov


 • Zabezpečiť, aby zdravie a pohoda hospodárskych zvierat boli prioritou pri realizácii Spoločnej poľnohospodárskej politiky

  Iba 1,54% rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ sa v súčasnosti vynakladá na opatrenia týkajúce sa welfare zvierat. Welfare zvierat by pritom malo byť prioritou pri implementácii SPP ako to očakávajú občania Únie, pretože až 82% z nich je presvedčených, že hospodárske zvieratá by mali byť chránené lepšie, ako je tomu teraz (Eurobarometer 2016).


 • Ukončiť násilný výkrm husí a kačíc používaných na produkciu foie gras


 • Zabezpečiť, aby boli všetky zvieratá pred usmrtením efektívne omráčené


 • Podporiť zavedenie nových pravidiel pre welfare rýb najmä počas prepravy a usmrcovania

Voľne žijúce zvieratá

 • Podporiť prijatie pozitívneho zoznamu exotických zvierat v EÚ, ktorý jednoznačne určí, ktoré exotické zvieratá je dovolené v EÚ obchodovať a držať ako spoločenské zvieratá

  V posledných rokoch narastá trend držania exotických zvierat namiesto tradičných spoločenských zvierat, čím sa EÚ zaradila k hlavným dovozcom tropických rýb, plazov, vtákov a cicavcov. Avšak väčšina druhov exotických zvierat nie je uspôsobená pre život v zajatí a pre majiteľov je mimoriadne náročné poskytovať zvieratám potravu, starostlivosť a podmienky, ktoré zodpovedajú ich špecifickým potrebám. Exotické druhy môžu zároveň predstavovať ohrozenie lokálnej biodiverzity a byť rizikom pre verejné zdravie. Pozitívny zoznam by určil, ktoré druhy sa môžu v EÚ obchodovať a držať ako domáce zvieratá a to jednoznačne a komplexne, pretože všetky druhy v zozname nezahrnuté, by boli zakázané.


 • Prijať zákaz používania divožijúcich zvierat v cirkusoch v EÚ


 • Podporiť neletálny manažment divožijúcich živočíchov a spolužitie v EÚ


 • Podporiť prijatie národných zákazov kožušinových fariem a postaviť sa proti iniciatívam EÚ, ktoré podporujú kožušinový priemysel.

  Chov zvierat na produkciu kožušín neschvaľuje väčšina občanov EÚ. Držanie zvierat v zajatí a ich usmrcovanie na výrobu luxusného tovaru, pre ktorý jestvuje množstvo humánnych alternatív, považujú obyvatelia Únie za neprijateľné, zbytočné a nemorálne. Napriek tomu, že čoraz viac členských štátov kožušinový priemysel zakazuje, oznámila nedávno Európska komisia plán zriadiť druhé referenčné centrum EÚ, ktoré sa bude zameriavať aj na welfare kožušinových zvierat. Tento druh iniciatív je pre zlepšenie welfare zvierat neúčinný, legitimizuje krutý priemysel a používa peniaze daňových poplatníkov EÚ na niečo, čo väčšina odmieta a považuje za neprijateľné.

Koňovité

 • Podporovať welfare a zodpovednú starostlivosť o koňovité podporené plošnou identifikáciou a sledovateľnosťou

Spoločenské zvieratá

 • Podporovať zavedenie kompatibilných systémov identifikácie a registrácie psov a mačiek na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť účinnejšiu dosledovateľnosť zvierat

Zvieratá vo vede

 • Podporovať prijatie komplexnej EÚ stratégie s medzníkmi na postupné ukončenie používania zvierat vo výskume, testovaní a vzdelávaní

Obchod a welfare zvierat

 • Zabezpečiť, aby bol import živočíšnych produktov z tretích krajín plne v súlade s welfare štandardmi EÚ

Medziskupina pre welfare a ochranu

 • V záujme spojiť svoje sily pre zlepšenie životných podmienok, zdravia a pohody zvierat, sa zaväzujem, že po zvolení za poslanca/poslankyňu, sa stanem členom medziskupiny Európskeho parlamentu pre welfare a ochranu zvierat.

  Táto medziskupina je pre zvieratá rozhodujúcou skupinou v Európskom parlamente. Je to druhá najstaršia medziskupina a jedna z najpočetnejším zastúpením. Medziskupina ponúka poslancom EP z rôznych politických skupín príležitosť stretnúť sa, diskutovať a dosiahnuť široký medzistranícky konsenzus v oblasti welfare zvierat.