Vote for Animals
AnastasiouKaterina

Anastasiou Katerina

KPÖ PLUs – European Left - Austria
Taken the pledge (95.45%)
GUE/NGL