Vote for Animals
Dobrostan zwierząt

Zwierzęta hodowlane

Złóż deklarację

Dążyć do ograniczenia do minimum transportu żywych zwierząt poprzez zastąpienie transportu żywych zwierząt przeznaczonych na ubój handlem mięsem i tuszami.

Każdego roku w obrębie UE i do krajów trzecich przewozi się 1 miliard sztuk drobiu i 42 miliony sztuk owiec, kóz, koni, świń i bydła, w większości przeznaczonych na ubój. Transport żywych zwierząt budzi poważne obawy związane z ich dobrostanem, ponieważ zwierzęta są często narażone na pragnienie, głód, nadmierne ciepło, wyczerpanie, brak miejsca lub niemożność odpoczynku. Przewóz żywych zwierząt może również stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, ponieważ sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób. Priorytetowe traktowanie transportu mięsa i tusz w dużej mierze przyczyniłoby się do zmniejszenia cierpienia zwierząt, bez szkody dla handlu.

Promować szybkie wycofanie z użycia wszystkich klatek wykorzystywanych w hodowli i chowie zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych.

Każdego roku na fermach w UE w klatkach zamyka się nawet 700 milionów zwierząt hodowlanych, w tym kury, przepiórki, króliki, lochy i kaczki. Wiele z nich spędza w klatkach całe życie lub jego większą część. Klatki poważnie ograniczają zwierzętom możliwość ruchu oraz uniemożliwiają im realizowanie podstawowych, naturalnych zachowań, co ma szkodliwy wpływ na ich zdrowie i dobrostan. W związku z tym należy zakazać stosowania klatek i propagować systemy chowu zapewniające wyższy dobrostan zwierząt.

Wspierać rewizję dyrektywy w sprawie brojlerów w celu znacznej poprawy dobrostanu kurcząt rzeźnych.

Najpowszechniejszą metodą chowu brojlerów jest chów przemysłowy, w którym w UE hoduje się 7 miliardów kurcząt. Ten system produkcji rodzi duże obawy o dobrostan, wynikające z selekcji ras w celu szybkiego wzrostu, dużej obsady, braku dostępu do naturalnego światła i braku urozmaicenia warunków bytowania lub niemożności realizowania naturalnego behawioru. Dyrektywa w sprawie brojlerów przewiduje jedynie minimalne standardy ochrony i wymaga pilnej rewizji ze względów związanych z dobrostanem, środowiskiem i zdrowiem publicznym. Niedawno na posiedzeniu plenarnym Parlamentu wezwano do poprawy sytuacji w tym obszarze.

Dopilnować, aby dobrostan zwierząt gospodarskich stał się priorytetem we wdrażaniu wspólnej polityki rolnej.

Zaledwie 1,54% budżetu wspólnej polityki rolnej UE (WPR) jest obecnie przeznaczane na działania dotyczące dobrostanu zwierząt. Nadanie dobrostanowi zwierząt priorytetowego znaczenia we wdrażaniu WPR jest niezbędne, aby odpowiedzieć na oczekiwania obywateli Unii, ponieważ 82% z nich uważa, że zwierzęta hodowlane zasługują na lepszą ochronę niż obecnie (Eurobarometr 2016).

Położyć kres praktyce przymusowego tuczu kaczek i gęsi wykorzystywanych do produkcji „foie gras”.

Produkcja foie gras wymaga przymusowego tuczu kaczek i gęsi. Ten sposób karmienia powoduje stłuszczenie wątroby, które upośledza pracę tego organu i utrudnia ptakom oddychanie. Poza tym, że procedura ta jest bolesna, wymaga trzymania kaczek w ścisłym zamknięciu (głównie w pojedynczych klatkach), ponieważ w przeciwnym razie ptaki starają się unikać karmienia. Ponadto produkcja foie gras prowadzi do zabijania milionów młodych samic, ponieważ do produkcji można używać tylko samców. 23 państwa członkowskie UE nie stosują przymusowego tuczu ptaków, istnieją alternatywne praktyki. Konieczne jest dostosowanie norm handlowych dotyczących foie gras w celu sprawienia, aby stosowanie tych alternatywnych rozwiązań było równie opłacalne.

Dążyć do zapewnienia, aby wszystkie zwierzęta były zawsze skutecznie ogłuszane przed ubojem.

Rozporządzenie UE w sprawie uboju określa minimalne normy dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Ogłuszanie przed ubojem jest obowiązkowe, ale są możliwe odstępstwa ze względów kulturowych lub religijnych. Bez ogłuszania zwierzęta mogą zachować świadomość i przez kilka minut potwornie cierpieć, co wiele zainteresowanych stron, takich jak Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii, jednogłośnie potępia. Ogłuszanie odwracalne byłoby zgodne z zasadami uboju przeprowadzanego w myśl z nakazów religijnych, a jednocześnie przynosiłoby ulgę zwierzętom.

Popierać wprowadzenie nowych zasad mających na celu ochronę dobrostanu ryb, zwłaszcza w czasie uboju i transportu.

Liczba ryb hodowlanych znacznie przewyższa liczbę pozostałych zdolnych do odczuwania zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności. Zaspokojenie potrzeb związanych z dobrostanem ryb nie jest obecnie uregulowane w prawodawstwie UE, mimo że od 2003 r. w środowisku naukowym panuje zgodne przekonaniem, że ryby są stworzeniami zdolnymi do odczuwania. Wprowadzenie nowych przepisów unijnych jest konieczne, aby uwzględnić w prawie podstawowe wymagania dotyczące dobrostanu ryb.