Vote for Animals
Dobrostan zwierząt

Zwierzęta dzikie

Złóż deklarację

Wspierać przyjęcie na szczeblu UE listy pozytywnej egzotycznych zwierząt domowych, określającej, które egzotyczne zwierzęta mogą być przedmiotem handlu i hodowli w UE

W minionych latach coraz więcej osób zamiast tradycyjnych zwierząt domowych wybiera zwierzęta egzotyczne, co czyni UE największym importerem tropikalnych ryb, gadów, ptaków i ssaków. Większość gatunków zwierząt egzotycznych nie nadaje się jednak do życia w niewoli, a ich właścicielom niezwykle trudno jest zapewnić opiekę, pożywienie i warunki bytowania odpowiednie do ich potrzeb. Gatunki egzotyczne mogą również zagrażać lokalnej różnorodności biologicznej oraz negatywnie wpływać na zdrowie publiczne. Unijna lista przejrzyście i kompleksowo określałaby, które gatunki mogą być przedmiotem handlu i hodowli jako zwierzęta domowe, oraz zapewniałaby skuteczny zakaz handlu i hodowli w przypadku wszelkich gatunków, które nie zostałyby ujęte w tym wykazie.

Popierać przyjęcie unijnego zakazu wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach

Cyrki nie są w stanie zaspokoić najbardziej podstawowych potrzeb społecznych, przestrzennych i zdrowotnych dzikich zwierząt. Zwierzęta te są zmuszane do nienaturalnych zachowań, a tresura obejmuje kary fizyczne, które są dla zwierząt stresujące. Zwierzęta przebywają w ścisłym zamknięciu, są narażone na liczne, hałaśliwe tłumy ludzi, częste podróże, niewłaściwe grupowanie i zakłócenie utrwalonych więzi społecznych. 24 państwa członkowskie UE wprowadziły ograniczenia dotyczące wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach. Państwa członkowskie muszą teraz przyjąć skoordynowane podejście na szczeblu UE, aby definitywnie położyć kres tej archaicznej formie rozrywki.

Promować współistnienie z dziką florą i fauną oraz nieletalnego gospodarowania nimi w UE

Na gęsto zaludnionych kontynentach, takich jak Europa, dzikie zwierzęta są zmuszone do współistnienia z człowiekiem i dostosowania się do jego działalności. Rozwiązywanie konfliktów między człowiekiem a dziką fauną i florą należy rozpocząć od zajęcia się przyczynami takich konfliktów oraz budowania równowagi między życiem zwierząt a działalnością ludzi. Należy promować, na szczeblu UE, przeciwdziałanie konfliktom metodami nieletalnymi oraz minimalizowanie szkód dla dobrostanu zwierząt w celu doprowadzenia do bezkonfliktowego współistnienia z człowiekiem.

Wspierać krajowe zakazy hodowli zwierząt futerkowych i sprzeciwiać się inicjatywom, które zapewniają poparcie UE dla przemysłu futrzarskiego.

Hodowli zwierząt w celu produkcji futer sprzeciwia się większość obywateli UE, którzy uważają, że niedopuszczalne, niepotrzebne i niemoralne jest trzymanie i zabijanie zwierząt w celu wytworzenia produktu luksusowego, jakim jest futro, a dla którego istnieje wiele bardziej humanitarnych alternatyw.Mimo, że państwa członkowskie obecnie zmierzają w kierunku zakazania tego okrutnego przemysłu, Komisja Europejska ogłosiła niedawno, że ustanowi drugi ośrodek referencyjny UE, skupiający się na dobrostanie zwierząt futerkowych. Tego rodzaju inicjatywy legitymizują ten okrutny przemysł, są całkowicie nieskuteczne dla poprawy dobrostanu zwierząt i wykorzystują pieniądze unijnych podatników na coś, co większość z nich uważa za niedopuszczalne.