Vote for Animals
Dobrostan zwierząt

Ogólny dobrostan zwierząt

Złóż deklarację

Dążyć do zapewnienia, aby fakt, że zwierzęta są istotami zdolnymi do odczuwania, oraz implikacje tego faktu były uwzględniane we wszystkich istotnych wnioskach ustawodawczych i inicjatywach politycznych przedstawianych w Parlamencie.

W wyniku zmian wprowadzonych traktatem lizbońskim w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej uznano, że zwierzęta są istotami zdolnymi do odczuwania (art. 13 Tytuł II). Artykuł ten powinien być przywoływany w sprawozdaniach Parlamentu i uwzględniany w umocowaniach dokumentów dotyczących każdego wniosku ustawodawczego i każdej inicjatywy politycznej mających znaczenie dla dobrostanu zwierząt, aby umożliwić należyte uwzględnienie tej kwestii.

Promować i wspierać rozwój polityki w kierunku wprowadzania lepszych standardów w zakresie dobrostanu zwierząt.

W nowej kadencji parlamentarnej światło dzienne może ujrzeć wiele inicjatyw, które mogą albo przyczynić się do poprawy sytuacji zwierząt, albo zagrozić ich interesom. Zachęcamy eurodeputowanych, aby korzystali z inicjatyw parlamentarnych, które mają do dyspozycji — sprawozdań z własnej inicjatywy, zapytań, pytań poselskich, wystaw i konferencji — w celu promowania lepszych standardów dobrostanu zwierząt.

Wezwać Komisję do zapewnienia skutecznego egzekwowania i wdrażania przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt we wszystkich państwach członkowskich.

Istnieje szereg norm prawnych UE dotyczących dobrostanu zwierząt, rozproszonych w wielu aktach prawnych, lecz ich przestrzeganie i egzekwowanie zbyt często pozostawiają wiele do życzenia. Kontrole Komisji wykazały na przykład, że w Holandii, Włoszech, Hiszpanii, Danii i Niemczech od 95 do 100% świń obcina się ogony, co jest sprzeczne z prawem UE. Parlament ma uprawnienia kontrolne, dzięki którym może zapewniać, aby Komisja podejmowała działania naprawcze przypadkach, gdy prawo mające na celu ochronę zwierząt nie jest wdrażane.

Popierać przyjęcie ogólnych przepisów ramowych w zakresie dobrostanu zwierząt w celu zapewnienia minimalnego poziomu ochrony wszystkich zwierząt przy jednoczesnym zabezpieczeniu istniejącego dorobku prawnego.

Aktualne prawodawstwo UE w zakresie dobrostanu zwierząt jest nadal ograniczone. Wprowadzenie unijnych przepisów ramowych dotyczących dobrostanu zwierząt miałoby na celu zapewnienie podstawowej ochrony wszystkim zwierzętom utrzymywanym i porzuconym, w tym bezpańskim zwierzętom gatunków udomowionych, zgodnie z odzwierciedlonym w art. 13 Traktatu przekonaniem, że zwierzęta są stworzeniami zdolnymi do odczuwania. Takie przepisy nie powinny w żadnym wypadku osłabiać obecnego dorobku prawnego UE w zakresie dobrostanu zwierząt, lecz zapewniać jasne zasady ułatwiające lepsze i skuteczniejsze przestrzeganie istniejących przepisów w tym zakresie.

W przypadku rewizji traktatów wspierać uwzględnienie dobrostanu zwierząt wśród kompetencji dzielonych.

Instytucje UE mogą przyjmować przepisy przyczyniające się do poprawy dobrostanu zwierząt jedynie na gruncie wspólnej polityki rolnej, w celu usprawnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego lub ochrony zdrowia ludzkiego w odniesieniu do przenośnych chorób zwierząt. Włączenie dobrostanu zwierząt do kompetencji dzielonych pozwoliłoby instytucjom Unii na tworzenie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt per se, tak jak ma to miejsce w poszczególnych państwach członkowskich. Odzwierciedla to oczekiwania obywateli UE, wśród których przeważa przekonanie, że część lub większość decyzji dotyczących dobrostanu zwierząt należy podejmować na szczeblu UE (Eurobarometr, 2016).

Wezwać Komisję do powołania komisarza ds. dobrostanu zwierząt.

Dobrostan zwierząt jest zagadnieniem przekrojowym, dotyczącym różnych obszarów europejskiej polityki. Obecnie około jedna czwarta departamentów Komisji dysponuje bezpośrednimi kompetencjami w odniesieniu do interesów zwierząt. Powierzenie kompetencji w zakresie dobrostanu zwierząt jednemu komisarzowi ma na celu zagwarantowanie wspólnego podejścia władzy wykonawczej Unii do tego zagadnienia. Stanowiłoby to wyraźny sygnał świadczący o podjęciu przez Komisję zobowiązania do poprawy jakości życia zwierząt.