Vote for Animals
O deklaracji

Dobrostan zwierząt

Wybory te określą priorytety polityczne Europy na następne pięć lat. Postęp polityczny na rzecz dobrostanu zwierząt zależy od zaangażowanych parlamentarzystów, dlatego też prosimy kandydatów o pokazanie ich zaangażowania poprzez złożenie tej deklaracji. Jeżeli zostanę wybrany/wybrana, zobowiązuję się:

Złóż deklarację

Ogólny dobrostan zwierząt

 • Dążyć do zapewnienia, aby fakt, że zwierzęta są istotami zdolnymi do odczuwania, oraz implikacje tego faktu były uwzględniane we wszystkich istotnych wnioskach ustawodawczych i inicjatywach politycznych przedstawianych w Parlamencie

  W wyniku zmian wprowadzonych traktatem lizbońskim w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej uznano, że zwierzęta są istotami zdolnymi do odczuwania (art. 13 Tytuł II). Artykuł ten powinien być przywoływany w sprawozdaniach Parlamentu i uwzględniany w umocowaniach dokumentów dotyczących każdego wniosku ustawodawczego i każdej inicjatywy politycznej mających znaczenie dla dobrostanu zwierząt, aby umożliwić należyte uwzględnienie tej kwestii.


 • W przypadku rewizji traktatów wspierać uwzględnienie dobrostanu zwierząt wśród kompetencji dzielonych

  Instytucje UE mogą przyjmować przepisy przyczyniające się do poprawy dobrostanu zwierząt jedynie na gruncie wspólnej polityki rolnej, w celu usprawnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego lub ochrony zdrowia ludzkiego w odniesieniu do przenośnych chorób zwierząt. Włączenie dobrostanu zwierząt do kompetencji dzielonych pozwoliłoby instytucjom Unii na tworzenie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt per se, tak jak ma to miejsce w poszczególnych państwach członkowskich. Odzwierciedla to oczekiwania obywateli UE, wśród których przeważa przekonanie, że część lub większość decyzji dotyczących dobrostanu zwierząt należy podejmować na szczeblu UE (Eurobarometr, 2016).


 • Wezwać Komisję do zapewnienia skutecznego egzekwowania i wdrażania przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt we wszystkich państwach członkowskich

  Istnieje szereg norm prawnych UE dotyczących dobrostanu zwierząt, rozproszonych w wielu aktach prawnych, lecz ich przestrzeganie i egzekwowanie zbyt często pozostawiają wiele do życzenia. Kontrole Komisji wykazały na przykład, że w Holandii, Włoszech, Hiszpanii, Danii i Niemczech od 95 do 100% świń obcina się ogony, co jest sprzeczne z prawem UE. Parlament ma uprawnienia kontrolne, dzięki którym może zapewniać, aby Komisja podejmowała działania naprawcze przypadkach, gdy prawo mające na celu ochronę zwierząt nie jest wdrażane.


 • Popierać przyjęcie ogólnych przepisów ramowych w zakresie dobrostanu zwierząt w celu zapewnienia minimalnego poziomu ochrony wszystkich zwierząt przy jednoczesnym zabezpieczeniu istniejącego dorobku prawnego

  Aktualne prawodawstwo UE w zakresie dobrostanu zwierząt jest nadal ograniczone. Wprowadzenie unijnych przepisów ramowych dotyczących dobrostanu zwierząt miałoby na celu zapewnienie podstawowej ochrony wszystkim zwierzętom utrzymywanym i porzuconym, w tym bezpańskim zwierzętom gatunków udomowionych, zgodnie z odzwierciedlonym w art. 13 Traktatu przekonaniem, że zwierzęta są stworzeniami zdolnymi do odczuwania. Takie przepisy nie powinny w żadnym wypadku osłabiać obecnego dorobku prawnego UE w zakresie dobrostanu zwierząt, lecz zapewniać jasne zasady ułatwiające lepsze i skuteczniejsze przestrzeganie istniejących przepisów w tym zakresie.


 • Promować i wspierać rozwój polityki w kierunku wprowadzania lepszych standardów w zakresie dobrostanu zwierząt

  W nowej kadencji parlamentarnej światło dzienne może ujrzeć wiele inicjatyw, które mogą albo przyczynić się do poprawy sytuacji zwierząt, albo zagrozić ich interesom. Zachęcamy eurodeputowanych, aby korzystali z inicjatyw parlamentarnych, które mają do dyspozycji — sprawozdań z własnej inicjatywy, zapytań, pytań poselskich, wystaw i konferencji — w celu promowania lepszych standardów dobrostanu zwierząt.


 • Wezwać Komisję do powołania komisarza ds. dobrostanu zwierząt

  Dobrostan zwierząt jest zagadnieniem przekrojowym, dotyczącym różnych obszarów europejskiej polityki. Obecnie około jedna czwarta departamentów Komisji dysponuje bezpośrednimi kompetencjami w odniesieniu do interesów zwierząt. Powierzenie kompetencji w zakresie dobrostanu zwierząt jednemu komisarzowi ma na celu zagwarantowanie wspólnego podejścia władzy wykonawczej Unii do tego zagadnienia. Stanowiłoby to wyraźny sygnał świadczący o podjęciu przez Komisję zobowiązania do poprawy jakości życia zwierząt.

Zwierzęta hodowlane

 • Dążyć do ograniczenia do minimum transportu żywych zwierząt poprzez zastąpienie transportu żywych zwierząt przeznaczonych na ubój handlem mięsem i tuszami

  Każdego roku w obrębie UE i do krajów trzecich przewozi się 1 miliard sztuk drobiu i 42 miliony sztuk owiec, kóz, koni, świń i bydła, w większości przeznaczonych na ubój. Transport żywych zwierząt budzi poważne obawy związane z ich dobrostanem, ponieważ zwierzęta są często narażone na pragnienie, głód, nadmierne ciepło, wyczerpanie, brak miejsca lub niemożność odpoczynku. Przewóz żywych zwierząt może również stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, ponieważ sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób. Priorytetowe traktowanie transportu mięsa i tusz w dużej mierze przyczyniłoby się do zmniejszenia cierpienia zwierząt, bez szkody dla handlu.


 • Promować szybkie wycofanie z użycia wszystkich klatek wykorzystywanych w hodowli i chowie zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych

  Każdego roku na fermach w UE w klatkach zamyka się nawet 700 milionów zwierząt hodowlanych, w tym kury, przepiórki, króliki, lochy i kaczki. Wiele z nich spędza w klatkach całe życie lub jego większą część. Klatki poważnie ograniczają zwierzętom możliwość ruchu oraz uniemożliwiają im realizowanie podstawowych, naturalnych zachowań, co ma szkodliwy wpływ na ich zdrowie i dobrostan. W związku z tym należy zakazać stosowania klatek i propagować systemy chowu zapewniające wyższy dobrostan zwierząt.


 • Wspierać rewizję dyrektywy w sprawie brojlerów w celu znacznej poprawy dobrostanu kurcząt rzeźnych

  Najpowszechniejszą metodą chowu brojlerów jest chów przemysłowy, w którym w UE hoduje się 7 miliardów kurcząt. Ten system produkcji rodzi duże obawy o dobrostan, wynikające z selekcji ras w celu szybkiego wzrostu, dużej obsady, braku dostępu do naturalnego światła i braku urozmaicenia warunków bytowania lub niemożności realizowania naturalnego behawioru. Dyrektywa w sprawie brojlerów przewiduje jedynie minimalne standardy ochrony i wymaga pilnej rewizji ze względów związanych z dobrostanem, środowiskiem i zdrowiem publicznym. Niedawno na posiedzeniu plenarnym Parlamentu wezwano do poprawy sytuacji w tym obszarze.


 • Dopilnować, aby dobrostan zwierząt gospodarskich stał się priorytetem we wdrażaniu wspólnej polityki rolnej

  Zaledwie 1,54% budżetu wspólnej polityki rolnej UE (WPR) jest obecnie przeznaczane na działania dotyczące dobrostanu zwierząt. Nadanie dobrostanowi zwierząt priorytetowego znaczenia we wdrażaniu WPR jest niezbędne, aby odpowiedzieć na oczekiwania obywateli Unii, ponieważ 82% z nich uważa, że zwierzęta hodowlane zasługują na lepszą ochronę niż obecnie (Eurobarometr 2016).


 • Położyć kres praktyce przymusowego tuczu kaczek i gęsi wykorzystywanych do produkcji „foie gras”

  Produkcja foie gras wymaga przymusowego tuczu kaczek i gęsi. Ten sposób karmienia powoduje stłuszczenie wątroby, które upośledza pracę tego organu i utrudnia ptakom oddychanie. Poza tym, że procedura ta jest bolesna, wymaga trzymania kaczek w ścisłym zamknięciu (głównie w pojedynczych klatkach), ponieważ w przeciwnym razie ptaki starają się unikać karmienia. Ponadto produkcja foie gras prowadzi do zabijania milionów młodych samic, ponieważ do produkcji można używać tylko samców. 23 państwa członkowskie UE nie stosują przymusowego tuczu ptaków, istnieją alternatywne praktyki. Konieczne jest dostosowanie norm handlowych dotyczących foie gras w celu sprawienia, aby stosowanie tych alternatywnych rozwiązań było równie opłacalne.


 • Dążyć do zapewnienia, aby wszystkie zwierzęta były zawsze skutecznie ogłuszane przed ubojem

  Rozporządzenie UE w sprawie uboju określa minimalne normy dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Ogłuszanie przed ubojem jest obowiązkowe, ale są możliwe odstępstwa ze względów kulturowych lub religijnych. Bez ogłuszania zwierzęta mogą zachować świadomość i przez kilka minut potwornie cierpieć, co wiele zainteresowanych stron, takich jak Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii, jednogłośnie potępia. Ogłuszanie odwracalne byłoby zgodne z zasadami uboju przeprowadzanego w myśl z nakazów religijnych, a jednocześnie przynosiłoby ulgę zwierzętom.


 • Popierać wprowadzenie nowych zasad mających na celu ochronę dobrostanu ryb, zwłaszcza w czasie uboju i transportu

  Liczba ryb hodowlanych znacznie przewyższa liczbę pozostałych zdolnych do odczuwania zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności. Zaspokojenie potrzeb związanych z dobrostanem ryb nie jest obecnie uregulowane w prawodawstwie UE, mimo że od 2003 r. w środowisku naukowym panuje zgodne przekonaniem, że ryby są stworzeniami zdolnymi do odczuwania. Wprowadzenie nowych przepisów unijnych jest konieczne, aby uwzględnić w prawie podstawowe wymagania dotyczące dobrostanu ryb.

Zwierzęta dzikie

 • Wspierać przyjęcie na szczeblu UE listy pozytywnej egzotycznych zwierząt domowych, określającej, które egzotyczne zwierzęta mogą być przedmiotem handlu i hodowli w UE

  W minionych latach coraz więcej osób zamiast tradycyjnych zwierząt domowych wybiera zwierzęta egzotyczne, co czyni UE największym importerem tropikalnych ryb, gadów, ptaków i ssaków. Większość gatunków zwierząt egzotycznych nie nadaje się jednak do życia w niewoli, a ich właścicielom niezwykle trudno jest zapewnić opiekę, pożywienie i warunki bytowania odpowiednie do ich potrzeb. Gatunki egzotyczne mogą również zagrażać lokalnej różnorodności biologicznej oraz negatywnie wpływać na zdrowie publiczne. Unijna lista przejrzyście i kompleksowo określałaby, które gatunki mogą być przedmiotem handlu i hodowli jako zwierzęta domowe, oraz zapewniałaby skuteczny zakaz handlu i hodowli w przypadku wszelkich gatunków, które nie zostałyby ujęte w tym wykazie.


 • Popierać przyjęcie unijnego zakazu wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach

  Cyrki nie są w stanie zaspokoić najbardziej podstawowych potrzeb społecznych, przestrzennych i zdrowotnych dzikich zwierząt. Zwierzęta te są zmuszane do nienaturalnych zachowań, a tresura obejmuje kary fizyczne, które są dla zwierząt stresujące. Zwierzęta przebywają w ścisłym zamknięciu, są narażone na liczne, hałaśliwe tłumy ludzi, częste podróże, niewłaściwe grupowanie i zakłócenie utrwalonych więzi społecznych. 24 państwa członkowskie UE wprowadziły ograniczenia dotyczące wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach. Państwa członkowskie muszą teraz przyjąć skoordynowane podejście na szczeblu UE, aby definitywnie położyć kres tej archaicznej formie rozrywki.


 • Promować współistnienie z dziką florą i fauną oraz nieletalnego gospodarowania nimi w UE

  Na gęsto zaludnionych kontynentach, takich jak Europa, dzikie zwierzęta są zmuszone do współistnienia z człowiekiem i dostosowania się do jego działalności. Rozwiązywanie konfliktów między człowiekiem a dziką fauną i florą należy rozpocząć od zajęcia się przyczynami takich konfliktów oraz budowania równowagi między życiem zwierząt a działalnością ludzi. Należy promować, na szczeblu UE, przeciwdziałanie konfliktom metodami nieletalnymi oraz minimalizowanie szkód dla dobrostanu zwierząt w celu doprowadzenia do bezkonfliktowego współistnienia z człowiekiem.


 • Wspierać krajowe zakazy hodowli zwierząt futerkowych i sprzeciwiać się inicjatywom, które zapewniają poparcie UE dla przemysłu futrzarskiego.

  Hodowli zwierząt w celu produkcji futer sprzeciwia się większość obywateli UE, którzy uważają, że niedopuszczalne, niepotrzebne i niemoralne jest trzymanie i zabijanie zwierząt w celu wytworzenia produktu luksusowego, jakim jest futro, a dla którego istnieje wiele bardziej humanitarnych alternatyw.Mimo, że państwa członkowskie obecnie zmierzają w kierunku zakazania tego okrutnego przemysłu, Komisja Europejska ogłosiła niedawno, że ustanowi drugi ośrodek referencyjny UE, skupiający się na dobrostanie zwierząt futerkowych. Tego rodzaju inicjatywy legitymizują ten okrutny przemysł, są całkowicie nieskuteczne dla poprawy dobrostanu zwierząt i wykorzystują pieniądze unijnych podatników na coś, co większość z nich uważa za niedopuszczalne.

Koniowate

 • Promować dobrostan koni i odpowiedzialną opiekę nad nimi oraz leżącą u ich podstaw skuteczną identyfikację i identyfikowalność

  Niski poziom dobrostanu koni i koniowatych w całej Europie wynika obecnie przede wszystkim z niewiedzy. Z problemami dobrostanowymi w mniejszym lub większym stopniu boryka się każde państwo członkowskie. Dlatego właśnie Komisja powinna pomóc w promowaniu odpowiedzialnego podejścia do posiadania koni, bez względu na to, gdzie się znajdują i jaka jest ich rola. Ponadto u podstaw odpowiedzialnego podejścia do posiadania koni musi leżeć odpowiedni system identyfikacji i rejestracji zwierząt. Identyfikowalność jest niezbędna do zapewnienia dobrostanu i dobrego zdrowia koni. Bez właściwej identyfikacji i rejestracji nie jest możliwe powiązanie zwierząt z osobą odpowiedzialną za ich dobrostan.

Zwierzęta domowe

 • Promować wprowadzenie kompatybilnych systemów identyfikacji i rejestracji psów i kotów na szczeblu UE w celu zapewnienia skuteczniejszej identyfikowalności tych zwierząt

  Nielegalny handel psami dynamicznie rozwija się w całej Europie, osiągając wartość ponad 1 miliarda euro. Kwitnie także nielegalny handel kotami. Handel zwierzętami w internecie zagraża zdrowiu i dobrostanowi zwierząt. Zagraża również zdrowiu publicznemu, a także narusza prawa konsumenta i szkodzi rynkowi wewnętrznemu z uwagi na nieuczciwą konkurencję i uchylanie się od opodatkowania. Aby położyć kres okrutnej praktyce nielegalnego handlu zwierzętami domowymi, Komisja Europejska musi zapewnić minimalne obowiązkowe wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji kotów i psów w każdym państwie członkowskim, a także zadbać o to, aby informacje te mogły być dostępne w odniesieniu do każdego zwierzęcia w dowolnym miejscu na terenie Unii.

Zwierzęta w nauce

 • Promować przyjęcie kompleksowej i konkretnej strategii UE, w ramach której są określone etapy stopniowego odejścia od wykorzystywania zwierząt do celów badań, doświadczeń i edukacji

  Każdego roku w Europie do celów naukowych wykorzystuje się ponad 12 milionów zwierząt. Oprócz potencjalnie bolesnych badań sposób, w jaki zwierzęta są hodowane, oraz warunki, w jakich przebywają, mogą być źródłem cierpienia i stresu. Badania na zwierzętach od dawna budziły kontrowersje ze względów etycznych. Obecnie wywołują sprzeciw również na gruncie naukowym, ponieważ coraz więcej badaczy kwestionuje wiarygodność badań na zwierzętach i podkreśla, że uzyskanych w ten sposób danych nie można łatwo ekstrapolować na ludzi. Wraz z rozwojem metod alternatywnych, umożliwiających naukowcom zastępowanie i ograniczanie wykorzystywania zwierząt, Unia Europejska powinna promować jasną strategię, obejmującą określone cele pośrednie i harmonogram stopniowego odejścia od wykorzystywania zwierząt w badaniach, doświadczeniach i edukacji.

Handel zwierzętami i dobrostan zwierząt

 • Zapewnić, aby przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich był w pełni zgodny ze standardami UE w zakresie dobrostanu zwierząt

  W ostatnim dziesięcioleciu handel produktami pochodzenia zwierzęcego między UE a krajami trzecimi wzrósł niemal dwukrotnie. Handel ten często szkodzi dobrostanowi zwierząt, ponieważ większość międzynarodowych umów handlowych pomija kwestie dobrostanowe. Liberalizacja handlu bez zadbania o ochronę dobrostanu zwierząt oznacza otwarcie rynków europejskich na tanie produkty uzyskane z zachowaniem niskiego poziomu dobrostanu, które stanowią wyzwanie dla konkurencyjności europejskich producentów, zobowiązanych do przestrzegania wysokich norm w tym zakresie. Konieczne jest, aby umowy handlowe zawierały przepisy mające na celu zapewnienie, aby przywożone produkty pochodzenia zwierzęcego były w pełni zgodne ze standardami UE w zakresie dobrostanu zwierząt. Obowiązkowe oznaczanie metody produkcji w UE przyczyniłoby się do zapewnienia zgodności przywozu z przepisami i sprzyjało rozwojowi systemów zapewniających wyższy dobrostan zwierząt w UE i krajach trzecich.

Intergrupa ds. Dobrostanu i Ochrony Zwierząt

 • Pragnąc połączyć siły z innymi posłami i posłankami do Parlamentu Europejskiego, którym leży na sercu dobrostan zwierząt, zobowiązuję się, że po wybraniu mnie do PE dołączę do Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Dobrostanu i Ochrony Zwierząt.

  Ta Intergrupa jest siłą napędową ochrony zwierząt w Parlamencie Europejskim. Jest to jedna z dwóch najstarszych i jedna z najliczniejszych intergrup w Parlamencie. Umożliwia eurodeputowanym z różnych grup politycznych spotkania, dyskusję i osiągnięcie międzypartyjnego porozumienia w kwestii dobrostanu zwierząt.