Vote for Animals
Dierenwelzijn Belofte

Dieren in het wild

STEUN DE DIEREN

De invoeringte ondersteunen van een Europese positieflijst voor exoten die bepaalt welke exotische dieren verhandeld en gehouden mogen worden in de EU

De meeste exotische dieren zijn echter ongeschikt om in gevangenschap te leven en het is extreem moeilijk voor hun eigenaars om de dieren te voorzien van de zorg, het voedsel en de huisvesting die beantwoordt aan hun fysiologische behoeften.Exotische dieren kunnen ook een bedreiging vormen voor lokale biodiversiteit en een negatieve impact hebben op de volksgezondheid. Een EU Positieflijst zou op een heldere en omvattende manier vaststellen welke diersoorten verhandeld en als huisdier gehouden mogen worden, waarmee wordt gewaarborgd dat alle andere diersoorten die niet op de lijst staan daadwerkelijk verboden worden.

De invoering te ondersteunen van een Europees verbod op wilde dieren in circussen

Circussen zijn niet in staat aan de meest elementaire sociale en territoriale noden en gezondheidsbehoeften van wilde dieren te beantwoorden. Deze dieren worden gedwongen onnatuurlijk gedrag te vertonen en de opleidingen hanteren fysieke straffen die heel stressvol zijn voor de dieren. De dieren worden in krappe ruimtes opgesloten, worden geconfronteerd met luide en grote groepen toeschouwers, moeten vaak reizen, en belanden vaak in ongepaste sociale groeperingen en gebroken sociale banden. 24 Europese lidstaten hanteren reeds beperkingen op het gebruik van wilden dieren in circussen. Een gecoördineerde aanpak van lidstaten op Europees niveau is nu nodig om definitief een punt te zetten achter deze archaïsche vorm van vermaak.

Het samenleven met en het niet-letale beheer van wilde dieren in de Europese Unie te promoten

In een dichtbevolkt continent als Europa worden wilde dieren gedwongen samen te leven met of naast menselijke activiteiten. Effectieve inspanningen om conflicten met wilde dieren op te lossen pakken daarom het best de oorzaken van de mens-dier conflicten aan. Daarnaast moeten ze ook de cultuur van mens-diersamenleving promoten. De EU moet in die context niet-letaal conflictbeheer promoten en de impact op het dierenwelzijn beperken.

Steun nationale verboden op de pelsdierfokkerij en keur initiatieven die EU-steun aan de bontindustrie impliceren af.”

Het fokken van dieren voor de productie van bont wordt afgewezen door een meerderheid van de EU-burgers. Zij vinden dat het onaanvaardbaar, onnodig en immoreel is, om dieren te houden en te doden voor de productie van een luxeproduct waarvoor vele diervriendelijke alternatieven bestaan.
In een context waarin de lidstaten op weg zijn om deze wrede industrie te verbieden, heeft de Europese Commissie onlangs aangekondigd een tweede EU-referentiecentrum op te richten dat zich ondermeer zal richten op het welzijn van pelsdieren. Dit soort initiatieven verlenen legitimiteit aan een wrede industrie, zijn volkomen ineffectief in het verbeteren van het welzijn van de dieren en gebruiken het geld van EU-belastingbetalers voor iets dat de meerderheid van hen onaanvaardbaar vindt.