Vote for Animals
Dierenwelzijn Belofte

Boerderijdieren

STEUN DE DIEREN

Het transport van levende dieren te beperken door transport van dieren voor slacht te vervangen door de verhandeling van vlees en karkassen

Elk jaar worden meer dan 1 miljard pluimvee en 42 miljoen schapen, geiten, paarden, varkens en runderen getransporteerd binnen de EU en naar landen buiten de EU. De meerderheid van die dieren wordt levend getransporteerd. Dit heeft zware implicaties op het vlak van dierenwelzijn. De dieren lijden dorst en honger, krijgen slechts beperkte beweegruimte, moeten vaak extreme hitte doorstaan en zijn niet zelden de uitputting nabij. Transport van levende dieren kan ook een risico meebrengen voor de volksgezondheid door bij te dragen aan het verspreiden van ziektes. Het transport van vlees of karkassen kan het lijden van de dieren wezenlijk beperken.

Geleidelijk alle kooien in de veehouderij af te schaffen

Jaarlijks worden in de EU ongeveer 700 miljoen boerderijdieren (kippen, kwartels, konijnen, zeugen en eenden) opgesloten in een kooi. Velen spenderen hun hele leven, of het grootste deel ervan, in die kooi. Gekooide dieren kunnen slechts heel beperkt bewegen en krijgen niet de kans hun natuurlijke gedrag te uiten wat dan weer een negatieve impact heeft op hun gezondheid en welzijn. Het gebruik van kooien in de veehouderij moet daarom dringend en voorgoed verbannen worden terwijl dierhouderijsystemen die hogere welzijnsnormen nastreven gepromoot moeten worden.

Het welzijn van vleeskippen grondig te bevorderen door de herziening van de Europese Vleeskippen Richtlijn te ondersteunen

Vleeskippen worden in de Europese Unie – die zo een 7 miljoen vleeskippen telt -hoofdzakelijk op industriële wijze gekweekt. Dat productiesysteem leidt tot tal van dierenwelzijnsproblemen ten gevolge van een gebrek aan natuurlijk licht, verrijking en andere stimuli om natuurlijk gedrag te vertonen. De Europese Vleeskippen Richtlijn bevat slecht minimale standaarden voor de bescherming van vleeskippen en vereist een dringende herziening gelet op dierenwelzijns-, milieu- en volksgezondheidsoverwegingen.Recentelijk verzocht de plenaire vergadering van het Europees Parlement om een dergelijke verbetering.

Het welzijn van boerderijdieren als prioriteit in de uitvoering van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te plaatsen.

Slechts 1.54% van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt vandaag de dag uitbesteed aan dierenwelzijnsmaatregelen. Van dierenwelzijn een prioriteit maken in de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid beantwoordt nochtans aan de verwachtingen van de Europese burgers waarvan recent nog 82% benadrukte dat boerderijdieren beter beschermd dienen te worden dan vandaag het geval is (Eurobarometer 2016).

Het dwangvoederen van eenden en ganzen in de foie grasproductie te stoppen

De productie van foie gras vereist momenteel het dwangvoederen van eenden en ganzen. De uitgezette lever van de dieren tast de leverfunctie aan en maakt het moeilijker voor de dieren om te ademen. Los van de pijn die het veroorzaakt, vereist dwangvoederen ook de opsluiting van de dieren (meestal in individuele kooien) omdat ze anders trachten te ontsnappen. Bovendien worden miljoenen vrouwelijke kuikens gedood omdat alleen mannelijke eenden gebruikt mogen worden in de productie van foie gras. 23 EU lidstaten hebben dwangvoederen verboden en alternatieven bestaan om kwaliteitsproducten af te leveren zonder dwangvoederen. Het is dus hoog tijd om de marketingstandaarden die verbonden worden aan foie gras aan te passen zodat dergelijke alternatieven op gelijke voet kunnen concurreren.

Ervoor te zorgen dat dieren altijd effectief verdoofd worden voor slachting

Het Europees Slachtreglement bepaalt minimale standaarden voor de bescherming van dieren op het moment van de slacht. Verdoving voor slachting is verplicht maar er bestaan veel uitzonderingen om religieuze of culturele redenen. Zonder verdoving blijven dieren volledig bij bewustzijn en lijden ze verscheidene minuten voor de dood optreedt in het slachtproces, iets wat veel belanghebbenden zoals de Europese Federatie van Dierenartsen (FVE) consistent veroordelen.
Omkeerbare verdoving is verzoenbaar met rituele slachtvoorschriften en zorgt ervoor dat het dier onmiddellijk verdoofd wordt en geen pijn lijdt.

De invoering van nieuwe regels te ondersteunen ter bescherming van het welzijn van vissen, in het bijzonder gedurende transport en tijdens slachting.

Het aantal gekweekte vissen overstijgt in grote mate het aantal andere boerderijdieren die in Europa gekweekt worden voor voedsel.
Momenteel worden de welzijnsnoden van vissen niet gedekt door specifieke Europese wetgeving, ondanks de wetenschappelijke consensus sinds het jaar 2000 dat vissen wezens zijn met gevoel. Het is daarom tijd om nieuwe Europese regels in te voeren om minstens de meest basale welzijnsbehoeften van vissen te beschermen.