Vote for Animals
Dierenwelzijn Belofte

Algemene gelofte

STEUN DE DIEREN

In elk relevant wettelijk initiatief of beleidsvoorstel dat voor het Parlement gebracht wordt, te streven naar erkenning van het principe dat dieren wezens zijn met gevoel en dat dit implicaties heeft.

Het verdrag van Lissabon heeft het principe geïntroduceerd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dat dieren wezens zijn met gevoel (Artikel 13 van Titel II). Dit artikel hoort vermeld te worden in de preambules van parlementaire verslagen en documenten betreffende elk wettelijk of beleidsvoorstel dat relevant is voor dierenwelzijn zodat het principe daadwerkelijk in acht genomen wordt.

Beleidsontwikkelingen ter behartiging van hogere dierenwelzijnstandaarden te promoten en te ondersteunen

Deze nieuwe wetgevingsperiode leidt ongetwijfeld tot veel initiatieven die de belangen van dieren zullen bedreigen of behartigen. We nodigen Europarlementariërs uit om het ruime portfolio aan mogelijke Parlementaire initiatieven – initiatiefverslagen, onderzoeken, parlementaire vragen, tentoonstellingen en conferenties – te hanteren om betere standaarden te promoten voor het welzijn van de dieren.

De Commissie aan te sporen met hoogdringendheid toe te zien op de efficiënte handhaving en uitvoering van de aan dierenwelzijngerelateerde wetgeving in alle lidstaten

De EU beschikt over een reeks wettelijke standaarden voor dierenwelzijn, verspreid over diverse wettelijke instrumenten maar de naleving en handhaving van deze standaarden laat vaak te wensen over. Controles van de Commissie hebben bijvoorbeeld aangetoond dat de staarten van 95 tot 100% van de varkens nog steeds gecoupeerd worden in Nederland, Italië, Spanje, Denemarken en Duitsland, en dit in strijd met Europese wetgeving. Het Parlement heeft de rol erop toe te zien dat de Commissie de nodige correctieve acties onderneemt om lidstaten die tekort schieten in de toepassing van hun wettelijke verplichtingen voor de dieren, te wijzen op hun plicht.

De aanname van een algemene kaderwet voor dierenwelzijn die minimale bescherming biedt aan alle dieren, met respect voor het huidige acquis, te ondersteunen.

De huidige Europese dierenwelzijnswetgeving heeft slechts een beperkte reikwijdte. Een EU kaderwet voor dierenwelzijn heeft als doel een basisbescherming te bieden voor alle gehouden of verwaarloosde dieren, inclusief loslopende huisdieren, in overeenstemming met het principe dat dieren wezens zijn met gevoel zoals vervat in Artikel 13 van het EU Verdrag. Deze wet mag het huidige acquis ter bescherming van de dieren niet afbouwen maar moet integendeel heldere regels stellen die een betere uitvoering van bestaande dierenwelzijngerelateerde wetten toelaten.

De invoering van dierenwelzijn als een gedeelde bevoegdheid te ondersteunen, mocht het EU-verdrag in de volgende wetgevingsperiode herzien worden.

De Europese instellingen kunnen slechts wetten aannemen ter bescherming van de dieren in de context van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de vlotte werking van de interne Europese markt of de bescherming van de volksgezondheid ten opzichte van overdraagbare dierenziektes. Van dierenwelzijn een Europese bevoegdheid maken zou de instellingen van de Europese Unie in staat stellen wetten aan te nemen over dierenwelzijn zoals dat nu gebeurt in de lidstaten. Dit weerspiegelt de verwachtingen van Europese burgers van wie de meerderheid overtuigd is dat sommige of de meeste beslissingen omtrent dierenwelzijn op Europees niveau thuishoren. (Eurobarometer, 2016).

De Commissie te vragen een Commissaris voor Dierenwelzijn aan te stellen

Dierenwelzijn is een horizontale aangelegenheid die verschillende Europese beleidsgebieden raakt. De verantwoordelijkheden van ongeveer een kwart van de departementen van de Europese Commissie raken vandaag de dag de belangen van dieren. Ervoor zorgen dat dierenwelzijn onder de bevoegdheid valt van één Commissaris moet ervoor zorgen dat het onderwerp op een meer consistente manier benaderd wordt door de uitvoerende organen van de EU. Dit biedt ook de kans een sterk signaal uit te sturen over de gedrevenheid van de Commissie om het leven van de dieren daadwerkelijk te verbeteren.