Vote for Animals
Over het Dierenwelzijn Belofte

Dierenwelzijn Belofte

Deze verkiezingen bepalen de politieke prioriteiten van de Europese Unie voor de volgende vijf jaar. Politieke vooruitgang voor de dieren is afhankelijk van de vastberadenheid van Parlementairen en daarom vragen we kandidaten om hun engagement openlijk uit te drukken in deze belofte.

STEUN DE DIEREN

Algemene gelofte

 • In elk relevant wettelijk initiatief of beleidsvoorstel dat voor het Parlement gebracht wordt, te streven naar erkenning voor het principe dat dieren wezens zijn met gevoel en dat dit implicaties heeft,

  Het verdrag van Lissabon heeft het principe geïntroduceerd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dat dieren wezens zijn met gevoel (Artikel 13 van Titel II). Dit artikel hoort vermeld te worden in de preambules van parlementaire verslagen en documenten betreffende elk wettelijk of beleidsvoorstel dat relevant is voor dierenwelzijn zodat het principe daadwerkelijk in acht genomen wordt.


 • De invoering van dierenwelzijn als een gedeelde bevoegdheid te ondersteunen, mocht het EU-verdrag in de volgende legislatuur herzien worden.

  De Europese instellingen kunnen slechts wetten aannemen ter bescherming van de dieren in de context van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de vlotte werking van de interne Europese markt of de bescherming van de volksgezondheid ten opzichte van overdraagbare dierenziektes. Van dierenwelzijn een Europese bevoegdheid maken zou de instellingen van de Europese Unie in staat stellen wetten aan te nemen over dierenwelzijn zoals dat nu gebeurt in de lidstaten. Dit weerspiegelt de verwachtingen van Europese burgers van wie de meerderheid overtuigd is dat sommige of de meeste beslissingen omtrent dierenwelzijn op Europees niveau thuishoren. (Eurobarometer, 2016).


 • De Commissie aan te sporen met hoogdringendheid toe te zien op de efficiënte handhaving en uitvoering van de aan dierenwelzijngerelateerde wetgeving in alle lidstaten

  De Commissie aan te sporen met hoogdringendheid toe te zien op de efficiënte handhaving en uitvoering van de aan dierenwelzijngerelateerde wetgeving in alle lidstaten


 • Het aannemen van een algemene kaderwet voor dierenwelzijn te ondersteunen die minimale bescherming biedt aan alle dieren, met respect voor het huidige acquis

  Het aannemen van een algemene kaderwet voor dierenwelzijn te ondersteunen die minimale bescherming biedt aan alle dieren, met respect voor het huidige acquis


 • Beleidsontwikkelingen ter behartiging van hogere dierenwelzijnstandaarden te promoten en te ondersteunen

  Deze nieuwe legislatuur worden leidt ongetwijfeld tot veel initiatieven die de belangen van dieren zullen bedreigen of behartigen. We nodigen Parlementairen uit om het ruime portfolio aan mogelijke Parlementaire initiatieven – initiatiefverslagen, onderzoeken, parlementaire vragen, tentoonstellingen en conferenties – te hanteren om betere standaarden te promoten voor het welzijn van de dieren.


 • De Commissie te vragen een Commissaris voor Dierenwelzijn aan te stellen

  Dierenwelzijn is een horizontale aangelegenheid die verschillende Europese beleidsgebieden raakt. De verantwoordelijkheden van ongeveer een kwart van de departementen van de Europese Commissie raken vandaag de dag de belangen van dieren. Ervoor zorgen dat dierenwelzijn onder de bevoegdheid valt van één Commissaris moet ervoor zorgen dat het onderwerp op een meer consistente manier benaderd wordt door de uitvoerende organen van de EU. Dit biedt ook de kans een sterk signaal uit te sturen over de gedrevenheid van de Commissie om het leven van de dieren daadwerkelijk te verbeteren.

Boerderijdieren

 • Het transport van levende dieren te beperken door transport van dieren voor slacht te vervangen door de verhandeling van vlees en karkassen

  Elk jaar worden meer dan 1 miljard pluimvee en 42 miljoen schapen, geiten, paarden, varkens en runderen getransporteerd binnen de EU en naar landen buiten de EU. De meerderheid van die dieren worden levend getransporteerd. Dit heeft zware implicaties op het vlak van dierenwelzijn. De dieren lijden dorst en honger, krijgen slechts beperkte beweegruimte, moeten vaak extreme hitte doorstaan en zijn niet zelden de uitputting nabij. Transport van levende dieren kan ook een risico meebrengen voor de volksgezondheid door bij te dragen aan het verspreiden van ziektes. Het transport van vlees of karkassen kan het lijden van de dieren wezenlijk beperken.


 • Geleidelijk alle kooien in de veehouderij af te schaffen

  Jaarlijks worden in de EU ongeveer 700 miljoen boerderijdieren (kippen, kwartels, konijnen, zeugen en eenden) opgesloten in een kooi. Velen spenderen hun hele leven, of het grootste deel ervan, in die kooi. Gekooide dieren kunnen slechts heel beperkt bewegen en krijgen de kans niet hun natuurlijke gedrag te uiten wat dan weer een negatieve impact heeft op hun gezondheid en welzijn. Het gebruik van kooien in de veehouderij moet daarom dringend en voorgoed verbannen worden terwijl dierhouderijsystemen die hogere welzijnsnormen nastreven gepromoot moeten worden.


 • Het welzijn van vleeskippen grondig te bevorderen door de herziening van de Europese Vleeskippen Richtlijn te ondersteunen

  Vleeskippen worden in de Europese Unie – die zo een 7 miljoen vleeskippen telt -hoofdzakelijk op industriële wijze gekweekt. Dat productiesysteem leidt tot tal van dierenwelzijnsproblemen ten gevolge van een gebrek aan natuurlijk licht, verrijking en andere stimuli om natuurlijk gedrag te vertonen. De Europese Vleeskippen Richtlijn bevat slecht minimale standaarden voor de bescherming van vleeskippen en vereist een dringende herziening vereist om dierenwelzijns-, milieu en volksgezondheidsoverwegingen. Een dergelijke verbetering werd recent door het plenaire Europese Parlement gevraagd.


 • Het welzijn van boerderijdieren als prioriteit in de uitvoering van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te plaatsen.

  Slechts 1.54% van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt vandaag de dag uitbesteed aan dierenwelzijnsmaatregelen. Van dierenwelzijn een prioriteit maken in de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid beantwoordt nochtans aan de verwachtingen van de Europese burgers waarvan recent nog 82% benadrukte dat boerderijdieren beter beschermd dienen te worden dan vandaag het geval is (Eurobarometer 2016).


 • Het dwangvoederen van eenden en ganzen in de foie grasproductie te stoppen

  De productie van foie gras vereist momenteel het dwangvoederen van eenden en ganzen. De uitgezette lever van de dieren tast de leverfunctie aan en maakt het moeilijker voor de dieren om te ademen. Los van de pijn die het veroorzaakt, vereist dwangvoederen ook de opsluiting van de dieren (meestal in individuele kooien) omdat ze anders trachten te ontsnappen. Bovendien worden miljoenen vrouwelijke kuikens gedood omdat alleen mannelijke eenden gebruikt mogen worden in de productie van foie gras. 23 EU lidstaten hebben dwangvoederen verboden en alternatieven bestaan om kwaliteitsproducten af te leveren zonder dwangvoederen. Het is dus hoog tijd om de marketingstandaarden die verbonden worden aan foie gras aan te passen zodat dergelijke alternatieven op gelijke voet kunnen concurreren.


 • Ervoor te zorgen dat dieren altijd effectief verdoofd worden voor slachting

  Het Europees Slachtreglement bepaalt minimale standaarden voor de bescherming van dieren op het moment van de slacht. Verdoving voor slachting is verplicht maar er bestaan veel uitzonderingen om religieuze of culturele redenen. Zonder verdoving blijven dieren volledig bij bewustzijn en lijden ze verscheidene minuten voor de dood optreedt in het slachtproces, iets wat veel belanghebbenden zoals de Europese Federatie van Dierenartsen (FVE) consistent veroordelen.
  Omkeerbare verdoving is verzoenbaar met rituele slachtvoorschriften en zorgt ervoor dat het dier onmiddellijk verdoofd wordt en geen pijn lijdt.


 • De invoering van nieuwe regels te ondersteunen ter bescherming van het welzijn van vissen, in het bijzonder gedurende transport en tijdens slachting.

  Het aantal gekweekte vissen overstijgt in grote mate het aantal andere boerderijdieren die in Europa gekweekt worden voor voedsel.
  Momenteel worden de welzijnsnoden van vissen niet gedekt door specifieke Europese wetgeving, ondanks de wetenschappelijke consensus sinds het jaar 2000 dat vissen wezens zijn met gevoel. Het is daarom tijd om nieuwe Europese regels in te voeren om minstens de meest basale welzijnsbehoeften van vissen te vrijwaren.

Dieren in het wild

 • De goedkeuring te ondersteunen van een Europese positieflijst voor exoten die bepaalt welke exotische dieren verhandeld en gehouden mogen worden in de EU

  Europese burgers zijn in toenemende mate geneigd exotische dieren als huisdier te houden in plaats van de traditionele huisdieren, wat van Europa de topimporteur maakt van tropische vissen, reptielen, exotische vogels en zoogdieren. De meeste exotische dieren zijn echter ongeschikt om in gevangenschap te leven en het is extreem moeilijk voor hun eigenaars om de dieren te voorzien van de zorg, het voedsel en de huisvesting als antwoord op hun fysiologische behoeften.


 • De invoering te ondersteunen van een Europees verbod op wilde dieren in circussen

  Circussen zijn niet in staat aan de meest elementaire sociale en territoriale noden en gezondheidsbehoeften van wilde dieren te beantwoorden. Deze dieren worden gedwongen onnatuurlijk gedrag te vertonen en de opleidingen hanteren fysieke straffen die heel stressvol zijn voor de dieren. De dieren worden in krappe ruimtes opgesloten, worden geconfronteerd met luide en grote groepen toeschouwers, moeten vaak reizen, en belanden vaak in ongepaste sociale groeperingen en gebroken sociale banden. 24 Europese lidstaten hanteren reeds beperkingen op het gebruik van wilden dieren in circussen. Een gecoördineerde Europese benadering tussen de lidstaten is nu nodig om definitief een punt te zetten achter deze archaïsche vorm van vermaak.


 • Het samenleven met en het niet-letale beheer van wilde dieren in de Europese Unie te promoten

  In een dichtbevolkt continent als Europa worden wilde dieren gedwongen samen te leven met of naast menselijke activiteiten. Effectieve inspanningen om conflicten met wilde dieren op te lossen pakken daarom het best de oorzaken van de mens-dier conflicten aan. Daarnaast moeten ze ook de cultuur van mens-diersamenleving promoten. De EU moet in die context niet-letaal conflictbeheer promoten en de impact op het dierenwelzijn beperken.


 • Steun nationale verboden op de pelsdierfokkerij en keur initiatieven die EU-steun aan de bontindustrie impliceren af.

  Het fokken van dieren voor de productie van bont wordt afgewezen door een meerderheid van de EU-burgers. Zij vinden dat het onaanvaardbaar, onnodig en immoreel is, om dieren te houden en te doden voor de productie van een luxeproduct waarvoor vele diervriendelijke alternatieven bestaan.
  In een context waarin de lidstaten op weg zijn om deze wrede industrie te verbieden, heeft de Europese Commissie onlangs aangekondigd een tweede EU-referentiecentrum op te richten dat zich ondermeer zal richten op het welzijn van pelsdieren. Dit soort initiatieven verlenen legitimiteit aan een wrede industrie, zijn volkomen ineffectief in het verbeteren van het welzijn van de dieren en gebruiken het geld van EU-belastingbetalers voor iets dat de meerderheid van hen onaanvaardbaar vindt.

Paardachtigen

 • Het welzijn en de verantwoorde zorg voor paardachtigen te promoten, steunend op identificatie en traceerbaarheid

  Vaak is onwetendheid het grootste obstakel voor het welzijn van paardachtigen in Europa. Dit is de reden waarom de Europese Commissie de verantwoorde zorg voor paardachtigen moet promoten los van waar het dier leeft en wat zijn/haar rol is. Bovendien moet elke notie van verantwoorde rg gebouwd worden op een degelijk identificatie- en registratiesysteem. Traceerbaarheidsmaatregelen liggen aan de grondslag van een goed welzijns- en gezondheidsbeleid voor paardachtigen. Zonder degelijke identificatie en registratie van de dieren, kunnen paardachtigen niet gelinkt worden aan de persoon die verantwoordelijk is voor hun welzijn.

Huisdieren

 • De invoering van compatibele systemen voor de identificatie en registratie van honden en katten in de EU te ondersteunen

  Illegale hondenhandel is een lucratieve industrie in Europa, goed voor meer dan 1 miljard euro. Ook de illegale kattenhandel ontwikkelt zich gestaag. Deze handel, die vaak via internet gebeurt, bedreigt de gezondheid en het welzijn van de dieren maar ook de volksgezondheid en de rechten van de consument. De belastingontduiking en oneerlijke concurrentie die eruit volgt,kan ook een bedreiging vormen voor de interne markt.
  Om hier komaf mee te maken, moet de Europese Commissie ervoor zorgen dat minimale verplichte vereisten opgelegd worden in alle lidstaten voor de registratie en identificatie van honden en katten, en dat de informatie van eender welk dier eender waar in de EU beschikbaar is

Dierproeven

 • De goedkeuring te ondersteunen van een omvattende en concrete EU-strategie met duidelijke mijlpalen om het gebruik van dieren in wetenschappelijk onderzoek, dierproeven en opleidingen af te bouwen

  Elk jaar worden in de EU meer dan 12 miljoen dieren gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Naast vaak pijnlijke proeven, zijn ook de manier waarop dieren gehouden en gehuisvest worden potentieel een bron van lijden en stress. Dierproeven zijn al lang een twistpunt om ethische overwegingen. Vandaag stelt de wetenschappelijke gemeenschap zelf het gebruik van dierproeven in vraag aangezien veel wetenschappers de vertrouwenswaardigheid van dierproeven betwisten en benadrukken dat de onderzoeksresultaten niet makkelijk geëxtrapoleerd kunnen worden van dieren naar mensen. De ontwikkeling van alternatieve onderzoeksmethoden stelt onderzoekers in staat het gebruik van dieren af te bouwen en het is de rol van de Europese Unie om een heldere strategie met een strakke tijdslijn en mijlpalen te promoten om definitief het gebruik van dieren in onderzoek, proeven en opleidingen te verbannen.

Handel en dierenwelzijn

 • Ervoor zorgen dat de import van dierenproducten uit derde landen de Europese dierenwelzijnsstandaarden naleven

  De handel in dierenproducten tussen EU en niet-EU landen is in het laatste decennium bijna verdubbeld. Deze handel heeft vaak een negatieve impact op dierenwelzijn omdat de meerderheid van de internationale handelsverdragen dierenwelzijn verwaarlozen. De internationale handel liberaliseren zonder dierenwelzijn veilig te stellen impliceert dat Europese markten toegankelijk worden voor goedkope en gebrekkige producten op het vlak van dierenwelzijn, wat op zijn beurt het concurrentievermogen van Europese producenten die wel Europese dierenwelzijnsregels moeten naleven, in het gedrang brengt.

Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals

 • Om de krachten te bundelen met andere welzijnsgedreven Europarlementariërs, verbind ik me ertoe, indien verkozen, om de “Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals’ te vervoegen

  Deze Intergroep is de drijvende kracht voor dieren in het Europees Parlement. Het is de op één na oudste Interpolitieke groep met de grootste deelname. De Intergroep biedt de kans aan parlementsleden van verschillende politieke groeperingen elkaar te ontmoeten, debatten te voeren en partij-overschrijdende consensus te bereiken over aangelegenheden die het dierenwelzijn aanbelangen.