Vote for Animals
A felajánlásról

Főoldal

A választások fogják meghatározni, milyen politikai prioritásokat követ Európa a következő öt évben. A politikában az állatjólét kérdésének előmozdítása attól függ, mennyire elkötelezettek a parlamenti képviselők – ezért kérjük a képviselőjelölteket, hogy e vállalással adják jelét elkötelezettségüknek.

VÁLLALD

Általános felajánlás

 • A Parlament elé kerülő vonatkozó jogalkotási javaslatokban és szakpolitikai kezdeményezésben igyekszem elismertetni minden következményével, hogy az állatok érző lények

  A Lisszaboni Szerződéssel az Európai Unió működéséről szóló szerződés is elismeri, hogy állatok érző lények (II. cím 13. cikk). Csak akkor lehet az állaltjóllétet megfelelően figyelembe venni, ha e cikkre minden EP jelentés és dokumentum hivatkozása is utal, amely az állatjólléti témákat érintő jogalkotási javaslatokkal vagy szakpolitikai kezdeményezésekkel van kapcsolatban.


 • A szerződések felülvizsgálata esetében, ösztönzöm az állatjólét megosztott hatáskörként való uniós Szerződésekbe foglalását

  Az uniós intézmények csak olyan törvényeket fogadhatnak el, amelyek az állatjóllétet a Közös Agrárpolitika, a belső piac zavartalan működése vagy az emberi egészség fertőző állatbetegségekkel szembeni védelme alapján szolgálják. Az állatjóllét megosztott hatáskörként való gyakorlása lehetővé tenné, hogy az uniós intézmények állatjóléti törvényeket per se hozzanak, úgy, ahogy azt az egyes tagállamok megtehetik. Ez megfelel az EU állampolgárok elvárásának, hiszen az emberek többsége úgy véli, hogy az állatjólléttel kapcsolatos döntések egy vagy egy jelentős részét uniós szinten kellene meghozni (Eurobarometer, 2016).


 • A Bizottságot arra ösztönzöm, hogy minden tagállamban biztosítsa az állatjólléttel kapcsolatos jogszabályok hatékonyabb végrehajtást és alkalmazását

  Az állatjólléttel kapcsolatban számos uniós jogi norma létezik elszórtan a különböző jogszabályokban, de végrehajtásuk és alkalmazásuk gyakran elmarad az elvárásoktól. A Bizottság által végzett ellenőrzések például kimutatták, hogy sertések 95-100%-ánál alkalmaznak farokkurtítást Hollandiában, Olaszországban, Spanyolországban, Dániában és Németországban, ami közvetlenül ellentmond az uniós jognak. Az Európai Parlament ellenőrzési jogkörénél fogva biztosíthatja, hogy a Bizottság helyreigazító intézkedésekkel kezelje azokat az eseteket, ahol nem hajtják végre az állatok védelmét szolgáló törvényi előírásokat.


 • Olyan általános állatjóléti kerettörvény elfogadását ösztönzöm, amely minimális szintű védelmet biztosít az állatoknak és egyben megőrzi a létező közösségi vívmányokat

  Jelenleg az EU állatjóllétre vonatkozó jogszabályainak korlátozott hatálya van. Egy uniós szintű állatjóléti kerettörvény bevezetésének célja a tartott és elhagyott állatokra, így a háziasított fajokba tartozó, elkóborolt állatokra is kiterjedő alapszintű védelem biztosítása, ami tükrözi a Szerződés 13. cikkében foglalt, az „állatok mint érző lények” elvet. A törvény nem hígíthatja fel a jelenlegi uniós állatvédelmi jogszabályokat, hanem az állatjóléthez kapcsolódó meglévő jogszabályok jobb és alaposabb megfelelőségi szintjeit kell, hogy világos szabályozással segítse.


 • Jobb állatjóléti normák bevezetését biztosító szakpolitikák kidolgozását ösztönzöm és támogatom

  Az új jogalkotási ciklusban olyan kezdeményezések láthatnak napvilágot, amelyek vagy előmozdítják, vagy éppen veszélybe sodorhatják az állatjóllétet. Arra ösztönözzük az EP képviselőket, hogy használják ki a parlamenti kezdeményezés lehetőségeinek teljes tárházát – saját kezdeményezésű jelentések, vizsgálatok, parlamenti kérdések, kiállítások és konferenciák – és így segítsék a jobb állatjólléti normák bevezetését biztosító szakpolitika alakítását.


 • Sürgetem a Bizottságnál egy állatjólléti biztos kinevezését

  Az állatjóllét horizontális kérdés és számos európai szakpolitikát érint. Jelenleg a Bizottsági ügyosztályok egy negyede foglalkozik közvetlenül állatjólléti kérdésekkel. Az állatjóllét kérdéseinek egy biztoshoz rendelésével az uniós intézmények egységes megközelítése valósulhatna meg. Ez határozott üzenet lenne arról, hogy a Bizottság elkötelezetten javítani kívánja az állatok életét.

Mezőgazdasági haszonállatok

 • Igyekszem elérni, hogy csökkentsék az élőállat-szállítást, oly módon, hogy az élő állatok vágóhídra történő szállítását a vágásra tartott állatok testének és húsának kereskedelmével váltják ki

  Évente mintegy 1 milliárd szárnyast és 42 millió sertést, szarvasmarhát, juhot, kecskét és lovat szállítanak az EU-n belül és harmadik országokba, főként vágási céllal. Az élőállat szállítás komoly aggodalmakat vet fel az állatok jóllétével kapcsolatban, mivel az állatokat gyakran sújtja szomjúság, éhség, szélsőséges hőmérsékleti hatás, kimerültség, szűkös hely vagy a pihenő hiánya. Az élőállat szállítás kockázatot jelent közegészségügyi szempontból is, mert növeli a fertőző betegségek terjedésének lehetőségét. A vágásra tartott állatok testének és húsának kereskedelmével fenntartható maradna a kereskedelem, és lényegesen csökkenne az állaltok szenvedése is.


 • Mindent megteszek a mezőgazdasági haszonállatok ketreces tartásának és tenyésztésének gyors kivezetése érdekében

  Az EU gazdaságaiban évente mintegy 700 millió mezőgazdasági haszonállatot, közöttük tyúkot, fürjet, nyulat, kocát és kacsát, tartanak ketrecekben. Sok állat egész életét vagy élete jelentős részét ketrecben éli. A ketrecben tartott állatok mozgása erősen korlátozott, nem tudják legalapvetőbb természetes viselkedési igényüket sem kielégíteni, ami károsan hat egészségükre és jóllétükre. Be kell tiltani a ketrecek használatát és ezzel párhuzamosan, ösztönözni kell a nagyobb állatjóllétet nyújtó gazdálkodási rendszereket.


 • Támogatom a Húscsirkeirányelv felülvizsgálatát annak érdekében, hogy lényeges javítani lehessen a hústermelés céljából tartott csirkék (broiler csirkék) jóllétét

  Az ipari húscsirketermelés az EU-ban évente hét milliárd broiler csirke tartását jelenti. Ez a termelési rendszer súlyos állatjólléti aggodalmakat vet fel a gyors növekedésű fajták kiválasztása, a nagy állománysűrűség, a természetes fény hiánya vagy a természetes viselkedés lehetőségének hiánya miatt. A Húscsirkeirányelv csak minimális védelmi normákat ír elő, ezért az irányelvet állatjólléti, környezeti és közegészségügyi okok miatt mielőbb felül kell vizsgálni. A Parlament a közelmúltban kérte plenáris ülésén a rendelkezések javítását.


 • Ösztönzöm, hogy a haszonállatok jólléte a Közös Agrárpolitika végrehajtásának egyik prioritása legyen

  Jelenleg az EU Közös Agrárpolitikájának (KAP) 1,54%-t fordítja állatjólléti intézkedésekre. Kritikus jelentőségű, hogy a haszonállatok jólléte prioritás legyen a Közös Agrárpolitika végrehajtása során, mert csak így lehet megfelelni uniós állampolgárok elvárásának, akiknek 82% gondolja, hogy a jelenleginél jobban kell védeni a mezőgazdasági haszonállatokat (Eurobarométer 2016).


 • Támogatom, hogy véget vessenek a kényszertáplálásnak, amit a hízott máj előállítása céljából a kacsáknál és libáknál alkalmaznak

  A hízott máj (foie gras) előállításához jelenleg a kacsák és libák kényszertáplálását alkalmazzák. Az elzsírosodott, hízott máj megváltoztatja a máj működését és megnehezíti a szárnyasok légzését. A kényszertáplálás nemcsak fájdalmas eljárás a kacsák számára, de ketreces tartást is igényel (általában külön ketrecekben), mert e nélkül az állatok nem hagynák a kényszertáplálást. Az eljárás több millió fiatal nőstény kacsa leölését is jelenti, hiszen a hízott máj előállítására csak a hím kacsák (gácsérok) alkalmasak. 23 EU tagállamban nem alkalmazzák szárnyasoknál a kényszertáplálást, hisz léteznek alternatív módszerek is. A hízott máj forgalmazási előírásait úgy kell módosítani, hogy azonos feltételek mellett versenyezhessenek az ilyen alternatív eljárások is.


 • Támogatom, hogy vágás előtt az állatok hatékony elkábítását minden esetben biztosítsák

  Az állatok levágásáról szóló EU rendelet a levágás idején érvényes minimális állatvédelmi normákat ír elő. A vágás előtti kábítás kötelező, de kulturális vagy vallási okokból derogációk is érvényben vannak. Kábítás nélkül az állat tudatánál marad és több perces, súlyos kínokat szenved, amit sokan, pl. az Állatorvosok Európai Szövetsége, követezesen elítél. A visszafordítható kábítás összeegyeztethető a vallási előírások szerint végrehajtott vágással és egyben enyhít az állat szenvedésén is.


 • Támogatom olyan új jogszabályok bevezetését, amelyek biztosítják a halak jóllétét a szállításuk és leölésük során is

  A tenyésztett halak száma messze meghaladja minden egyéb, élelmiszer céljából tenyésztett érző állat számát. A halak jólléte nem jelenik meg megfelelően az uniós jogszabályokban annak ellenére, hogy 2000 óta tudományosan elfogadott, hogy a halak is érző lények. Új uniós jogszabályok bevezetésére van szükség ahhoz, hogy a halak jólléti követelményeinek is eleget lehessen tenni.

Vadon élő állat és növényfajok

 • Támogatom, hogy uniós szinten egy olyan engedélyező listát fogadjanak el a kedvtelésből tartott egzotikus állatokról, amely meghatározza, mely egzotikus állatok kereskedése és tartása engedélyezett az EU-ban

  Az elmúlt években egyre több egzotikus állatot kezdtek kedvtelésből háziállatként tartani a hagyományosnak tekinthető állatok helyett, ami miatt az EU az egyik legnagyobb trópusi hal, hüllő, madár és emlős importőrré vált. A legtöbb egzotikus állatfaj azonban nem képes arra, hogy fogságban éljen és így tulajdonosaiknak nagyon nehéz róluk megfelelően gondoskodni, őket élelmezni és igényeiknek megfelelő elhelyezést biztosítani. Az egzotikus fajok veszélyt jelentenek a helyi biológiai sokféleségre és negatív hatással lehetnek a közegészségre is. Egy EU szinten elfogadott engedélyező lista világosan és átfogóan meghatározná, mely fajokkal lehet kereskedni ill. kedvtelésből háziállatként tartani és mindezt tiltaná a listán nem szereplő fajokra vonatkozóan.


 • Támogatom a vadon élő állatfajok cirkuszi szerepeltetésére vonatkozó EU szintű tilalom bevezetését

  A cirkuszok gyakran a vadon élő állatfajok legalapvetőbb szociális, térbeli és egészségügyi követelményeinek sem tesznek eleget. Az állatokra természetellenes viselkedést erőltetnek és az idomításuk során fizikailag fenyítést kapnak, ami külön feszültséget okoz számukra. Szűk ketrecekben tartják őket, nagy, hangos embertömegek előtt, gyakran kell utazniuk nem megfelelően csoportosítva és a szokásos szociális kapcsolataikat elveszítve. 24 tagállam már elfogadta a vadon élő állatfajok cirkuszi szerepeltetésére vonatkozó korlátozásokat. EU-szintű koordinált megközelítésre van szükség a tagállamok között annak érdekében, hogy véglegesen eltűnjön ez az idejétmúlt szórakoztatási forma.


 • Támogatom az Európai Unióban vadon élő állatfajok együttélését és az életüket megkímélő gazdálkodást erősítését

  Egy olyan sűrűn lakott kontinensen, mint Európában, a vadon élő fajok emberi tevékenységgel való együttélésre és beilleszkedésre kényszerülnek. A vadon élő fajokkal kapcsolatos konfliktusok feloldására tett erőfeszítések azzal kell, hogy kezdődjenek, hogy feltárjuk az ember-vadon konfliktusának okait és kialakítjuk az emberi gyakorlattal való együttélés kultúráját. EU szinten kell támogatni az életet megkímélő módszerekkel való konfliktuskezelést és az állatjóllét károsításának minimalizálását annak érdekében, hogy megvalósulhasson a békés egymás mellett élés.


 • Support the adoption of national bans on fur farming and oppose initiatives which provide EU endorsement to the fur industry.

  The breeding of animals for the purposes of fur production is opposed by the majority of EU citizens who believe that it is unacceptable, unnecessary and immoral to keep and kill animals for the production of a luxury product for which there are many more humane alternatives.
  In a context in which Member States are moving towards the banning of this cruel industry, the European Commission has recently announced that it will establish a second EU Reference Centre to focus also on the welfare of fur animals. This kind of initiatives give legitimacy to a cruel industry, are totally ineffective in improving the welfare of the animals and use the money of EU taxpayers for something that the majority of them consider unacceptable.

Lovak és lófajták

 • Segítem, hogy megalapozott azonosítással és nyomonkövethetőséggel javuljon a lovak jólléte és a róluk való felelős gondoskodás

  Európa-szerte igaz, hogy a lovak jóllétének legfőbb akadályozója a hanyagság. Nincs olyan tagállam, ahol ne lenne jólléti probléma. A Bizottságnak ezért támogatnia kell a felelős lótartást, bárhol is éljen a ló és bármilyen feladatot is lásson el. Továbbá, a felelős lótartást a megfelelő azonosítási és regisztrációs rendszerrel kell segíteni. A lófélék jó állatjóllétének és egészségének alapját a nyomokövethetőségi intézkedések jelentik. Megfelelő azonosítási és regisztrációs rendszer nélkül a lovak nem kapcsolhatók a jóllétükért felelős személyhez.

Kedvtelésből tartott állatok

 • Ösztönzöm a kutyák és macskák azonosítását és nyilvántartását szolgáló EU-szintű kompatibilis rendszer bevezetését az állatok hatékonyabb nyomonkövethetősége érdekében

  Az illegális kutyakereskedelem több mint 1 milliárd eurós, virágzó ágazat Európa-szerte. Kialakulóban van a macskák illegális kereskedelme is. Az online kisállat-kereskedés veszélyezteti az állatok egészségét és jóllétét. De veszélyezteti a közegészséget is, és a tisztességtelen verseny és adók kijátszása miatt gyengíti a fogyasztói jogokat és a belső piacot is. Véget vethetünk a kisállatok kegyetlen kereskedelmének, ha az Európai Bizottság minden tagállamban kötelező, közös előírásokat vezet be a kutyák és macskák azonosítására és nyilvántartására, valamint, ha biztosítható, hogy az egyes állatokra vonatkozó információ az Európai Unió egészéből elérhető legyen.

Állatok tudományos felhasználása

 • Ösztönzöm egy átfogó és konkrét uniós stratégia bevezetését, mely az állatok kutatási, oktatási, illetve vizsgálati célokra történő bármely felhasználásának kivezetéséhez mérföldköveket határoz meg

  Évente több mint 12 millió állatot használnak fel Európában tudományos célra. Az esetlegesen fájdalmas tesztelési folyamat mellett az állatok felnevelése, tartása és elhelyezése is szenvedést és félelmet okozhat az állat számára. Etikai okok miatt már régóta vitatják Európában az állatkísérletek. Mára a gyakorlat is tudományos alapon vitatottá vált, hiszen egyre több tudós kérdőjelezi meg az állatok felhasználásának megbízhatóságát ill. hangsúlyozza, hogy az így nyert adatok nem egyértelműen extrapolálhatók az emberekre. Az alternatív módszerek fejlődésével a tudósok már kiválthatják és csökkenthetik az állatok felhasználását; ezért az Európai Uniónak egy olyan világos stratégiát kell ösztönöznie, amely mérföldkövekkel és ütemtervvel határozza meg az állatok kutatási vagy oktatási, illetve vizsgálati célokra történő bármely felhasználásának kivezetését

Kereskedelem és az állatok jólléte

 • Biztosítom, hogy harmadik országokból érkező állati eredetű termékek teljes mértékben megfeleljenek az EU állatjóléti normáinak

  Az elmúlt évtizedben mintegy megkétszereződött az EU és harmadik országok között az állati eredetű termékek kereskedelme. Ez a kereskedelem azonban gyakran kimondottan káros az állatjóllétre, mert a legtöbb nemzetközi kereskedelmi megállapodások nem rendelkeznek állatjólléti kérdésekről. Ha a kereskedelmet az állatjóllét megőrzése nélkül liberalizáljuk, azzal megnyitjuk az európai piacokat az olcsó és rossz jóléti termékek előtt, egyben gyengítjük az európai termelők versenyképességét, hiszen nekik magasszintű állatjólléti normáknak kell megfelelni. Alapvetően fontos, hogy a kereskedelmi megállapodások olyan rendelkezéseket is tartalmazzanak, amelyek biztosítják, hogy az állati eredetű importtermékek teljes mértékben megfelelnek az EU állatjólléti szabványainak.. A termelési módszerek kötelező címkézése az Unióban javítaná az importált termékek megfelelőségét is és magasabb szintű jólléti rendszerek kialakítását ösztönözné az EU-ban és a harmadik országokban.

Az állatjóléttel és -védelemmel foglalkozó frakcióközi munkacsoport

 • Az állatjólétet szem előtt tartó EP képviselők erejének egyesítése érdekében, vállalom, hogy megválasztásomat követően csatlakozom az Európai Parlament állatjóléttel és -védelemmel foglalkozó frakcióközi munkacsoportjához

  Ez a frakcióközi munkacsoport a hajtóereje az Európai Parlamentben az állatvédelem előmozdításának. A második legrégibb, de az egyik leglátogatottabb frakcióközi munkacsoport. A frakcióközi munkacsoport lehetőséget ad a különböző frakciókban az EP képviselői számára, hogy egymással találkozzanak, vitatkozzanak és pártokon átívelő konszenzusra jussanak az állatjóléti kérdésekben.