Vote for Animals
Tietoa lupauksesta

Lupaus toimia eläinten hyvinvoinnin puolesta

Nämä vaalit määrittelevät Euroopan poliittiset painopisteet seuraavaksi viideksi vuodeksi. Poliittinen edistys eläinten hyvinvoinnin osalta riippuu sitoutuneiden parlamentaarikkojen toimista, ja siksi pyydämme ehdokkaita ilmaisemaan mukanaolon sitoutumalla lupaukseen.

TEE SITOUMUS

Yleinen sitoumus

 • Pyrkiä varmistamaan, että eläinten tietoisuus ja sen seuraukset tunnustetaan kaikissa Euroopan Parlamentille esitettävissä lakiesityksissä ja -aloitteissa

  Lissabonin sopimuksessa otettiin käytäntöön Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (Artikla 13 kohta II) kohta, jonka mukaan eläimet on tunnustettava tuntevina olentoina. Tämä artikla tulee mainita kaikissa eläinten hyvinvointia koskevissa lakiesityksissä ja aloitteissa, jotta se voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon.


 • Kannattaa eläinten hyvinvoinnin sisällyttämistä sopimuksiin jaetulla lainsäädäntövallalla, mikäli perussopimukset joutuvat uudelleen tarkasteltaviksi

  EU-instituutit voivat ottaa käyttöön eläinten hyvinvointia parantavia lakeja ainoastaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, sisäisten markkinoiden toiminnan sujuvoittamisen tai ihmisten terveyden suojelemisen perusteella. Eläinten hyvinvointiasioiden siirtäminen jaetun lainsäädäntövallan alaksi sallisi EU-instituutioiden laatia lakeja yksinomaan eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta, kuten jäsenmaissa tehdään. Tämä kuvastaa myös EU-kansalaisten odotuksia, sillä enemmistö heistä on sitä mieltä, että päätökset eläinten hyvinvoinnista tulisi tehdä EU-tasolla (Eurobarometri, 2016).


 • Kehottaa komissiota varmistamaan eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön tehokas toimeenpano ja soveltaminen kaikissa jäsenmaissa

  EU:lla on lukuisia eläinten hyvinvointia koskevia, hajanaisia oikeudellisia standardeja, mutta niiden toimeenpano ja soveltaminen jää liian usein puutteelliseksi. Komission tarkastuksissa on esimerkiksi käynyt ilmi, että saparot katkotaan 95-100 prosentilla sioista Hollannissa, Italiassa, Espanjassa, Tanskassa ja Saksassa, vaikka se on EU-lainsäädännön vastaista. Parlamentilla on valta valvoa, että komissio ryhtyy toimenpiteisiin tapauksissa, joissa eläinsuojelulakeja ei noudateta.


 • Tukea yleistä eläinten hyvinvoinnin puitelain käyttöönottoa, jotta kaikille eläimille tataan hyvinvoinnin vähimmäistaso ja samalla pidetään yllä jo olemassa olevaa eläinten hyvinvointisäännöstöä

  Nykyisessä EU-lainsäädännössä ei ole säännöksiä jokaista eläinlajia varten. Jotkin lajit jätetään kokonaan huomiotta lainsäädännössä tai niiden suhteen esitetään vain hyvin yleisluontoisia vaatimuksia. Kattava ja selkeä puitelaki eläinten hyvinvoinnista tarjoaisi asianmukaiset säännökset jokaista lajia varten ja suojelisi kaikkia, myös hylättyjä ja kadulla eläviä, eläimiä, ja ottaisi siten huomioon artiklan eläinten tietoisuuden tunnustamisesta (Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen Artikla 13 kohta II). Puitelain ei tule vesittää olemassa olevaa eläinten hyvinvointisäännöstöä, vaan tarjota selkeät säännöt, jotka helpottavat paremman ja huolellisemman eläinten hyvinvointisäännöstön täytäntöönpanon.


 • Pyrkiä edistämään ja tukemaan aloitteita, joiden tavoitteena on ottaa käyttöön parempia eläinten hyvinvointinormeja

  Uudella vaalikaudella tullaan todennäköisesti näkemään monia aloitteita, jotka voivat joko edistää tai vaarantaa eläinten etuja. Pyydämme europarlamentaarikkoja hyödyntämään kaikki parlamentin aloitekeinot, jotka heillä on käytettävissään –oma-aloitteiset lausunnot, kyselyt, parlamentin kysymykset, näyttelyt ja konferenssit – edistäessään parempia eläinten hyvinvointinormeja.


 • Vaatia komissiota nimittämään eläinten hyvinvoinnista ja eläinsuojelusta vastaavan komissaarin

  Eläinten hyvinvointi on horisontaalinen kysymys, joka koskee Euroopan politiikkaa monella tasolla. Nykyään noin neljännes komission osastoista on suoraan tekemisissä eläinten intressien kanssa. Eläinten hyvinvoinnin asettaminen yhden komissaarin alaiseksi on tavoite, jolla voidaan varmistaa, että eläinten hyvinvointi saa yhtenäisen käsittelyn EU:n toimeenpanoelimessä. Tämä lähettäisi voimakkaan viestin komission sitoutumisesta eläinten hyvinvoinnin parantamiseen.

Tuotantoeläimet

 • pyrkiä vähentämään elävien eläinten teuraskuljetuksia ja korvaamaan teuraskuljetukset lihan ja ruhojen kuljettamisella

  EU:n sisällä ja EU:n ulkopuolisiin maihin kuljetetaan vuosittain yhteensä miljardi lintua ja 42 miljoonaa lammasta, vuohta, hevosta, sikaa ja nautaeläintä, useimmat teurastettaviksi. Elävien eläinten kuljetukset ovat vakava riski eläinten hyvinvoinnille, sillä eläimet joutuvat kuljetuksen aikana kärsimään usein janoa, nälkää, liiallista kuumuutta, uupumusta ja riittävän tilan tai levon puutetta. Eläinkuljetukset voivat myös aiheuttaa vakavia riskejä kansanterveydelle levittäen tauteja. Lihan ja ruhojen kuljetus elävien eläinten kuljetuksen sijaan vähentäisi merkittävästi eläinten kärsimystä ja pitäisi samanaikaisesti kaupan elinkelpoisena.


 • Edistää nopeaa häkkien käytöstä luopumista tuotantoeläinten kasvattamisessa

  Vuosittain jopa 700 miljoonaa tuotantoeläintä – kanaa, viiriäistä, kania, emakkoa ja hanhea – pidetään suljettuina häkissä EU-alueen maatiloilla. Suurta osaa niistä pidetään häkissä koko niiden elinajan tai suurimman osan siitä. Häkissä olevat eläimet pystyvät liikkumaan vain hyvin rajoitetusti, eivätkä ne pysty toteuttamaan välttämättömiä käyttäytymistarpeitaan, mikä vahingoittaa niiden terveyttä ja hyvinvointia. Häkkien käyttäminen tulee kieltää ja edistää korkeamman hyvinvoinnin tuotantotapoja.


 • Tukea broileridirektiivin uudistusta, jotta broilerien hyvinvointia voitaisiin parantaa merkittävästi

  Teollinen broilerintuotanto on vallitseva broilereiden kasvatustapa EU:ssa, jossa niitä kasvatetaan noin seitsemän miljardia yksilöä vuosittain. Teollinen tuotanto aiheuttaa broilereille merkittäviä hyvinvointiongelmia, joita ovat jalostuksesta johtuva nopea kasvu, korkea kasvatustiheys sekä luonnonvalon, virikkeiden ja lajityypillisten käyttäytymismahdollisuuksien puute. Broileridirektiivi säätää ainoastaan eläinsuojelullisen minimitason, minkä vuoksi se on uudistettava kiireellisesti eläinten hyvinvointi-, ympäristö- ja kansanterveyssyistä. Parannuksia on vaadittu viime aikoina myös parlamentin täysistunnossa.


 • Varmistaa, että tuotantoeläinten hyvinvointi on etusijalla toimeenpantaessa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (CAP)

  Vain 1,54 % EU:n yhteisen maatalouspolitiikan budjetista käytetään tällä hetkellä eläinten hyvinvoinnin edistämiseen. On äärimmäisen tärkeää siirtää eläinten hyvinvointi tärkeysjärjestyksessä etusijalle, jotta voidaan vastata odotuksiin, joiden mukaan 82 % EU-kansalaisista on sitä mieltä, että tuotantoeläimiä pitäisi suojella paremmin kuin niitä tällä hetkellä suojellaan (Eurobarometri 2016).


 • Pyrkiä lopettamaan hanhenmaksan tuotannossa käytettyjen ankkojen ja hanhien pakkosyöttö

  Hanhenmaksan (foie gras) tuotannossa harjoitetaan ankkojen ja hanhien pakkosyöttämistä. Pakkosyötöstä aiheutuva rasvamaksa huonontaa maksan toimintaa ja vaikeuttaa lintujen hengitystä. Käytäntö aiheuttaa linnuille kipua ja edellyttää ankkojen pitämistä ahtaissa tiloissa, yleensä yksittäishäkeissä, sillä ankat pyrkivät pakenemaan pakkosyöttöä. Lisäksi hanhenmaksan tuotannossa tapetaan miljoonia naarasankanpoikasia, sillä vain koirasankkoja voidaan käyttää tuotannossa. EU-jäsenvaltioista 23 ei harjoita lainkaan lintujen pakkosyöttöä. Myös vaihtoehtoisia tapoja tuottaa hanhenmaksaa on olemassa. Hanhenmaksan kaupan ehtoja tulee muuttaa, jotta vaihtoehtoiset tuotantotavat pääsevät markkinoille.


 • Varmistaa, että kaikki eläimet ovat aina tehokkaasti tainnutettuja ennen teurastusta

  EU:n teurastusasetus asettaa minimivaatimukset eläinten suojelulle teurastuksen aikana. Eläimen tainnuttaminen ennen teurastusta on pakollista, mutta poikkeukset ovat mahdollisia kulttuurisista tai uskonnollisista syistä. Ilman tainnuttamista eläimet voivat teurastuksen aikana olla tajuissaan ja kärsiä merkittävästi useiden minuuttien ajan, minkä monet sidosryhmät, kuten Euroopan eläinlääkärijärjestö, johdonmukaisesti tuomitsevat. Peruttavissa oleva tainnutus saattaa sopia yhteen uskonnollisen teurastamisen periaatteiden kanssa ja samalla tuoda helpotusta eläimille.


 • Tukea uusien säännösten käyttöönottoa kalojen hyvinvoinnin turvaamiseksi erityisesti niiden teurastamisen ja kuljetuksen aikana

  Viljeltyjä kaloja on lukumääräisesti enemmän kuin mitään muita ruoaksi kasvatettavia, tuntevia eläimiä. EU:n lainsäädännössä ei ole tällä hetkellä kalojen hyvinvointia koskevia säännöksiä, vaikka vuodesta 2000 lähtien on vallinnut tieteellinen yhteisymmärrys siitä, että kalat ovat tuntevia olentoja. On otettava käyttöön uusia EU-säännöksiä, jotta kalojen perushyvinvointi voidaan turvata.

Luonnonvaraiset eläimet

 • Tukea eksoottisten lemmikkieläinten positiivilistan käyttöönottoa. Positiivilista määrittelee, mitä eksoottisia eläimiä voidaan myydä ja pitää lemmikkinä EU:n alueella

  Viime vuosina on havaittu, että eksoottisten eläinten pitäminen lemmikkinä perinteisten lemmikkien sijaan on kasvava suuntaus. Tämä on tehnyt EU:sta trooppisten kalojen, matelijoiden, lintujen ja nisäkkäiden suurimman maahantuojan. Useimmat eksoottiset eläinlajit eivät kuitenkaan sovellu vankeudessa elämiseen. Eläinten omistajan on äärimmäisen vaikeaa pitää huolta siitä, että eläimet saavat tarpeidensa mukaiset pito-olosuhteet, hoitoa ja ravintoa. Eksoottiset lajit voivat olla uhka paikallisen luonnon monimuotoisuudelle ja ne voivat haitata kansanterveyttä. EU:n positiivilista eli sallittujen eläinten luettelo vahvistaisi selkeällä ja kattavalla tavalla, mitä lajeja saa myydä ja pitää lemmikkinä. Se varmistaisi samalla, että luettelossa mainitsemattomat eläimet ovat kiellettyjä.


 • tukea luonnonvaraisten eläinten kieltoa sirkuksissa kaikissa EU-maissa

  Sirkukset eivät pysty tarjoamaan luonnonvaraisille eläimille monia niiden sosiaalisia sekä tilaan ja terveyteen liittyviä perustarpeita. Eläimet pakotetaan käyttäytymään epäluonnollisella tavalla, ja eläinten koulutusmenetelmiin kuuluu fyysistä rankaisemista, mikä aiheuttaa niille stressiä. Eläimet joutuvat elämään ahtaissa tiloissa, altistumaan suurille ja äänekkäille ihmisryhmille, matkustamaan usein, elämään epäsopivissa sosiaalisissa ryhmissä, eivätkä ne pysty muodostamaan pysyviä sosiaalisia suhteita. 24 EU-jäsenmaata on rajoittanut eläinten käyttöä sirkuksissa. Nyt tarvitaan jäsenmaiden koordinoitua toimintaa EU-tasolla, jotta tämä vanhentunut viihteen muoto saadaan lopetettua.


 • Kannustaa ihmisiä rinnakkaiseloon luonnonvaraisten eläinten kanssa ja tukea eläinkantojen hallintaa ei-tappavilla keinoilla

  Tiheään asutuissa maanosissa, kuten Euroopassa, luonnonvaraisten eläinten on pakko sopeutua elämään ihmisten rinnalla. Etsittäessä ratkaisuja ristiriitoihin luonnonvaraisten eläinten kanssa, on löydettävä ihmisten ja eläinten välisten konfliktien syyt ja pyrittävä luomaan kulttuuri, jossa eläimet voivat olla olemassa ihmisten rinnalla. Konfliktien ratkaisemista ei-tappavilla keinoilla ja eläinten hyvinvointihaittojen minimointia tulee edistää EU-tasolla, jotta rauhallinen rinnakkaiselo voidaan saavuttaa.


 • tukea kansallisia turkistarhauskieltoja, ja lupaan vastustaa EU:ssa turkistarhausta tukevia aloitteita.

  The breeding of animals for the purposes of fur production is opposed by the majority of EU citizens who believe that it is unacceptable, unnecessary and immoral to keep and kill animals for the production of a luxury product for which there are many more humane alternatives.
  In a context in which Member States are moving towards the banning of this cruel industry, the European Commission has recently announced that it will establish a second EU Reference Centre to focus also on the welfare of fur animals. This kind of initiatives give legitimacy to a cruel industry, are totally ineffective in improving the welfare of the animals and use the money of EU taxpayers for something that the majority of them consider unacceptable.

Hevoset

 • Edistää hevosten vastuullista hoitoa ja hyvinvointia ja tukea sitä hevosten tehokkaalla tunnistamisella ja jäljitettävyydellä

  Merkittävin hevosten hyvinvointia uhkaava tekijä Euroopassa nykyään on tiedonpuute. Yksikään EU-jäsenmaa ei ole vapaa hevosten hyvinvointia koskevista ongelmista. Sen vuoksi komission tulee edistää vastuullista hevosenpitoa riippumatta hevosen pitopaikasta ja käyttötarkoituksesta. Lisäksi vastuullista omistajuutta tulee tukea kattavalla tunnistusmerkintä- ja rekisteröintijärjestelmällä. Hevosten jäljitettävyys on keskeistä niiden hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Ilman kattavaa tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä hevosta ei voida yhdistää henkilöön, joka on vastuussa sen hyvinvoinnista.

Lemmikkieläimet

 • Edistää koirien ja kissojen yhtenäisten tunnistusmerkintä- ja rekisteröintijärjestelmien käyttöönottoa EU-tasolla, jotta eläinten jäljitettävyys varmistuu


  Laiton koirakauppa on vilkasta kaikkialla Euroopassa. Sen arvo on jo yli miljardi euroa. Myös tuore laittoman kaupan muoto, kissojen myynti, on kasvussa. Lemmikkieläinten myynti verkossa vaarantaa niiden terveyden ja hyvinvoinnin. Lemmikkien verkkokauppa on myös uhka kansanterveydelle, ja se heikentää kuluttajien oikeuksia ja sisämarkkinoiden tehokkuutta epäreilun kilpailun ja veronkierron myötä. Laittoman ja julman lemmikkikaupan lopettamiseksi Euroopan komission tulee varmistaa, että jokaisella jäsenvaltiolla on minimivaatimukset kissojen ja koirien tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä ja että jokaisen eläimen tunnistetiedot on mahdollista selvittää missä tahansa jäsenmaassa.

Eläinten käyttö tieteessä

 • Edistää kattavaa ja konkreettista EU-strategiaa, jonka tavoitteena on eläinten käytön lopettaminen tieteellisissä ja opetustarkoituksissa

  Euroopassa käytetään vuosittain yli 12 miljoonaa eläintä tieteellisiin ja opetustarkoituksiin. Kokeiden suorittaminen voi aiheuttaa eläimille kipua, mutta myös eläinten kasvatustapa voi aiheuttaa niille tuskaa ja kärsimystä. Eläinkokeet ovat jo pitkään olleet eettisesti kiistanalainen kysymys. Eläinkokeista on tullut myös kiistanalainen käytäntö tieteessä, kun kasvava määrä tutkijoita kyseenalaistaa eläinkokeiden luotettavuuden ja painottaa, että saatua tietoa on vaikea yleistää ihmisiin. Vaihtoehtoisten menetelmien kehityksen myötä tutkijat voivat korvata eläinkokeet ja vähentää eläinten käyttöä. Euroopan komission tulee edistää strategiaa, jolla on tavoitteet ja aikataulu eläinten käytön lopettamiselle tieteellisissä ja opetustarkoituksissa.

Kauppa ja eläinten hyvinvointi

 • Varmistaa, että EU:n ulkopuolelta tuodut eläinperäiset tuotteet noudattavat EU:n eläinten hyvinvointia koskevia standardeja

  Menneen vuosikymmenen aikana eläintuotteiden kauppa EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä on lähes kaksinkertaistunut. Kaupankäynti on usein haitallista eläinten hyvinvoinnille, sillä useimmat kansainväliset kauppasopimukset eivät ota sitä huomioon. Kaupan vapauttaminen ilman eläinten hyvinvoinnin turvaamista tarkoittaisi Euroopan markkinoiden avaamista sellaiselle halpatuotannolle, joka ei ota huomioon eläinten hyvinvointia. Tämä vaarantaisi eurooppalaisten tuottajien kilpailukyvyn, sillä heidän on noudatettava eläinten hyvinvointinormeja.

Eläinten hyvinvointia ja eläinsuojelua käsittelevä laajennettu työryhmä

 • tehdä yhteistyötä muiden eläinten hyvinvointiin myönteisesti suhtautuvien europarlamentaarikkojen kanssa ja, mikäli minut valitaan, lupaan liittyä Euroopan parlamentin eläinten hyvinvointia ajavaan työryhmään.

  Euroopan parlamentin eläinten hyvinvointia ajava työryhmä on liikkeellepaneva voima eläinten puolesta Euroopan parlamentissa. Se on toiseksi vanhin parlamentin työryhmistä ja yksi parhaiten osallistutuista. Työryhmä tarjoaa eri puolueista tuleville Euroopan parlamentin jäsenille mahdollisuuden tavata, keskustella ja tavoitella yhteisymmärrystä eläinten hyvinvointia koskevissa asioissa yli puoluerajojen.