Vote for Animals
SITOUMUS

Yleinen sitoumus

TEE SITOUMUS

Pyrkiä varmistamaan, että eläinten tietoisuus ja sen seuraukset tunnustetaan kaikissa Euroopan Parlamentille esitettävissä lakiesityksissä ja -aloitteissa

Lissabonin sopimuksessa otettiin käytäntöön Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (Artikla 13 kohta II) kohta, jonka mukaan eläimet on tunnustettava tuntevina olentoina. Tämä artikla tulee mainita kaikissa eläinten hyvinvointia koskevissa lakiesityksissä ja aloitteissa, jotta se voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon.

Pyrkiä edistämään ja tukemaan aloitteita, joiden tavoitteena on ottaa käyttöön parempia eläinten hyvinvointinormeja

Uudella vaalikaudella tullaan todennäköisesti näkemään monia aloitteita, jotka voivat joko edistää tai vaarantaa eläinten etuja. Pyydämme europarlamentaarikkoja hyödyntämään kaikki parlamentin aloitekeinot, jotka heillä on käytettävissään –oma-aloitteiset lausunnot, kyselyt, parlamentin kysymykset, näyttelyt ja konferenssit – edistäessään parempia eläinten hyvinvointinormeja.

Kehottaa komissiota varmistamaan eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön tehokas toimeenpano ja soveltaminen kaikissa jäsenmaissa

EU:lla on lukuisia eläinten hyvinvointia koskevia, hajanaisia oikeudellisia standardeja, mutta niiden toimeenpano ja soveltaminen jää liian usein puutteelliseksi. Komission tarkastuksissa on esimerkiksi käynyt ilmi, että saparot katkotaan 95-100 prosentilla sioista Hollannissa, Italiassa, Espanjassa, Tanskassa ja Saksassa, vaikka se on EU-lainsäädännön vastaista. Parlamentilla on valta valvoa, että komissio ryhtyy toimenpiteisiin tapauksissa, joissa eläinsuojelulakeja ei noudateta.

Tukea yleistä eläinten hyvinvoinnin puitelain käyttöönottoa, jotta kaikille eläimille taataan hyvinvoinnin vähimmäistaso ja samalla pidetään yllä jo olemassa olevaa eläinten hyvinvointisäännöstöä

Nykyisessä EU-lainsäädännössä ei ole säännöksiä jokaista eläinlajia varten. Jotkin lajit jätetään kokonaan huomiotta lainsäädännössä tai niiden suhteen esitetään vain hyvin yleisluontoisia vaatimuksia. Kattava ja selkeä puitelaki eläinten hyvinvoinnista tarjoaisi asianmukaiset säännökset jokaista lajia varten ja suojelisi kaikkia, myös hylättyjä ja kadulla eläviä, eläimiä, ja ottaisi siten huomioon artiklan eläinten tietoisuuden tunnustamisesta (Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen Artikla 13 kohta II). Puitelain ei tule vesittää olemassa olevaa eläinten hyvinvointisäännöstöä, vaan tarjota selkeät säännöt, jotka helpottavat paremman ja huolellisemman eläinten hyvinvointisäännöstön täytäntöönpanon.

Kannattaa eläinten hyvinvoinnin sisällyttämistä sopimuksiin jaetulla lainsäädäntövallalla, mikäli perussopimukset joutuvat uudelleen tarkasteltaviksi

EU-instituutit voivat ottaa käyttöön eläinten hyvinvointia parantavia lakeja ainoastaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, sisäisten markkinoiden toiminnan sujuvoittamisen tai ihmisten terveyden suojelemisen perusteella. Eläinten hyvinvointiasioiden siirtäminen jaetun lainsäädäntövallan alaksi sallisi EU-instituutioiden laatia lakeja yksinomaan eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta, kuten jäsenmaissa tehdään. Tämä kuvastaa myös EU-kansalaisten odotuksia, sillä enemmistö heistä on sitä mieltä, että päätökset eläinten hyvinvoinnista tulisi tehdä EU-tasolla (Eurobarometri, 2016).

Vaatia komissiota nimittämään eläinten hyvinvoinnista ja eläinsuojelusta vastaava komissaari

Eläinten hyvinvointi on horisontaalinen kysymys, joka koskee Euroopan politiikkaa monella tasolla. Nykyään noin neljännes komission osastoista on suoraan tekemisissä eläinten intressien kanssa. Eläinten hyvinvoinnin asettaminen yhden komissaarin alaiseksi on tavoite, jolla voidaan varmistaa, että eläinten hyvinvointi saa yhtenäisen käsittelyn EU:n toimeenpanoelimessä. Tämä lähettäisi voimakkaan viestin komission sitoutumisesta eläinten hyvinvoinnin parantamiseen.