Vote for Animals
SITOUMUS

Tuotantoeläimet

TEE SITOUMUS

pyrkiä vähentämään elävien eläinten teuraskuljetuksia ja korvaamaan teuraskuljetukset lihan ja ruhojen kuljettamisella

EU:n sisällä ja EU:n ulkopuolisiin maihin kuljetetaan vuosittain yhteensä miljardi lintua ja 42 miljoonaa lammasta, vuohta, hevosta, sikaa ja nautaeläintä, useimmat teurastettaviksi. Elävien eläinten kuljetukset ovat vakava riski eläinten hyvinvoinnille, sillä eläimet joutuvat kuljetuksen aikana kärsimään usein janoa, nälkää, liiallista kuumuutta, uupumusta ja riittävän tilan tai levon puutetta.
Eläinkuljetukset voivat myös aiheuttaa vakavia riskejä kansanterveydelle levittäen tauteja. Lihan ja ruhojen kuljetus elävien eläinten kuljetuksen sijaan vähentäisi merkittävästi eläinten kärsimystä ja pitäisi samanaikaisesti kaupan elinkelpoisena.

Edistää nopeaa häkkien käytöstä luopumista tuotantoeläinten kasvattamisessa

Vuosittain jopa 700 miljoonaa tuotantoeläintä – kanaa, viiriäistä, kania, emakkoa ja hanhea – pidetään suljettuina häkissä EU-alueen maatiloilla. Suurta osaa niistä pidetään häkissä koko niiden elinajan tai suurimman osan siitä. Häkissä olevat eläimet pystyvät liikkumaan vain hyvin rajoitetusti, eivätkä ne pysty toteuttamaan välttämättömiä käyttäytymistarpeitaan, mikä vahingoittaa niiden terveyttä ja hyvinvointia. Häkkien käyttäminen tulee kieltää ja edistää korkeamman hyvinvoinnin tuotantotapoja.

Tukea broileridirektiivin uudistusta, jotta broilerien hyvinvointia voitaisiin parantaa merkittävästi

Teollinen broilerintuotanto on vallitseva broilereiden kasvatustapa EU:ssa, jossa niitä kasvatetaan noin seitsemän miljardia yksilöä vuosittain. Teollinen tuotanto aiheuttaa broilereille merkittäviä hyvinvointiongelmia, joita ovat jalostuksesta johtuva nopea kasvu, korkea kasvatustiheys sekä luonnonvalon, virikkeiden ja lajityypillisten käyttäytymismahdollisuuksien puute. Broileridirektiivi säätää ainoastaan eläinsuojelullisen minimitason, minkä vuoksi se on uudistettava kiireellisesti eläinten hyvinvointi-, ympäristö- ja kansanterveyssyistä. Parannuksia on vaadittu viime aikoina myös parlamentin täysistunnossa.

Varmistaa, että tuotantoeläinten hyvinvointi on etusijalla toimeenpantaessa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (CAP)

Vain 1,54 % EU:n yhteisen maatalouspolitiikan budjetista käytetään tällä hetkellä eläinten hyvinvoinnin edistämiseen. On äärimmäisen tärkeää siirtää eläinten hyvinvointi tärkeysjärjestyksessä etusijalle, jotta voidaan vastata odotuksiin, joiden mukaan 82 % EU-kansalaisista on sitä mieltä, että tuotantoeläimiä pitäisi suojella paremmin kuin niitä tällä hetkellä suojellaan (Eurobarometri 2016).

Pyrkiä lopettamaan hanhenmaksan tuotannossa käytettyjen ankkojen ja hanhien pakkosyöttö

Hanhenmaksan (foie gras) tuotannossa harjoitetaan ankkojen ja hanhien pakkosyöttämistä. Pakkosyötöstä aiheutuva rasvamaksa huonontaa maksan toimintaa ja vaikeuttaa lintujen hengitystä. Käytäntö aiheuttaa linnuille kipua ja edellyttää ankkojen pitämistä ahtaissa tiloissa, yleensä yksittäishäkeissä, sillä ankat pyrkivät pakenemaan pakkosyöttöä. Lisäksi hanhenmaksan tuotannossa tapetaan miljoonia naarasankanpoikasia, sillä vain koirasankkoja voidaan käyttää tuotannossa. EU-jäsenvaltioista 23 ei harjoita lainkaan lintujen pakkosyöttöä. Myös vaihtoehtoisia tapoja tuottaa hanhenmaksaa on olemassa. Hanhenmaksan kaupan ehtoja tulee muuttaa, jotta vaihtoehtoiset tuotantotavat pääsevät markkinoille.

Varmistaa, että kaikki eläimet ovat aina tehokkaasti tainnutettuja ennen teurastusta

EU:n teurastusasetus asettaa minimivaatimukset eläinten suojelulle teurastuksen aikana. Eläimen tainnuttaminen ennen teurastusta on pakollista, mutta poikkeukset ovat mahdollisia kulttuurisista tai uskonnollisista syistä. Ilman tainnuttamista eläimet voivat teurastuksen aikana olla tajuissaan ja kärsiä merkittävästi useiden minuuttien ajan, minkä monet sidosryhmät, kuten Euroopan eläinlääkärijärjestö, johdonmukaisesti tuomitsevat. Peruttavissa oleva tainnutus saattaa sopia yhteen uskonnollisen teurastamisen periaatteiden kanssa ja samalla tuoda helpotusta eläimille.

Tukea uusien säännösten käyttöönottoa kalojen hyvinvoinnin turvaamiseksi erityisesti niiden teurastamisen ja kuljetuksen aikana

Viljeltyjä kaloja on lukumääräisesti enemmän kuin mitään muita ruoaksi kasvatettavia, tuntevia eläimiä. EU:n lainsäädännössä ei ole tällä hetkellä kalojen hyvinvointia koskevia säännöksiä, vaikka vuodesta 2000 lähtien on vallinnut tieteellinen yhteisymmärrys siitä, että kalat ovat tuntevia olentoja. On otettava käyttöön uusia EU-säännöksiä, jotta kalojen perushyvinvointi voidaan turvata.