Vote for Animals
Lubadusest

Loomade heaolu lubadus

Need valimised määravad Euroopa poliitilised prioriteedid järgmiseks viieks aastaks. Poliitilised edusammud loomade heaolu vallas sõltuvad pühendunud parlamendiliikmetest, mistõttu palume kandidaatidel näidata selle lubaduse andmisega oma osavõttu.

ANDKE LUBADUS

Üldlubadus

 • Püüelda selle poole, et loomade aistimisvõimelisus koos kõige sellest tulenevaga leiaks mainimist kõigis asjakohastes seadusandlikes ettepanekutes ja poliitilistes algatustes, mis Parlamendi ette jõuavad

  Lissaboni lepingu sõlmimisega tunnustati Euroopa Liidu toimimise lepingus loomi aistimisvõimeliste olenditena (II jaotis, artikkel 13). Nimetatud artiklile tuleks viidata kõikides loomade heaolu puudutavaid seadusandlikke ettepanekuid ja poliitilisi algatusi käsitlevates Parlamendi raportites ja dokumentides volituste all, et seda võetaks vääriliselt arvesse.


 • Aluslepingute läbivaatamise korral toetada loomade heaolu lisamist jagatud pädevusena

  ELi institutsioonid saavad loomade heaolu parandavaid seadusi vastu võtta ainult ühise põllumajanduspoliitika alusel, siseturu tõrgeteta toimimise tagamiseks või inimtervise kaitseks nakkavate loomataudide eest. Lühidalt ei ole võimalik ELi tasandil luua ainult loomade heaoluga seotud seadusi, välja arvatud põllumajandusloomade puhul, kui neile juba kohaldub ELi õigus. Loomade heaolu muutmine jagatud pädevuseks võimaldaks Liidu institutsioonidel luua seadusi loomade heaolu kui sellise kohta, täpselt nagu seda saab teha igas üksikus liikmesriigis. See vastab ELi kodanike ootustele, kuna enamik neist leiab, et mõned või kõik otsused loomade heaolu kohta tuleks langetada ELi tasandil (Eurobaromeeter, 2016).


 • Kutsuda Komisjoni üles tagama kõigis liikmesriikides loomade heaoluga seotud seadusandluse tõhus jõustamine ja rakendamine

  Terve rida loomade heaolu puudutavaid ELi õigusnorme on laiali paljudes erinevates õigusaktides, kuid neist kinnipidamine ja järelevalve selle üle ei vasta liigagi sageli ootustele. Komisjoni audititest on näiteks selgunud, et Madalmaades, Itaalias, Hispaanias, Taanis ja Saksamaal on 95–100% sigade sabad lõigatud, mis läheb otseselt vastuollu ELi õigusega. Parlamendil on oma kontrollipädevusega võimalik tagada, et Komisjon võtab juhtudel, kus loomade kaitseks ette nähtud seadust ei rakendata, kasutusele parandusmeetmed.


 • Toetada loomade heaolu üldise raamseaduse kehtestamist, et tagada kõigile loomadele teatud minimaalne kaitsetase, säilitades samas olemasoleva õigustiku

  Igal liigil on oma ainulaadsed vajadused heaoluks. Kehtiv ELi seadusandlus ei näe alati ette spetsiifilisi ajakohastatud reegleid iga liigi jaoks. Mõned liigid on jäetud täielikult tähelepanuta või kehtivad nende kohta väga üldised nõuded. Põhjalik ja selge raamseadus loomade heaolu kohta saaks pakkuda iga liigi jaoks kohandatud reegleid, kaitsta kõiki loomi ning täielikult kajastada loomade aistimisvõimelisuse põhimõtet vastavalt aluslepingu artiklile 13.


 • Edendada ja toetada poliitikate väljatöötamist, et luua paremad loomade heaolu standardid

  Parlamendi uue koosseisu ametiaja jooksul näevad tõenäoliselt ilmavalgust paljud algatused, mis võivad loomade huvidele kas vastu tulla või neid ohustada. Me kutsume Euroopa Parlamendi liikmeid kasutama täies ulatuses ära nende käsutuses olevaid parlamentaarseid algatusi – algatusraporteid, uurimisi, parlamendi küsimusi, näitusi ja konverentse –, et edendada paremaid loomade heaolu standardeid.


 • Kutsuda Komisjoni üles nimetama ametisse loomade heaolu eest vastutava voliniku

  Loomade heaolu on valdkondadeülene teema, mis puudutab erinevaid Euroopa poliitikaid. Praegu on umbes veerand Komisjoni allüksustest otseselt seotud loomade huvidega. Loomade heaolu koondamine ühe voliniku vastutusalasse on eesmärgiks, et tagada selle teema ühtne käsitlemine ELi täitevvõimu poolt. See saadaks tugeva sõnumi Komisjoni pühendumise kohta loomade elude parandamisele.

Põllumajandusloomad

 • Püüelda elusloomade transpordi miinimumini vähendamise poole, asendades elusloomade transpordi tapamajja liha ja rümpadega kauplemisega

  Igal aastal transporditakse ELi sees ja EList kolmandatesse riikidesse 1 miljard kodulindu ning 42 miljonit lammast, kitse, hobust, siga ja veist, enamuses tapmisele. Elustransport tekitab olulisi mureküsimusi loomade heaolu osas, kuna loomad kannatavad sageli janu, nälja, liigse kuumuse, kurnatuse, ruumipuuduse või puhkepauside puudumise all. Elusloomade transport võib samuti kujutada endast ränka ohtu rahvatervisele, soodustades haiguste levikut. Liha ja rümpade transpordi tähtsamale kohale seadmine aitaks oluliselt vähendada loomade kannatusi, säilitades samas kaubavahetuse.


 • Edendada igasuguste puuride kasutuse kiiret lõpetamist põllumajandusloomade kasvatamisel ja pidamisel

  Kuni 700 miljonit põllumajanduslooma, sealhulgas kanad, vutid, küülikud, emised ja pardid, on igal aastal ELi farmides puuridesse vangistatud. Paljusid neist peetakse puuris kogu elu või suurema osa elust. Puuris peetavate loomade liikumine on rängalt piiratud ning neil ei ole võimalust üles näidata kõige põhilisemaid loomulikke käitumisjooni, mis avaldab negatiivset mõju nende tervisele ja heaolule. Puuride kasutamine tuleks seetõttu keelustada ja samal ajal edendada kõrgemat heaolu tagavaid põllumajandustootmise süsteeme.


 • Toetada broileridirektiivi ülevaatamist, et oluliselt parandada lihakanade heaolu

  ELis kasvatatakse seitset miljardit broilerit, kusjuures tööstuslik broileritootmine on valdav. See tootmissüsteem tekitab olulisi heaoluprobleeme, mis tulenevad kiire kasvuga tõugude eelistamisest aretuses, suurest asustustihedusest, loomuliku valguse, mitmekesise keskkonna või loomuliku käitumise võimaluse puudumisest. Broileridirektiivis sisalduvad ainult minimaalsed kaitsestandardid ning see vajab kiiret ülevaatamist heaolu, keskkonna ja rahvatervisega seotud kaalutlustel. Parlamendi täiskogu avaldas hiljuti soovi, et olukorda parandataks.


 • Tagada, et põllumajandusloomade heaolu seatakse ühise põllumajanduspoliitika ellurakendamisel prioriteediks

  Kõigest 1,54% ELi ühisest põllumajanduspoliitikast (ÜPP) kulutatakse hetkel loomade heaolu meetmetele. On ülioluline seada loomade heaolu ÜPP rakendamisel prioriteediks, et vastata Euroopa kodanike ootustele, kuna 82% neist leiavad, et põllumajandusloomi tuleks praegusest paremini kaitsta (Eurobaromeeter 2016).


 • Lõpetada foie gras’ tootmiseks kasutatavate partide ja hanede sundsöötmine

  Foie gras’ tootmine eeldab hetkel partide ja hanede sundsöötmist. Rasvamaksaks nimetatav seisund takistab maksa talitlust ja raskendab lindudel hingamist. Lisaks valulikkusele eeldab sundsöötmise protseduur partide pidamist kitsastes oludes (enamasti individuaalpuurides), kuna vastasel juhul püüavad nad sundsöötmist vältida. Peale selle viib foie gras’ tootmine miljonite emaste pardipoegade tapmiseni, sest kasutada saab ainult isaseid parte. 23 ELi liikmesriiki ei kasuta lindude sundsöötmist ning alternatiivid sundsöötmisele on olemas. Vaja on kohandada foie gras’ turustusnorme, et vastavad alternatiivid saaksid võrdsetel alustel konkurentsis osaleda.


 • Tagada, et kõik loomad uimastatakse enne tapmist alati tulemuslikult

  ELi määrus loomade tapmise kohta sätestab miinimumstandardid loomade kaitsmiseks tapmisel. Uimastamine enne tapmist on kohustuslik, kuid võimalikud on erandid kultuurilistel või religioossetel põhjustel. Uimastamiseta võivad loomad jääda teadvusele ja kannatada mitu minutit, mida paljud sidusrühmad, nagu Euroopa Veterinaaride Föderatsioon, on järjepidevalt hukka mõistnud. Pöörduv uimastamine oleks kooskõlas usuliste ettekirjutuste järgi läbi viidud tapmisega, leevendades samas loomade kannatusi.


 • Toetada uute reeglite juurutamist kalade heaolu tagamiseks, eelkõige tapmisel ja transpordi ajal

  Tehistingimustes peetavate kalade arv ületab kaugelt kõigi teiste aistimisvõimeliste toiduks kasvatatavate loomade oma. Kalade vajadusi heaoluks ei käsitleta hetkel üheski spetsiifilises ELi õigusaktis, hoolimata 2003. aastast alates valitsevast teaduslikust konsensusest, et kalad on aistimisvõimelised. Uute ELi reeglite juurutamine on vajalik kalade heaolu põhinõuete kaitseks.

Metsloomad

 • Toetada ELi positiivnimekirja kehtestamist eksootiliste lemmikloomade kohta, millega määratakse kindlaks eksootilised loomad, kellega kaubitsemine ja kelle pidamine on ELis lubatud

  Viimastel aastatel on tõusvaks trendiks eksootiliste loomade pidamine traditsiooniliste lemmikloomade asemel, mistõttu EList on saanud troopiliste kalade, roomajate, lindude ja imetajate üks suurimaid importijaid. Enamikule eksootilistele loomaliikidele ei sobi aga elu vangistuses ning nende omanikel on äärmiselt keeruline tagada vajadustele vastav hoolitsus, toit ja elukeskkond. Eksootilised liigid võivad samuti ohustada kohalikku elurikkust ja mõjuda negatiivselt rahvatervisele. ELi positiivnimekirjaga määrataks selgelt ja kõikehõlmavalt, milliste liikide puhul on kauplemine ja lemmikloomana pidamine lubatud, ja tagataks, et kõik nimekirja kandmata liigid on tegelikkuses keelatud.


 • Kehtestada ELi-ülene metsloomade tsirkuses kasutamise keeld

  Tsirkused ei suuda täita mõndasid kõige põhilisemaid nõudeid metsloomade sotsiaalse suhtluse, sobilike ruumide ja tervisekaitse osas. Need loomad on sunnitud käituma ebaloomulikul viisil ning treeningu juurde käib füüsiline karistamine, mis tekitab loomadele stressi. Nad peavad taluma kitsaid pidamistingimusi, suuri lärmakaid rahvahulki, sagedast reisimist, sobimatuid sotsiaalseid kooslusi ja väljakujunenud sotsiaalsete sidemete katkemist. 24 liikmesriiki on praeguseks kehtestanud piirangud metsloomade kasutamisele tsirkustes. Nüüd on vajalik liikmesriikide koordineeritud lähenemine ELi tasandil, et teha kindel lõpp sellele aegunud meelelahutusvormile.


 • Edendada metsloomadega kooseksisteerimist ja mittesurmavaid populatsiooni reguleerimise meetodeid ELis

  Tihedalt asustatud maailmajagudes, nagu Euroopa, on metsloomad sunnitud inimtegevusega kooseksisteerima ja integreeruma. Püüded lahendada konflikte metsloomadega peaksid algama inimeste ja metsloomade vaheliste konfliktide põhjuste üle juurdlemisest ja inimtegevusega kooseksisteerimise kultuuri arendamisest. Konfliktidega tegelemist mittesurmavate meetodite abil ja loomade heaolule tekitatava kahju minimeerimist rahumeelse kooseksisteerimise saavutamiseks peaks edendama ELi tasandil.


 • Toetada karusloomakasvatuse keelustamist liikmesriikides ja seista vastu algatustele, mis väljendaks ELi toetust karusnahatööstusele.

  Loomade aretamist karusnahatootmise eesmärgil vaidlustab enamik ELi kodanikke, kes usuvad, et on vastuvõetamatu, tarbetu ja ebamoraalne hoida ja tappa loomi luksusliku toote tootmiseks, mille jaoks on palju humaansemaid alternatiive. kontekstis, kus liikmesriigid liiguvad selle julma tööstuse keelustamise suunas, teatas Euroopa Komisjon hiljuti, et ta loob teise ELi tugikeskuse, et keskenduda ka karusloomade heaolule. Sellised algatused annavad julmale tööstusele legitiimsuse, on täiesti ebaefektiivsed loomade heaolu parandamiseks ja kasutavad ELi maksumaksjate raha midagi, mida enamik neist peab vastuvõetamatuks.

Hobuslased

 • Edendada hobuslaste heaolu ja vastutustundlikku hooldamist, mida toetab tugev tuvastamis- ja jälgitavussüsteem

  Teadmatus on hetkel suurim hobuslaste kehva heaolu põhjustaja üle Euroopa. Näiteks hobuslase pidamine sobimatus keskkonnas võib toimuda sama tõenäoliselt Bulgaarias kui Saksamaal. Teadmiste puudulikkusest võidakse teada anda Leedus või Taanis. Ükski liikmesriik ei ole heaoluprobleemidest täielikult vaba. Seetõttu peaks Komisjon aitama edendada hobuslaste vastutustundlikku omamist, olenemata sellest, kus loom elab ja milline on tema roll. Lisaks, igasuguse vastutustundliku omaniku mõiste aluseks peab olema korralik tuvastamis- ja registreerimissüsteem. Jälgitavuse meetmed on hobuslaste kõrge heaolu ja hea tervise keskne element. Ilma korraliku tuvastamise ja registreerimiseta ei ole hobuslasi võimalik seostada isikutega, kes on nende heaolu eest vastutavad.

Lemmikloomad

 • Edendada koerte ja kasside tuvastamise ja registreerimise omavahel ühilduvate süsteemide juurutamist ELi tasandil, et tagada nende loomade tõhusam jälgimine

  Ebaseaduslik koertega kaubitsemine on kõikjal Euroopas õitsev äri, mille väärtus ületab 1 miljardit eurot. Ka ebaseaduslik kassidega kaubitsemine on tõusuteel. Lemmikloomadega veebis kaubitsemine seab ohtu loomade tervise ja heaolu. See ohustab ka rahvatervist, õõnestades samas tarbijate õigusi ning siseturgu ebaausa konkurentsi ja maksudest kõrvalehoidmise kaudu. Et peatada julm ebaseaduslik lemmikloomadega kaubitsemine, peab Euroopa Komisjon tagama kohustuslikud miinimumnõuded kasside ja koerte tuvastamisele ja registreerimisele igas liikmesriigis ning teabe kättesaadavuse iga üksiku looma kohta kõikjal üle Euroopa.

Loomad teaduses

 • Edendada põhjaliku ja konkreetse ELi strateegia vastuvõtmist koos vahe-eesmärkidega loomade kasutamise lõpetamiseks teadustegevuses, katsetes ja hariduses

  Igal aastal kasutatakse Euroopas enam kui 12 miljonit looma teaduseesmärkidel. Lisaks potentsiaalselt valulikule testimisprotsessile võivad ka loomade kasvatamis- ja pidamisviisid ning elamistingimused olla stressi ja kannatuste allikad. Loomkatsed on pikalt olnud eetilistel põhjustel vaidlusalune teema. Nüüd on sellest saanud vaidlusalune tegevus ka teaduslikel põhjustel, kuna üha enam teadlasi seavad kahtluse alla loomade kasutamise usaldusväärsuse ja rõhutavad, et tulemusi ei saa lihtsalt loomadelt inimestele üle kanda. Arvestades alternatiivsete meetodite arengut, mis võimaldavad teadlastel asendada ja vähendada loomade kasutamist, peaks Euroopa Liit edendama selget strateegiat koos vahe-eesmärkide ja ajakavadega loomade kasutamise lõpetamiseks teadustegevuses, katsetes ja hariduses.

Kaubandus ja loomade heaolu

 • Tagada, et loomset päritolu toodete impordid kolmandatest riikides on täielikult kooskõlas ELi loomade heaolu standarditega

  Viimase kümnendi jooksul on loomsete toodetega kauplemine ELi ja kolmandate riikide vahel pea kahekordistunud. See kaubandus kahjustab sageli loomade heaolu, kuna suurem osa rahvusvahelisi kaubandusleppeid jätab loomade heaolu teemad unarusse. Kaubanduse liberaliseerimine ilma loomade heaolu tagamata tähendab Euroopa turgude avamist odavatele madalate heaolustandarditega tootmissüsteemidest pärinevatele toodetele, mis seab löögi alla Euroopa tootjate konkurentsivõime, kes peavad kinni pidama kõrgetest heaolustandarditest. On hädavajalik, et kaubanduslepped sisaldaksid sätteid, mis tagavad imporditud loomsete toodete täieliku vastavuse ELi loomade heaolu standarditele. Kohustuslik tootmisviisi märgistamise meetod ELis aitaks kaasa importkaupade nõuetelevastavuse tagamisele ja soodustaks kõrgemate heaolustandarditega tootmise arengut ELis ja kolmandates riikides.

Loomade heaolu ja kaitse laiendatud töörühm

 • Soovides ühendada jõud teiste loomade heaolust hoolivate Euroopa Parlamendi liikmetega luban valituks osutununa ühineda Euroopa Parlamendi Loomade heaolu ja kaitse laiendatud töörühmaga

  See laiendatud töörühm on loomi puudutavates küsimustes tõukejõuks Euroopa Parlamendis. Tegemist on laiendatud töörühmade hulgas vanuselt teisega, milles osalejate arv on samuti üks suurimaid. Laiendatud töörühm pakub Euroopa Parlamendi liikmetele erinevatest fraktsioonidest võimaluse kohtuda, pidada arutelusid ja jõuda erakondadeülese konsensuseni loomade heaolu puudutavates mureküsimustes.