Vote for Animals
PezzellaGiulia

Pezzella Giulia

Centro - La Sinistra - Italien
Taken the pledge (95.45%)
GUE/NGL