Vote for Animals
The pledge

Generel erklæring

Take the pledge

Bestræbe mig på at sikre, at dyr som følende væsener og konsekvenserne af dette er anerkendt i alle relevante lovforslag og politiske initiativer, der behandles i Parlamentet

Lissabontraktaten introducerede i artikel 13 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde anerkendelsen af dyr som følende væsener (Artikel 13, II). Denne artikel bør nævnes i henvisninger i parlamentariske rapporter og dokumenter om alle lovforslag og politiske initiativer, der er relevante for dyrevelfærden, så den behørigt kan tages i betragtning.

Fremme og støtte udviklingen af politikker om indførelsen af bedre dyrevelfærdsstandarder

Der vil sandsynligvis komme mange initiativer i den nye lovgivningsperiode, som enten kan fremme eller true dyrs interesser. Vi opfordrer medlemmerne til at udnytte alle tilgængelige parlamentsinitiativer – egne initiativrapporter, forespørgsler, parlamentariske spørgsmål, udstillinger og konferencer – til at fremme bedre dyrevelfærdsstandarder.

Opfordre Kommissionen til at sikre effektiv håndhævelse og gennemførelse af lovgivning relateret til dyrevelfærd i alle medlemsstater

Der er en række EU-retlige normer for dyrevelfærd spredt over mange forskellige love, men overholdelsen og håndhævelsen af dem lever ofte ikke op til forventningerne. Kommissionens undersøgelser har f.eks. fundet, at mellem 95 og 100 % af svin i Holland, Italien, Spanien, Danmark og Tyskland er halekuperede i direkte modstrid med EU-lovgivningen. Parlamentet har kontrolbeføjelser for at sikre, at Kommissionen træffer foranstaltninger til løsning af tilfælde, hvor loven om dyrebeskyttelse ikke implementeres.

Støtte vedtagelsen af rammelovgivning om dyrevelfærd for at skabe et minimumsniveau af beskyttelse for alle dyr og samtidig sikre den eksisterende EU-ret

De nuværende EU-love om dyrevelfærd har stadig begrænset anvendelse. Indførelsen af en EU-rammelov om dyrevelfærd havde til formål at yde grundlæggende beskyttelse til alle dyrehold og forladte dyr, herunder omstrejfende dyr af opdrættede arter, der afspejler princippet om dyr som følende væsener som fastlagt i traktatens artikel 13. Loven bør under alle omstændigheder ikke udhule den gældende EU-lovgivning om dyrevelfærd, men derimod give klare regler som fører til mere effektiv og nøje overholdelse af gældende dyrevelfærdslovgivning.

I tilfælde af ændring af traktaterne, støtte inddragelsen af dyrevelfærd som en fælles kompetence

EU-institutionerne kan kun vedtage love, der gavner dyrevelfærden på grundlag af den fælles landbrugspolitik, det indre markeds funktion eller beskyttelse af menneskers sundhed med hensyn til overførbare dyresygdomme. At gøre dyrevelfærd til en fælles kompetence vil gøre det muligt for EU-institutionerne at udarbejde love om dyrevelfærd generelt, ligesom det kan gøres i de enkelte medlemsstater. Dette afspejler forventningerne hos EU-borgerne, da de fleste mener, at nogle eller de fleste beslutninger om dyrevelfærd bør tages på EU-plan (Eurobarometer 2016).

Opfordre Kommissionen til at udpege en Kommissær for dyrevelfærd

Dyrevelfærd er et tværgående emne, der berører en række europæiske politikker. I dag berører ca. en fjerdedel af Kommissionens afdelinger direkte dyrevelfærden. At sætte dyrevelfærd under en enkelt kommissær er et mål, som kan sikre, at EU får en fælles tilgang til dyrevelfærd. Det vi sende et klart budskab om enhver Kommissions forpligtelse til at forbedre dyrenes liv.