Vote for Animals
Om erklæringen

Dyrevelfærdserklæring

Valget vil afgøre EU’s politiske prioriteringer i de næste fem år. Fremskridt inden for dyrevelfærd afhænger af engagerede parlamentarikere, og vi beder derfor kandidater om at vise deres engagement ved at underskrive denne erklæring.

Take the pledge

Generel erklæring

 • Bestræbe mig på at sikre, at dyr er som følende væsener, og at konsekvenserne af dette er anerkendt i alle relevante lovforslag og politiske initiativer, der behandles i Parlamentet

  Lissabontraktaten introducerede i artikel 13 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde anerkendelsen af dyr som følende væsener (Artikel 13, II). Denne artikel bør nævnes i henvisninger i parlamentariske rapporter og dokumenter om alle lovforslag og politiske initiativer, der er relevante for dyrevelfærden, så den behørigt kan tages i betragtning.


 • I tilfælde af ændring af traktaterne, støtte inddragelsen af dyrevelfærd som et offentligt gode

  EU-institutionerne kan kun vedtage love, der gavner dyrevelfærden på grundlag af den fælles landbrugspolitik, det indre markedsfunktion eller beskyttelse af menneskers sundhed med hensyn til overførbare dyresygdomme. At gøre dyrevelfærd til et offentligt gode vil gøre det muligt for EU-institutionerne at udarbejde love om dyrevelfærd generelt, ligesom det kan gøres i de enkelte medlemsstater. Dette afspejler forventningerne hos EU-borgerne, da de fleste mener, at nogle eller de fleste beslutninger om dyrevelfærd bør tages på EU-plan (Eurobarometer 2016).


 • Opfordre Kommissionen til at sikre effektiv håndhævelse og gennemførelse af lovgivning relateret til dyrevelfærd i alle medlemsstater

  Der er en række EU-retlige normer for dyrevelfærd spredt over mange forskellige love, men overholdelsen og håndhævelsen af dem lever ofte ikke op til forventningerne. Kommissionens undersøgelser har f.eks. fundet, at mellem 95 og 100 % af svin i Holland, Italien, Spanien, Danmark og Tyskland er halekuperede i direkte modstrid med EU-lovgivningen. Parlamentet har kontrolbeføjelser for at sikre, at Kommissionen træffer foranstaltninger til løsning af tilfælde, hvor loven om dyrebeskyttelse ikke implementeres.


 • Støtte vedtagelsen af rammelovgivning om dyrevelfærd for at skabe et minimumsniveau af beskyttelse for alle dyr og samtidig sikre den eksisterende EU-ret

  De nuværende EU-love om dyrevelfærd har stadig begrænset anvendelse. Indførelsen af en EU-rammelov om dyrevelfærd havde til formål at yde grundlæggende beskyttelse til alle dyrehold og forladte dyr, herunder omstrejfende dyr af opdrættede arter, der afspejler princippet om dyr som følende væsener som fastlagt i traktatens artikel 13. Loven bør under alle omstændigheder ikke udhule den gældende EU-lovgivning om dyrevelfærd, men derimod give klare regler som fører til mere effektiv og nøje overholdelse af gældende dyrevelfærdslovgivning.


 • Fremme og støtte udviklingen af politikker om indførelsen af bedre dyrevelfærdsstandarder

  Der vil sandsynligvis komme mange initiativer i den nye lovgivningsperiode, som enten kan fremme eller true dyrs interesser. Vi opfordrer medlemmerne til at udnytte alle tilgængelige parlamentsinitiativer – egne initiativrapporter, forespørgsler, parlamentariske spørgsmål, udstillinger og konferencer – til at fremme bedre dyrevelfærdsstandarder.


 • Opfordre Kommissionen til at udpege en Kommissær for dyrevelfærd

  Dyrevelfærd er et tværgående emne, der berører en række europæiske politikker. I dag berører ca. en fjerdedel af Kommissionens afdelinger direkte dyrevelfærden. At sætte dyrevelfærd under en enkelt kommissær er et mål, som kan sikre, at EU får en fælles tilgang til dyrevelfærd. Det vi sende et klart budskab om enhver Kommissions forpligtelse til at forbedre dyrenes liv.

Landbrugsdyr

 • Arbejde for at minimere transporten af levende dyr ved at erstatte transport af levende dyr til slagtning med handel med slagtekroppe og kød- og mejeriprodukter

  Hvert år transporteres inden for EU og til tredjelande 1 milliard fjerkræ og 42 millioner får, geder, heste, svin og kvæg, hvoraf de fleste er til slagtning. Transport af levende dyr rejser alvorlige dyrevelfærdsproblemer, da dyr ofte udsættes for tørst, sult, overdreven varme, udmattelse, manglende plads eller hvile. Transport af levende dyr kan også medføre alvorlige risici for folkesundheden ved at bidrage til udbredelsen af sygdomme. Prioritering af transporten af slagtekroppe og kød- og mejeriproduktervil have stor betydning for minimeringen af dyrs lidelser, samtidig med at handelen opretholdes.


 • Fremme en hurtig udfasning af anvendelsen af alle bure til opdræt og hold af husdyr

  Op mod 700 millioner husdyr, herunder høner, vagtler, kaniner, søer og ænder, opdrættes hvert år i bure på EU-landbrug. Mange af dem holdes i bure i hele eller det meste af deres liv. Husdyr er stærkt begrænset i deres bevægelse og forhindret i at udleve grundlæggende naturlig opførsel, hvilket har en skadelig indvirkning på deres sundhed og velfærd. Brug af bure bør derfor forbydes og ledsages af indføresel af opdræt med bedre dyrevelfærd.


 • Støtte en revision af direktivet om slagtekyllinger for væsentligt at forbedre velfærden for slagtekyllinger

  Industriel produktion af slagtekyllinger er omfattende med opdræt af syv milliarder slagtekyllinger i EU. Produktionssystemet medfører store velfærdsproblemer som følge af udvælgelsen af racer med hurtig vækst, mange dyr pr. kvadratmeter, mangel på naturligt lys, hurtig opformering og manglende muligheder for at udleve naturlig adfærd. Der er kun mindstekrav til beskyttelsesstandarder i direktivet om slagtekyllinger, som derfor omgående skal revideres af hensyn til velfærd, miljø og folkesundhed. Forbedringer blev for nylig efterspurgt af Parlamentets plenarmøde.


 • Sikre, at dyrevelfærden i landbruget prioriteres ved gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik

  Kun 1,54 % af EU’s fælles landbrugspolitik anvendes i øjeblikket på dyrevelfærdsforanstaltninger. At give dyrevelfærden højere prioritet ved gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik er afgørende for at imødekomme de europæiske borgeres forventninger, da 82 % af dem mener, at husdyr bør beskyttes bedre, end de bliver nu (Eurobarometer 2016).


 • Standse tvangsfodring af ænder og gæs, der anvendes til produktion af foie gras

  Produktionen af foie gras kræver i øjeblikket tvangsfodring af ænder og gæs. Fedtleveren forringer leverfunktionen og gør det svært for fuglene at trække vejret. Ud over at være smertefuld kræver tvangsfordringen tæt indespærring af ænder (for det meste i individuelle bur), da de ellers vil forsøge at undgå tvangsfodringen. Desuden fører foie gras-produktionen til aflivning af millioner af hunænder, fordi kun andrikker kan bruges. 23 af EU-medlemsstaterne bruger ikke tvangsfordring af fugle, og der findes alternativer til tvangsfodring. Der er behov for at tilpasse markedsføringsstandarderne for foie gras, så sådanne alternativer kan konkurrere på lige fod.


 • Sørge for, at alle dyr altid er effektivt bedøvet før slagtning

  EU’s slagteningsforordning fastsætter minimumsstandarder for beskyttelse af dyr på slagtetidspunktet. Bedøvelse før slagtning er obligatorisk, men der tillades undtagelser af kulturelle eller religiøse årsager. Uden bedøvelse kan dyrene forblive bevidste og lide alvorligt i flere minutter, hvilket mange interessenter som f.eks. Den Europæiske Veterinærforening konsekvent fordømmer. Reversibel bedøvelse ville være forenelig med slagtning udført i overensstemmelse med religiøse forskrifter, samtidig med at det ville blive lette dyrs lidelser.


 • Støtte indførelsen af nye regler til sikring af velfærden for fisk, især på tidspunktet for slagtning og under transport

  Antallet af opdrættede fisk er langt større end alle andre levende dyr opdrættet til fødevarer. Der findes i øjeblikket ikke EU-lovgivning specifikt for dyrevelfærd for fisk, på trods af den videnskabelige konsensus siden 2000, at fisk er følende væsener. Indførelsen af nye EU-regler er nødvendig for at sikre fiskenes grundlæggende velfærd.

Dyr i naturen

 • Støtte vedtagelsen af en EU-positivliste over eksotiske kæledyr, der bestemmer hvilke eksotiske dyr der kan forhandles og holdes i EU

  I de senere år har der været en stigende tendens til at holde eksotiske dyr i stedet for traditionelle kæledyr, hvilket gør EU til en af de største importører af tropiske fisk, krybdyr, fugle og pattedyr. Imidlertid er de fleste arter af eksotiske dyr ikke egnet til et liv i fangenskab, og det er yderst vanskeligt for deres ejere at sørge for pleje, mad og bolig, der passer til deres behov. Eksotiske arter kan også true den lokale biodiversitet og kan påvirke folkesundheden negativt. En EU-positivliste vil fastlægge, hvilke arter der kan forhandles og holdes som kæledyr, på en klar og udtømmende måde, således at enhver art, der ikke er på listen, faktisk er forbudt.


 • Vedtage et EU-forbud mod anvendelse af vilde dyr i cirkus

  Et cirkus kan ikke opfylde de mest grundlæggende sociale, pladsmæssige og sundhedsmæssige krav for vilde dyr. Disse dyr tvinges til at udføre unaturlig adfærd, og træningen omfatter fysisk afstraffelse, som er stressende for dyrene. De er udsat for tæt indespærring, store, støjende folkemængder, hyppige rejser, uhensigtsmæssige sociale grupperinger og forstyrrelse af etablerede sociale bånd. 24 EU-medlemsstater har nu vedtaget begrænsninger i brugen af vilde dyr i cirkus. En koordineret tilgang mellem medlemsstaterne på EU-plan er nu nødvendig for definitivt at afskaffe denne forældede form for underholdning.


 • Fremme sameksistens mellem faunadyr og mennesker i forvaltningen af dyrelivet i EU

  I tætbefolkede verdensdele som Europa er faunadyr  tvunget til at leve tæt på mennesker og tilpasse sig menneskelige aktiviteter. Løsning af konflikter mellem faunadyr og mennesker bør tage udgangspunkt i årsagerne til, at konflikterne opstår, og der bør udvikles måder at skabe fredelig sameksistens. Håndteringen af konflikter med metoder uden at aflive dyrene og minimering af negativ indflydelse på dyrevelfærden for at opnå fredelig sameksistens bør fremmes på EU-plan.


 • Støtte vedtagelsen af ​​nationale forbud mod pelsdyrbrug og modsætte sig initiativer, der giver EU-godkendelse til pelsindustrien.

  Opdræt af dyr til pelsproduktion modsiges af de fleste EU-borgere, der mener, at det er uacceptabelt, unødvendigt og umoralsk at holde og dræbe dyr til fremstilling af et luksusprodukt, for hvilket der findes mange mere humane alternativer. En sammenhæng, hvor medlemsstaterne bevæger sig mod forbuddet mod denne grusomme industri, har Europa-Kommissionen for nylig meddelt, at den vil oprette et andet EU-referencens center for også at fokusere på pelsdyrs velfærd. Denne form for initiativer giver legitimitet til en grusom industri, er fuldstændig ineffektiv i forbedringen af ​​dyrevelfærden og bruger EU-skatteydernes penge til noget, som de fleste af dem anser for ikke acceptable.

Heste

 • Fremme velfærd og ansvarlig pasning af heste understøttet af sikker identifikation og sporbarhed

  Uvidenhed er den største årsag til dårlig velfærd på tværs af Europa i dag. Ingen medlemsstat er helt fri for problemer med dyrevelfærd. Derfor bør Kommissionen bidrage til at fremme ansvarligt hestehold, uanset hvor de bor, og uanset deres rolle. Endvidere skal alle aspekter af ansvarligt ejerskab understøttes af et velfungerende identifikations- og registreringssystem. Sporbarhed er afgørende for god hestevelfærd og -sundhed. Uden ordentlig identifikation og registrering kan heste ikke knyttes til en person, der er ansvarlig for deres velfærd.

Familiedyr

 • Fremme indførelsen af kompatible systemer til identifikation og registrering af hunde og katte på EU-plan for at sikre en mere effektiv sporbarhed af dyrene

  Den ulovlige hundehandel stiger voldsomt over hele Europa og udgør mere end 1 milliard euro. En begyndende ulovlig handel med katte er også stigende. Online familiedyrshandel truer dyrs sundhed og velfærd. Den truer også folkesundheden og underminerer forbrugernes rettigheder og det indre marked gennem illoyal konkurrence og skatteunddragelse. For at standse den grusomme ulovlige handel med familiedyr skal Europa-Kommissionen sikre, at der er obligatoriske mindstekrav til identifikation og registrering af katte og hunde i medlemsstaterne, og at man kan få adgang til oplysninger om hvert enkelt dyr hvor som helst i hele EU.

Forsøgsdyr

 • Fremme vedtagelsen af en omfattende og konkret EU-strategi med milepæle for at udfase brugen af dyr i forskning, forsøg og uddannelse

  Mere end 12 millioner dyr bruges hvert år i Europa til videnskabelige formål. Ud over den potentielt smertefulde testproces kan den måde, som dyrene opdrættes, plejes og holdes på, også være en kilde til nød og lidelse. Dyreforsøg har længe været et omstridt spørgsmål af etiske årsager. Det er nu også blevet en kontroversiel praksis af videnskabelige grunde, da et stigende antal forskere sætter spørgsmålstegn ved pålideligheden af at bruge dyr og understreger, at data ikke let kan ekstrapoleres fra dyr til mennesker. Med udviklingen af alternative metoder, som giver forskere mulighed for at erstatte og reducere brugen af dyr, bør EU fremme en klar strategi med milepæle og tidslinjer for at udfase brugen af dyr i forskning, forsøg og uddannelse.

Handel og dyrevelfærd

 • Sikre, at importen af animalske produkter fra tredjelande fuldt ud respekterer EU's dyrevelfærdsstandarder

  I de sidste ti år er handelen med animalske produkter mellem EU og tredjelande næsten fordoblet. Denne handel er ofte skadelig for dyrevelfærden, fordi de fleste internationale handelsaftaler forsømmer dyrevelfærdsspørgsmål. En liberalisering af samhandelen uden at sikre dyrevelfærden indebærer åbning af europæiske markeder for billige produkter, som ikke tager hensyn til dyrevelfærd, og som udfordrer konkurrenceevnen hos europæiske producenter, der skal overholde de strenge EU-dyrevelfærdsstandarder. Det er afgørende, at handelsaftaler indeholder bestemmelser for at sikre, at importerede animalske produkter fuldt ud respekterer EU’s dyrevelfærdsstandarder. Obligatorisk mærkningordning for produktionen i EU ville bidrage til at opretholde importen og fremme udviklingen af højere dyrevelfærdssystemer i EU og tredjelande.

Den tværpolitiske gruppe om velfærd og bevaring af dyr

 • Med ønsket om at samarbejde med andre dyrevelfærdsbevidste EU-parlamentsmedlemmer forpligter jeg mig til, hvis jeg vælges, at melde mig ind i Europa-Parlamentets tværpolitiske gruppe om velfærd og bevaring af dyr.

  Den tværpolitiske gruppe er drivkraften for dyrevelfærd i Europa-Parlamentet. Det er den næstældste tværpolitiske gruppe og en af de mest aktive. Gruppen giver mulighed for medlemmer fra forskellige politiske grupper for at mødes, drøfte og træffe beslutninger om dyrevelfærd på tværs af partierne.