Vote for Animals
O závazku

Závazek k životním podmínkám zvířat

Tyto volby určí politické priority EU pro příštích pět let. Politický pokrok v oblasti životních podmínek zvířat závisí na odhodlanosti poslanců, a proto žádáme kandidáty, aby prostřednictvím přijetí tohoto závazku projevili svou angažovanost.

ZÁVAZEK

Obecný závazek

 • Usilovat o to, aby všechny relevantní legislativní návrhy a politické iniciativy předložené parlamentu respektovaly skutečnost, že zvířata jsou vnímající bytosti.

  Lisabonská smlouva ve Smlouvě o fungování Evropské unie uznala, že zvířata jsou vnímající bytosti (Článek 13 Hlava II). Tento článek by měl být uváděn v citacích parlamentních zpráv a dokumentů ke každému legislativnímu návrhu a politické iniciativě, které jsou relevantní pro dobré životní podmínky zvířat, aby tato skutečnost mohla být řádně brána v potaz.


 • Usilovat, aby do smluv byly v případě jejich přepracování zahrnuty dobré životní podmínky zvířat a sdílené kompetence

  Evropské instituce mohou přijímat zákony zlepšující životní podmínky zvířat pouze na základě Společné zemědělské politiky, hladkého fungování vnitřního trhu nebo ochrany lidského zdraví v souvislosti s přenosnými chorobami zvířat. Pokud by z dobrých životních podmínek zvířat byla vytvořena sdílená kompetence, mohly by unijní instituce samy o sobě vytvářet zákony tak, jako to dělají jednotlivé členské země. Tím by se splnilo očekávání občanů EU, protože většina z nich věří, že některá nebo téměř všechna rozhodnutí o životních podmínkách zvířat by měla vznikat na úrovni EU (Eurobarometer, 2016).


 • Naléhat na Evropskou komisi, aby ve všech členských státech EU zajistila účinné vymáhání a zavádění legislativy spojené s životními podmínkami zvířat

  V Evropské unii existuje široká škála právních ustanovení týkajících se životních podmínek zvířat. Tato ustanovení jsou ale rozptýlena v různých zákonech a jejich dodržování a vymáhání často neplní očekávání. Audity Evropské komise například zjistily, že 95-100 % prasat v Nizozemí, Itálii, Španělsku, Dánsku a Německu jsou zkracovány ocasy, a to přesto, že je to v rozporu se zákony EU. V moci parlamentu je kontrolovat, zda Evropská Komise podniká nápravná opatření k vyřešení případů, kdy nejsou zaváděna zákonná ustanovení na ochranu zvířat.


 • Podpořit přijímání obecných zákonných rámců o životních podmínkách zvířat a poskytnout tak všem zvířatům alespoň minimální úroveň ochrany při dodržování existujících ustanovení

  Současná legislativa EU týkající se dobrých životních podmínek má stále pouze omezený rozsah. Cílem zavedení rámcového zákona EU o dobrých životních podmínkách zvířat by bylo poskytnutí ochrany všem chovaným a opuštěným zvířatům, a to včetně zatoulaných domestikovaných zvířat: Tím by byl respektován princip článku 13 Smlouvy o fungování EU, podle kterého jsou zvířata vnímající bytosti. Takový zákon by v žádném případě neměl smést aktuální zákony o životních podmínkách zvířat, ale poskytnout jasná pravidla usnadňující vyšší a důkladnější stupeň dodržování platné legislativy týkající se životních podmínek zvířat.


 • Prosazovat a podporovat rozvoj politiky zavádějící lepší standardy životních podmínek zvířat

  Je velmi pravděpodobné, že v tomto novém legislativním období spatří světlo světa mnohé iniciativy, které budou mít potenciál buď podpořit nebo ohrozit zájmy zvířat. Vyzýváme poslance Evropského parlamentu, aby využili veškeré parlamentní iniciativy, které mají k dispozici – zprávy vycházející z vlastní iniciativy, parlamentní otázky, výstavy a konference – a prosazovali tak lepší standardy životních podmínek zvířat.


 • Apelovat na Evropskou komisi, aby ustanovila komisaře pro životní podmínky zvířat

  Životní podmínky zvířat představují horizontální téma, které se dotýká široké škály strategií EU. V současnosti se až čtvrtina jednotlivých oddělení Evropské komise přímo týká zájmů zvířat. Zřízení samostatného komisaře pro životní podmínky zvířat by zajistilo, že se tato problematika dočká sjednoceného přístupu výkonné moci EU. Tím by Komise vyjádřila svůj závazek zlepšovat životy zvířat.

Hospodářská zvířata

 • Usilovat o minimalizaci transportu zvířat a nahradit přepravu živých jatečních zvířat obchodováním s masem a poraženými zvířaty.

  Každý rok je v rámci EU a do třetích zemí přepravována 1 miliarda kusů drůbeže a 42 milionů ovcí, koz, koní, prasat a hovězího dobytka, a to většinou za účelem porážky. Přeprava živých zvířat zvyšuje obavy o dobré životní podmínky zvířat, protože ta jsou během ní často vystavena žízni, hladu, horku, vyčerpání a nedostatku prostoru pro odpočinek. Přeprava živých zvířat může také představovat zásadní riziko pro veřejné zdraví, protože přispívá k šíření chorob. Pokud se prioritou stane přeprava masa a poražených zvířat, sníží se zásadně utrpení zvířat, aniž by byl ohrožen obchod.


 • Prosazovat rychlý zákaz používání klecí pro chov a držení hospodářských zvířat

  Až 700 milionů hospodářských zvířat včetně slepic, křepelek, králíků, prasnic a kachen je na farmách v EU zavřeno v klecích. Mnohá z těchto zvířat v kleci stráví většinu svého života. V klecovém chovu mají zvířata výrazně omezenou možnost pohybu a nemohou projevovat své přirozené chování, což má negativní dopad na jejich zdraví a blaho. Používání klecí by proto mělo být zakázáno a tento zákaz by měla doprovázet propagace chovných systémů, které více dbají na životní podmínky zvířat.


 • Podporovat přepracování směrnice o kuřatech chovaných na maso tak, aby se výrazně zlepšily jejich životní podmínky

  V produkci kuřecího masa převládá průmyslová produkce a v EU je takto ročně vyprodukováno okolo 7 miliard brojlerů. Tento výrobní systém zvyšuje obavy o blaho zvířat, a to především z důvodu výběru plemen pro rychlý růst, vysoké hustoty chovaných zvířat, nedostatku přirozeného světla, podnětů nebo příležitostí projevit přirozené chování. Zmíněná směrnice o chovu brojlerů obsahuje pouze minimální nároky na ochranu zvířat, a proto vyžaduje okamžitou revizi v oblasti životních podmínek zvířat, vlivu na životní prostředí a veřejného zdraví. O zlepšení v těchto otázkách bylo nedávno požádáno na zasedání Evropského parlamentu.


 • Usilovat o to, aby se životní podmínky zvířat staly prioritou implementace společné zemědělské politiky

  Na opatření pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat jde současně pouze 1,54 % rozpočtu společné zemědělské politiky EU. Učinit z dobrých životních podmínek zvířat prioritu implementace společné zemědělské politiky je zásadním krokem ke splnění očekávání občanů EU, protože 82 % z nich je přesvědčeno, že hospodářská zvířata by měla být chráněna více, než je tomu nyní (Eurobarometer 2016).


 • Ukončení praxe nuceného krmení kachen a hus určených pro produkci foie gras

  Produkce foie gras v současnosti vyžaduje nucené krmení husí a kachen. To způsobuje ztučňování jater, což narušuje jejich funkci a ptákům se pak hůře dýchá. Kromě toho, že je nucené krmení bolestivé, vyžaduje uzavření kachen (většinou do klecí po jednom kuse), protože jinak by se zvířata snažila krmení vyhnout. Produkce foie gras navíc vede k zabíjení milionů samic, protože k tomuto účelu jsou třeba výhradně kachní samci. 23 členských států EU nucené krmení ptáků nepraktikuje a k tomuto postupu existují alternativy. Marketingové standardy pro foie gras je nutné upravit tak, aby umožňovaly i tyto alternativní postupy a všichni producenti měli stejné výchozí podmínky na trhu.


 • Zajistit, aby byla zvířata před porážkou vždy účinně omráčena

  Nařízení EU o usmrcování zvířat stanovuje pro ochranu zvířat při porážce pouze minimální standardy. Omráčení před porážkou je povinné, ale existují pro ně výjimky vycházející z náboženských nebo kulturních důvodů. Bez omráčení může zvíře zůstat při vědomí a výrazně trpět i několik minut, což zainteresované strany, jako například Federace evropských veterinárních lékařů, vytrvale odsuzují. Takzvané vratné omráčení by bylo slučitelné s porážkou dle náboženských nařízení a zbavilo by zvířata utrpení.


 • Podpora zavádění nových pravidel na ochranu životních podmínek ryb, a to obzvláště při jejich přepravě a zabíjení

  Počet ryb chovaných na farmách dalece přesahuje počet všech ostatních vnímajících zvířat chovaných pro potravinářské účely. Dobré životní podmínky ryb současná legislativa EU nijak neřeší, a to navzdory závěru z roku 2000, podle kterého jsou ryby vnímajícími bytostmi. Pro ochranu základních požadavků na životní podmínky ryb je nutné zavést nová evropská pravidla.

Divoká zvěř

 • Podpora přijetí unijního pozitivního seznamu exotických domácích zvířat s výčtem druhů, se kterými je možné v EU obchodovat a chovat je

  V posledních letech je znát rostoucí trend chování exotických domácích mazlíčků namísto těch tradičních. Z EU se tak stal jeden z největších dovozců tropických ryb, plazů, ptáků a savců. Většina druhů exotických zvířat ovšem není pro chov v zajetí vhodná a pro jejich majitele je extrémně obtížné poskytnout jim péči, potravu a přístřeší odpovídající jejich potřebám. Exotické druhy také mohou ohrozit místní biodiverzitu a negativně ovlivnit veřejné zdraví. Pozitivní unijní seznam by jasným a komplexním způsobem stanovil, se kterými druhy lze obchodovat a chovat je jako domácí mazlíčky. Zvířata neuvedená na takovém seznamu by byla zakázána.


 • Přijetí zákazu EU na používání divokých zvířat v cirkusech

  Cirkusy selhávají při plnění základních sociálních, prostorových a zdravotních požadavků divokých zvířat. Tato zvířata jsou nucena předvádět nepřirozené chování a součástí jejich tréninku jsou fyzické tresty, které jsou pro ně stresující. Zvířata mají k dispozici jen omezený prostor, jsou vystavena velkým a hlučným davům lidí, často cestují, jsou v nevhodných sociálních skupinách a mají narušené přirozené sociální vazby. 24 členských států EU již přijalo omezení ohledně používání divokých zvířat v cirkusech. Nyní je třeba koordinovaný přístup všech členských států na unijní úrovni, aby byla tato historická forma zábavy konečně zcela zakázána.


 • Podpora koexistence s volně žijícími zvířaty a nesmrtící management těchto zvířat v EU

  Na tak hustě obydleném kontinentu, kterým je Evropa, jsou divoká zvířata nucena žít v koexistenci s lidmi a integrovat se do jejich činností. Snahy vyřešit konflikty s volně žijícími zvířaty by měly začít řešením příčin konfliktů mezi člověkem a divokou zvěří a rozvojem kultury koexistence zvířat s lidskými činnostmi. Na úrovni EU by mělo být podporováno řešení konfliktů nesmrtícími metodami a minimalizace ohrožování životních podmínek zvěře.


 • Support the adoption of national bans on fur farming and oppose initiatives which provide EU endorsement to the fur industry.

  The breeding of animals for the purposes of fur production is opposed by the majority of EU citizens who believe that it is unacceptable, unnecessary and immoral to keep and kill animals for the production of a luxury product for which there are many more humane alternatives.
  In a context in which Member States are moving towards the banning of this cruel industry, the European Commission has recently announced that it will establish a second EU Reference Centre to focus also on the welfare of fur animals. This kind of initiatives give legitimacy to a cruel industry, are totally ineffective in improving the welfare of the animals and use the money of EU taxpayers for something that the majority of them consider unacceptable.

Koně

 • Prosazování dobrých životních podmínek a zodpovědné péče o koně opřené o pevnou identifikaci a dohledatelnost

  Neznalost je dnes v Evropě největším zdrojem nedodržování dobrých životních podmínek koní. V každém státě se vyskytují určité problémy související s touto otázkou. Proto by Evropská komise měla pomáhat s propagací zodpovědného vlastnictví koní bez ohledu na to, kde tato zvířata žijí a jaká je jejich role. Celá problematika zodpovědného vlastnictví se navíc musí opírat o řádný systém registrace a identifikace. Jádrem zajištění dobrých životních podmínek koní jsou předpisy pro dohledatelnost. Bez správné identifikace a registrace nelze určit konkrétní osobu zodpovědnou za životní podmínky koně.

Domácí zvířata

 • Prosazení kompatibilního systému identifikace a registrace koček a psů na úrovni EU, aby byla efektivnější dohledatelnost těchto zvířat

Zvířata ve vědě

 • Prosazení přijetí komplexní a konkrétní unijní strategie obsahující milníky pro postupné upuštění od využití zvířat při výzkumu, testování a výuce

  Ročně se v Evropě pro vědecké účely použije více než 12 milionů zvířat. Kromě potenciálních bolestivých testů jsou zvířata vystavena chovu ve stresujících podmínkách, ve kterých trpí. Testování na zvířatech je z etických důvodů už dlouhou dobu kontroverzním tématem. Nyní se tato praxe navíc stává stále více diskutabilní z vědeckého hlediska, protože čím dál tím více vědců zpochybňuje spolehlivost používání zvířat a zdůrazňuje, že údaje získané při testech na zvířatech nelze jednoduše vztáhnout na člověka. S pokračujícím rozvojem alternativních metod, které vědcům umožňují snížit počet zvířat a nahradit je jinými testy, by EU měla prosazovat jasnou strategii obsahující milníky a časová období postupného upouštění od výzkumu, testování a výuky za použití zvířat.

Obchod se zvířaty a blaho zvířat

 • Zajistit, aby byly při importu živočišných produktů z třetích zemí plně respektovány standardy pro dobré životní podmínky zvířat

  V posledním desetiletí se objem obchodování s živočišnými produkty mezi členskými a nečlenskými zeměmi EU téměř zdvojnásobil. Toto obchodování je často spojeno se špatnými životními podmínkami zvířat, protože většina mezinárodních obchodních dohod tuto otázku zanedbává. Liberalizace trhu bez ochrany životních podmínek zvířat naznačuje, že evropské trhy se otevírají levným výrobkům, při jejichž produkci nejsou dodržovány dobré životní podmínky zvířat, a to ohrožuje konkurenceschopnost unijních producentů, kteří musí dodržovat příslušné standardy. Je zcela zásadní, aby obchodní dohody obsahovaly opatření zajišťující, že při produkci importovaných živočišných výrobků jsou plně respektovány standardy pro dobré životní podmínky zvířat. Povinné označování způsobu produkce v EU by přimělo dovozce dodržovat předpisy a vyvinout lepší systém ochrany životních podmínek zvířat v EU i třetích zemích.

Meziskupina pro životní podmínky a ochranu zvířat

 • Ve snaze spojit síly s ostatními europoslanci, kterým záleží na životních podmínkách zvířat, se zavazuji, že v případě svého zvolení se stanu členem meziskupiny Evropského parlamentu pro dobré životní podmínky a ochranu zvířat.

  Tato meziskupina je Evropském parlamentu hybnou silou v otázkách zvířat. Jedná se o druhou nejstarší meziskupinu, která má zároveň nejvyšší účast. Meziskupina nabízí poslancům Evropského parlamentu z odlišných politických skupin příležitost setkávat se, diskutovat a dosáhnout mezistranické shody ve věcech dobrých životních podmínek zvířat.