Vote for Animals
Информация за обещанието

Обещание за хуманно отношение към живтоните

Тези избори ще определят политическите приоритети на Европа през следващите пет години. Политическият прогрес на хуманното отношение към животните зависи от парламентарни членове, които са ангажирани с тази кауза, поради което ние молим кандидатите да покажат своята ангажираност чрез това обещание.

ДАЙТЕ ОБЕЩАНИЕТО

Обещание

 • Да се гарантира, че чувствителността на животните и всичко произлизащо от нея са признати във всички съответни законодателни предложения и инициативи в Парламента

  Договорът от Лисабон потвърди направеното в Договора за функционирането на ЕС признание, че животните са чувствителни същества (Параграф 13 Дял II). Този параграф трябва да бъде упоменаван в цитатите от парламентарните доклади и документи във всяко законодателно предложение или инициатива, която има връзка с хуманното отношение към животните, и бъде взиман под внимание както подобава.


 • При преразглеждане на Договори, да се подкрепи включването на хуманно отношение към животните като област на споделена компететност

  Институциите на ЕС могат да приемат само закони, които подпомагат хуманното отношение към животните на базата на Общата селскостопанска политика, с цел гладко функциониране на вътрешния пазар или с цел предпазване на човешкото здраве по отношение на преносни заболявания по животните. Промяната на хуманно отношение към животните като област на споделена компетентност ще позволи на Европейските институции да създават закони в тази област самостоятелно, по същия начин както може да ги направи всяка индивидуална държава членка. Това отразява очакванията на европейските граждани, които в голяма частност смятат, че някои или повечето от решенията по отношение на животните трябва да бъдат вземани на европейско ниво (Eurobarometer, 2016).


 • Предизвикайте Комисията да осигури ефикасно изпълнение и имплементиране на всички закони свързани с хуманното отношение към животните във всички страни-членки

  Съществува диапазон от стандарти за хуманно отношение към животните в ЕС които са разпръснати по многобройни закони, но тяхното спазване често не е според очакванията. Проверки на Комисията са установили, че между 95 and 100% от прасетата са с отрязани опашки в Холандия, Италия, Испания, Дания и Германия, което е в директно противоречие със законите в ЕС. Парламента притежава правомощието да провери и да наложи на Комисията да предприеме съответните мерки там, където закона създаден да предпазва животните не се спазва.


 • Подкрепа за приемането на рамков закон за хуманно отношение към животните, който предоставя минимално ниво на защита на всички животни, запазвайки съществуващите права

  Законодателството в ЕС свързано с хуманно отношение към животните все още е с ограничени възможности. Въвеждането на рамков закон за хуманно отношение към животните ще има за цел да осигури минимална защита на всички животни (гледани и изоставени), включително улични животни от опитомени видове, отразявайки принципите за чувствителност на животните заложени в паргараф 13 от Договора. Закона не бива да разводнява съществуващите права на животните, а да предостави ясни правила, които предполагат по-добри и по-обстойни начини за прилагане на съществуващото законодателство свързано с хуманното отношение към животните.


 • Насърчаване и подкрепа за разработването на политики за въвеждането на нов стандарт за по-добро отношение към животните

  Много инициативи ще се появят на бял свят през новия законодателен мандат, някои от тях ще имат потенциала да придвижат напред интересите на животните, други да ги застрашат. Искаме да поканим членовете на Европейския парламент да изпозлват пълния диапазон от парламентарни инициативи, които са на тяхно разположение – собствени доклади за инициативи, запитвания, парламентарни въпроси, изложби и конференции, за да популяризират нов стандарт за по-добро и хуманно отношение към животните.


 • https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dgaLigg9JO-yyVd_BQjut7dulS7YbZJYolHmUxq-7No/edit?usp=sharing

  Хуманното отношение към животните е хоризонтален въпрос, който се допира до много и различни Европейски политики. Днес, около една четвърт от отделите не ЕК са пряко свързани със защитаване интересите на животните. Поставянето на хуманното отношение към животните към един Комисар ще накара изпълнителната власт в ЕС да предприеме общ подход. Това ще покаже сериозността на Комисията в ангажимента си да подобри живота на животните.

Животни във ферми

 • Усилие да се намали транспортирането на живи животни като транспортирането на живи животни с цел клане се замени с търговия на месо и каркаси

  Всяка година, 1 милиард птици и 42 милиона овце, кози, коне, прасета и едър рогат добитък се транспортират в ЕС или до външни държави, като повечето от тях са с цел клане. Пренасянето на живи животни увеличава значително риска, защото животните често са подложени на жажда, глад, прекомерна топлина, изтощение, липса на място и почивка. Същевременно това е риск за общественото здраве поради възможното разпространение на болести. Приоритизирането на пренасянето на месо и каркаси ще окаже голямо влияние върху намалянето на страданието на животни, като в същото време ще поддържа нивото на търговия.


 • Промотирането на бързото прекратяване на употребата на клетки за отглеждането и пазенето на отглежданите във ферми животни

  Uдо 700 милиона животни отглеждани във ферми, включително кокошки, пъдпъдъци, зайци, свине и патици са затворени в клети във ферми в ЕС всяка година. Много от тях прекарват по-голямата част на живота си в клетки. Движението на животните в клетки е силно ограничено, лишавайки ги от възможността да изпълняват нормалните и натурални функции за тях, което има негативни последици върху тяхното съществуване. Употребата на клетки трябва да бъде забранена, и заедно с това да бъде промотирана система за гледане на животни във ферми, която е с по-добра грижа и хуманно отношение към животните.


 • Подкрепа за преразглеждането на Директивата за бройлери, с цел значително подобрение на живота на пилетата бройлери

  Индустриалното производство на пилета бройлери е преобладаващо в ЕС, където се отглеждат седем милиарда бройлери. Тази система на продукция води до сериозни съображения за живота и състоянието на тези бройлери, които са селектирани според бързината на растежа си, отглеждат се в голяма гъстота, липсва им натурална светлина, както и обогатяване или възможност да извършват натурални функции. Нашите стандарти за минимална защита се съдържат в Директивата за бройлери, която се нуждае от спешно преразглеждане с цел подобряване нa състоянието, на общественото здраве и заобикалящата среда.
  Пленарната комисия на Парламента наскоро поиска да бъдат направени подобрения.


 • Сигурност, че хуманното отношение към животните ще бъде направено приоритет в имплементирането Общата селкостопанска политика

  В момента само 1.54% от Общата селскостопанска политика (ОСП) е свързана с мерки за хуманното отношение към животните. Правенето на хуманното отношение към животните при имплементирането на ОСП е критично, за да отговори на очакванията на европейските граждани, от които 82% смятат, че животните отглеждани във ферми трябва да бъдат защитени по-добре от колкото в момента (Eurobarometer 2016).


 • Да се прекрати практиката за насилствено хранене на патици и гъски, които биват използвани за производството на пастети

  Производството на пастет в момента изисква насислтвеното хранене на патици и гъски. Състоянието на удебелен черен дроб пречи на функцията на черния дроб, и затруднява дишането на птиците. Освен че е болезнено, насилственото хранене изисква затварянето на патиците (най-често в индивидуални клетки), тъй като в противен случай те се съпротивляват на насилственото хранене. Освен това, производството на пастет води до убиването на милиони женски патици, тъй като само мъжките могат да бъдат използвани. 23 страни членки не практикуват насилственото хранене, като използват алтернативни практики. Наложителна е промяна на маркетинговите стандарти за “пастет” което да позволи на тези алтернативи да се съревновават равнопоставено.


 • Сигурност, че всички животни винаги са ефикасно зашеметени преди колене

  Регламента на ЕС за клане залага минимални стандарти за защита на животни по време на клане. Зашеметяването преди клане е задължително, но дерогации са позволени по културни или религиозни причини. Ако животното не е зашеметено, то остава в съзнание и страда много в следващите няколко минути. Тази практика е многократно осъждана от много заинтересовани страни, като например Федерацията на ветеринари в Европа. Обратимото зашеметяване носи облекчение на животните и е позволено при коленето на животни според религиозни изисквания.


 • Подкрепа при въвеждането на нови правила за предпазване на хуманното отношение към рибите, особено при умъртвяване и при транспортиране

  Количеството риби отглеждана във ферми значително надвишава броя на всички други чувствителни животни, които биват отглеждани за храна. Хуманното отношение към рибите не е отразено в законодателството на ЕС към този момент, въпреки взаимното научно съгласие от 2000 година, че рибите са чувствителни животни. Въведението на нови правила в ЕС са необходими, за да се защитят основните изисквания за хуманно отношение към рибите

Дива природа

 • Подкрепа за въвеждането на Европейски позитивен списък на екзотичните животни, определящ кои екзотични животни могат да бъдат предмет на търговия, както и да бъдат отглеждани е ЕС

  През последните години има нарастваща тенденция към отглеждането на екзотични животни вместо традиционните домашни любимци, което прави ЕС най-големият вносител на екзотични риби, влечуги, птици и бозайници. Повечето видове екзотични животни не са подходящи за отглеждане в затворени помещения, и е изключително трудно за собствениците им да им предоставят подходящи за нуждите на тези животни грижа, храна и място за живеене. Екзотичните видове застрашават биоразнообразието и могат да окажат негативно влияние върху общественото здраве. Един позитивен европейски списък ще установи по ясен и подробен начин кои видове могат да бъдат предмет на търговия и могат да бъдат отглеждани като домашни любимци, както и кои видове са забранени.


 • Приемане не европейска забрана за използването на диви животни в цирковете

  Цирковете не предоставят условия за най-основните социални, пространствени и здравословни изисквания на дивите животни. Тези животни са принудени да демонстрират поведение, което не е естествено за тях, а процедурата за трениране включва физическо наказание, което е стресиращо за животното. Животните са затворени в тесни помещения, изложени са на големи и шумни тълпи от хора, често пътуване, неподходящо социално групиране и нарушаване на социални връзки. 24 страни членки са приели ограниченията за използването на диви животни в цирковете. Това което е необходимо сега, са координирани действия на ниво ЕС, с цел завинаги да се приключи с тази архаична форма на развлечение.


 • Промотиране на съвместното съществуване с дивите животни в ЕС, както и тяхното управление с помоща на не-смъртоносни методи

  Във високо населените континенти какъвто е Европа, дивите животни са принудени да съществуват съвместно с хората и да се интегрират с човешки дейности. Усилията положени върху решаването на конфликтите с диви животни трябва да започнат с адресиране на причините за тези конфликти, и развиването на култура на съвместно съжителство. Решаването на конфликтите по не-смъртоносен начин и намалянето на вредата върху тези животни ще спомогне за мирно съвместно съществуване, което трябва да бъде промотирано в ЕС.


 • Support the adoption of national bans on fur farming and oppose initiatives which provide EU endorsement to the fur industry.

  The breeding of animals for the purposes of fur production is opposed by the majority of EU citizens who believe that it is unacceptable, unnecessary and immoral to keep and kill animals for the production of a luxury product for which there are many more humane alternatives.
  In a context in which Member States are moving towards the banning of this cruel industry, the European Commission has recently announced that it will establish a second EU Reference Centre to focus also on the welfare of fur animals. This kind of initiatives give legitimacy to a cruel industry, are totally ineffective in improving the welfare of the animals and use the money of EU taxpayers for something that the majority of them consider unacceptable.

Еднокопитни

 • Промотирането на хуманно отношение към еднокопитните, както и полагането на отговорна грижа към тях, подкрепено от ясна идентификация и проследимост

  Невежеството е най-голямата движеща сила зад лошата грижа за еднокопитните в Европа сега. Няма държава членка без проблеми в тази област. Това е причината Комисията да насърчи поемането на отговорност за притежание на еднокопитни, без значение къде живее животното и каква е неговата роля. Още повече, че това отговорно притежание трабва да бъде подкрепено с ясна идентификация и система за регистрация. Мерките за проследяване са в основата на добрата грижа за еднокопитните и тяхното здраве. Без необходимата идентификация и регистрация еднокопитните не могат да бъдат свързани с човека, отговорен за тях.

Домашни любимци

 • Подпомагането на въвеждането на съвместими системи за идентификация и регистрация на котки и кучета в ЕС, за да се осигури по-ефикасно проследяване

  В цяла Европа незаконната търговия на кучета е в разцвета си и струва повече от 1 милиард евро. Зараждащата се незаконна търговия на котки също се увеличава. Онлайн търговията с домашни животни ги подлага на риск. Тя заплашва общественото здраве, подкопава правата на потребителите и вътрешния пазар, чрез нечестна конкуренция и не плащане на данъци. За да бъде спряна жестоката нелегална търговия с домашни любимци, Европейската комисия трябва да наложи минимални задължителни изисквания за идентификацията и регистрацията на кучета и котки във всяка държава-членка, като информацията трябва да бъде налице за всяко животно, в целия ЕС.

Животни в науката

 • Подпомагането на приемането на подробна и конкретна стратегия на ЕС, като се посочат етапите за постепенното премахване на употребата на животни с цел експерименти, тестове и образование.

  Повече от 12 милиона животни биват използвани всяка година е Европа за научни цели. Осен болезнения процес на тестване, начинът по който тези животни са отглеждани е източник на стрес и страдания. Поради етични причини тестването върху животни от много време е спорна тема. Сега тестването върху животни е отново спорно, на научна основа, тъй като все по-голям брой експерти поставят под въпрос надеждността на използването на животни които са под стрес, защото данните не могат лесно да бъдат екстраполирани от животни към хора. С развитието на алтернативни методи, които дават възможноист на учените да заменят или да намалят използването на животни, ЕС трябва да има ясна стратегия, с точно определени етапи за постепенното премахване на употребата на животни при експерименти, тестване и образование.

Търговия и хуманно отношение към животните

 • Гаранция, че вноса на продукти на животинска основа от страни извън ЕС са в пълно съответствие с европейските стандарти за хуманно отношение към животните

  В последното десетилетие търговията с животински продукти между ЕС и държави извън ЕС се е удвоила. Тази търговия често пъти вреди на животните, тъй като повечето международни спогодби за търговия не обръщат внимание на проблемите свързани с хуманно отношение към животните. Либерализирането на търговията без да се предпази хуманното отношение към животните ще отвори европейския пазар към евтини продукти, производството на които не е в съответсвие с хуманното отношение към животни. Тези продукти подбиват конкурентноспособността на европейските производители, които са длъжни да спазват стандартите за хуманно отношение към животните. Изключително е важно международните договори за търговия да имат клаузи задължаващи внасяните продукти на животинска основа да бъдат произведени в пълно съответствие със стандартите за хуманно отношение към животните. Въвеждането на задължителни етикети ще спомогне за това вносните продукти да съответстват на изискванията, както и ще подпомагат развитието на по-добри системи за хуманно отношение към животните както в ЕС, така и в държавите извън ЕС.

Интергрупа за хуманно отношение и защита на животните

 • В желанието си да се обединя с други Членове на Европейския парламент които защитават хуманното отношение към животните, аз обещавам след като бъда избран, да се включа в Интер групата за хуманно отношение и защита на животните.

  Тази интергрупа е движещата сила в Европейският парламент по въпросите за защита на животните. Тя е втората създадена група и има най-много членове. Интергрупата предлага възможност за членове на европейския парланент от различни политически групи да се срещат, обсъждат, както и да постигнат консенсус във всички партии по въпросите за хуманно отношение към животните.